Programa d'Adults - PdA

of 106 /106
PROGRAMA D’ADULTS Federació d’Escoltisme Valencià

Embed Size (px)

description

Eestratègia de voluntariat que cerca garantir la gestió adequada de tots els voluntaris que participen en qualsevol espai de la FEV. La finalitat del PdA és “Desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris”

Transcript of Programa d'Adults - PdA

Page 1: Programa d'Adults - PdA

PROGRAMA D’ADULTS

Federació d’Escoltisme Valencià

Page 2: Programa d'Adults - PdA

Sou lliure de:

copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra

fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:

Reconeixement. Heu de reconéixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra).

No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o genereu obres derivades, podeu distribuir l’obra generada amb una llicencia idèntica a aquesta.

Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor. No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l’autor.

COMMONS DEED -Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Espanya

ISBN: 978-84-616-6434-4Dipòsit legal: V2620-2013

Page 3: Programa d'Adults - PdA

Índex 1. INTRODUCCIÓ 3

Com s’estructura el PdA? 6Com ha sigut el procés de creació del PdA? 7

2. ESPAIS DE VOLUNTARIAT DINS DE LA FEV 92.1. Voluntariat en l’agrupament i els seus perfils. 112.2. Voluntariat en equips de voluntariat federatius i els seus perfils. 262.3. Voluntariat en l’escola lluerna i els seus perfils. 292.4. Voluntariat d’equips directius i els seus perfils. 36

3. PLANIFICACIÓ DEL RECORREGUT 563.1. Fase de definició i preparació 603.2. Incorporació 633.3. Desenvolupament 663.4. Maduresa 683.5. Desvinculació i reconeixement 703.6. Fases transversals 73

4. DEURES I DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA 77Totes les persones voluntàries de la fev tenen dret a… 78Totes les persones voluntàries de la fev tenen el deure de… 80

5.BIBLIOGRAFIA 82Bibliografia 83

ANNEXOS 84Annex 1: posada en pràctica de la proposta 85en els agrupaments escoltes. 85Annex 2: proposta d’idees per al 89 desenvolupament del PdA a nivell federatiu 89Annex 3: anàlisi de la realitat. 91Annex 4: infografia anàlisi prèvia 100

Page 4: Programa d'Adults - PdA

PUBLICA:

C/ Balmes, 17 - 46001 Valencia (España)Telf: 96.315.32.40 - Fax: 96.315.32.42

[email protected]

2013

COORDINACIÓ:García Benet, Benjamín

García Martinez, LaiaNavarro Beltrán, Francisco

REDACCIÓ:Aparici González, CarmeCabanes González, JavierCasterá Tortajada, Belén

García Benet, BenjamínGarcía Martínez, Laia

López Fernández, JuanMorant Mafe, Ideal Juan

Navarro Beltrán, FranciscoRedondo Pérez, CarlaRodríguez Lino, Nùria

TRADUCCIÓ I REVISIÓ:Ruzo Gibanel, Rocio

Sena García de Eulate, Carlos V.

DISENY I MAQUETACIÓ:García Benet, Benjamín

COL·LABOREN:

Page 5: Programa d'Adults - PdA

FEV | 3

programa d’adults

1. introducció

El Programa d’Adults de la FEV (PdA) és una estratègia de voluntariat que busca garantir la gestió adequada de tots els voluntaris que participen en qualsevol espai de la FEV. El PdA pretén aconse-guir un doble efecte, d’una banda, potenciar i millorar l’impacte del voluntariat en el nostre fi últim d’educar a xiquets i joves i, d’altra banda, oferir als nostres voluntaris un espai de desenvolupament personal on se senten realitzats, a gust i motivats.

Page 6: Programa d'Adults - PdA

FEV | 4

programa d’adults

La finalitat del PdA és “desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el tre-ball dels voluntaris”. Açò vol dir que en la FEV apostem fermament pel valor humà que oferixen els voluntaris i que creiem que sense aquesta aportació mai podríem aconseguir la nostra missió, educar per a la transformació social.

Sense els educadors dels agrupaments, els comités de pares i mares, els coor-dinadors de comarca, els formadors de Lluerna i els equips directius, la FEV no podria desenvolupar la seua tasca. Per això, perquè la FEV no existiria sense els seus voluntaris, és necessària una estratègia que definisca com és el voluntariat en la FEV, quins són els espais de participació, quins perfils són necessaris, quines són les fases del voluntariat i quins són els drets i deures de tots els voluntaris.

Amb açò aconseguirem uns voluntaris més motivats, més implicats i amb un compromís amb l’entitat molt més fort. Volem oferir un escoltisme on els volun-taris puguen desenvolupar-se personalment, progressar, posar en pràctica els seus valors i on se senten partícips d’alguna cosa més gran que treballa pel canvi social. El PdA busca promoure que en la FEV dediquem el temps i l’esforç necessari a què l’experiència dels nostres voluntaris siga positiva i fructífera, perquè açò repercu-tirà directament en la qualitat de l’educació en valors que oferim als xiquets i joves dels agrupaments escoltes.

A més, la motivació dels voluntaris i la seua implicació repercutirà directament en la pròpia FEV, ja que, com hem dit, no podríem aconseguir la nostra missió si no existira el capital humà, totes eixes persones voluntàries que dediquen el seu temps i esforç al canvi social.

En conclusió, amb el PdA busquem millorar i potenciar aquesta relació de benefici mutu en què la persona voluntària trobe un espai de voluntariat on desenvolupar-se personalment i donar resposta a les seues inquietuds, i on la FEV compte amb uns voluntaris motivats que permeten aconseguir el nostre objectiu final: la trans-formació social a través de l’educació en valors.

Page 7: Programa d'Adults - PdA

FEV | 5

programa d’adults

LA FINALITAT DEL PDA éS “DESENVOLUPAR UN ESCOLTISME DE QUALITAT MITjANÇANT EL TREBALL DELS VOLUNTARIS”.

ELS SEUS OBjECTIUS SÓN QUATRE:

1.- IMPLICAR ALS VOLUNTARIS EN EL SEU PROCéS DE CREIXEMENT PERSONAL DINS DE L’ESCOLTISME.

2.- FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DELS VOLUNTARIS.

3.- DOTAR D’EINES ALS VOLUNTARIS PER A DESENVOLUPAR DE FORMA òPTIMA EL SEU TREBALL.

4.- PROMOURE UNA GESTIÓ ADEQUADA DELS MITjANS DE LA FEV PER A COBRIR LES NECESSITATS DELS VOLUNTARIS.

Page 8: Programa d'Adults - PdA

FEV | 6

programa d’adults

COM S’ESTRUCTURA EL PDA?El desenvolupament propi del PdA s’ha estructurat basant-se en els quatre espais de voluntariat amb què compta la FEV:

• Els agrupaments escoltes.• Els equips de voluntariat.• Elsformadorsicol•laboradorsdeLluerna.• Els equips directius associatius i federatius.

En un primer moment, es definix com és el voluntariat dins de cada un d’aquests espais, és a dir, si es tracta d’activitats amb xiquets i joves, d’oferir formació o de representar a l’entitat, per exemple. A més, s’han definit els diferents perfils de voluntariat dins de cada espai, açò significa definir quina persona necessitem que desenvolupe cada tasca. Una persona que acaba d’entrar en l’agrupament no com-plirà el perfil per a ser coordinador de l’agrupament escolta.

En un segon apartat es definixen les cinc fases del cicle del voluntariat: definició i preparació; incorporació; desenvolupament; maduresa i; reconeixement i desvin-culació. Per a cada fase hi ha una definició general que explica aspectes clau a tin-dre en compte i posteriorment aspectes concrets per a cadascú dels quatre espais de voluntariat.

En el tercer apartat, es definixen els drets i deures de tots els voluntaris de la FEV i s’especifiquen els drets i deures per a cadascú dels espais. Amb açò s’aclareix quins aspectes generals s’espera dels voluntaris i que poden esperar ells del seu espai de voluntariat.

En els annexos trobem una explicació de com posar en pràctica aquesta proposta en els agrupaments escoltes i com incorporar la proposta de forma progressiva. En el segon annex es proposen eines que es puguen crear a nivell federatiu per a poder desenvolupar el PdA. , es presenta l’anàlisi de la realitat on es mostra com són els voluntaris en la FEV, que necessitats tenen, quins són els seus problemes i quines són les seues motivacions. Per últim s’adjunta l’infografia resum de l’anàlisi realitzat a las entitats de voluntariat afins.

Page 9: Programa d'Adults - PdA

FEV | 7

programa d’adults

COM HA SIGUT EL PROCÉS DE CREACIÓ DEL PDA?La proposta del Programa de Joves ens dóna una base per a treballar de forma progressiva amb els nostres joves. Però una vegada aquests joves superen la branca de companys de ruta i els seus objectius, deixen de participar d’aquesta proposta. Davant d’aquesta situació els agrupaments i els diferents àmbits voluntaris de la FEV, van observar algunes dificultats en el treball dels voluntaris, ja que no teníem una proposta que estructurara i orientara el treball del voluntariat en la FEV. En la majoria dels casos es van observar problemes generalitzats que es donen en la majoria dels agrupaments, i des d’ací d’on sorgeix la necessitat de revisar la nostra proposta de voluntariat i concretar-la en un programa d’adults que done resposta a aquestes situacions i als ràpids canvis que s’estan produint en el nostre entorn social.

El procés es va iniciar al juny de l’any 2011 amb la definició dels passos que cal seguir per a desenvolupar la proposta. Estos passos i el seu desenvolupament han sigut:

ANàLISI DE LA REALItAt.

Abans de plantejar-nos les solucions cal tindre coneixement de en quina realitat ens trobem, quines son les necesitats dels voluntaris, les seues sensacions i punts de vista, per a crear una estratègia que responga al que som a la FEV.

Per a analitzar la realitat i les necessitats de la FEV respecte als seus voluntaris es van realit-zar dos qüestionaris, un destinat a voluntaris en agrupaments escoltes (76 respostes) i un altre per a voluntaris de la FEV (27 respostes). Estos qüestionaris ens van permetre saber quins eren els perfils dels voluntaris, les moti-vacions, problemes i aspectes clau del volun-tariat que calia millorar. Els resultats d’esta anàlisi es presenten en l’annex 3.

Així mateix, es va realitzar una anàlisi de documentació d’entitats afins que tenien plans de voluntariat per a obtindre idees i enriquir la nostra proposta. Estes enti-tats van ser la Plataforma del Voluntariat de la C.Valenciana, el Consell de la Joven-tut de C.Valenciana i Juventuts D. Bosco. A més es van consultar diverses guies, estratègies i documents que s’especifiquen en la bibliografia.

Els resultats de l’anàlisi de realitat es van presentar en el Consell FEV del 3 de febrer de 2012.

Page 10: Programa d'Adults - PdA

FEV | 8

programa d’adults

REDACCIÓ DE LA PROPOStA.

Per a redactar la proposta es van crear equips de treball segons els espais de volun-tariat, els quals es van encarregar de desenvolupar les idees i aspectes de cadascú dels punts del PdA a partir de documents base que existien en la FEV o que es van extraure d’altres entitats.La part d’agrupaments escoltes va ser redactada per un equip de sis voluntaris de diferents agrupaments escoltes.La part d’equips d’acció i equips directius, va ser realitzada per tres persones que són voluntàries en equips.La part de l’Escola Lluerna ha sigut desenvolupada per un equip de formadors i aprovada per assemblea al març de 2013.

CONSULtA I APORtACIONS.

El primer esborrany del PdA va ser presentat en el Consell FEV del 3 de febrer de 2013, on a més es va realitzar una dinàmica participativa on tots els assistents van treballar les parts del PdA referents als agrupaments escoltes i van poder aportar la seua opinió.

A més, els documents han estat disponibles en la pàgina web de la FEV a l’abast de tots els voluntaris, fomentant que es realitzen aportacions a través de les xarxes socials i d’articles en la web i l’Scouts Press.

D’altra banda, la part específica de cada espai de voluntariat ha sigut revisada pels voluntaris que actualment estan implicats en cada espai: L’Equip Federatiu ha aportat a la part d’equip directiu.Els equips associatius han aportat a la part d’equips directius i als perfils d’equips associatius. La part de l’Escola Lluerna s’ha treballat en assemblea interna els dies 3-4 de març.Els equips d’acció del A Tornallom han treballat la part de “Equips de Voluntaris”.Els agrupaments escoltes han tingut tota la informació disponible en la web, s’han enviat a sovint recordatoris i s’ha realitzat la dinàmica anomenada anteriorment.

Destacar que en cadascú dels espais de trobada que hi ha hagut des de l’inici del procés, s’han realitzat dinàmiques per a arreplegar idees i aportacions al PdA, de les quals s’han extret diferents necessitats a què es dóna resposta.

Page 11: Programa d'Adults - PdA

FEV | 9

programa d’adults

2. espais de

voluntariat dins de la FEV

En aquest apartat es preten donar resposta a dos aspectes clau per a gestionar el voluntariat. D’una banda, es va a definir com és el voluntariat en cadascú dels espais que té la FEV: agrupaments escoltes, equips d’acció, Escola Lluerna i equips directius. D’altra banda, dins de cadascú d’aquests quatre espais, es van a definir i concretar els perfils dels voluntaris que són necessaris, definint les funcions, característiques del voluntariat, habilitats i aptituds.

Page 12: Programa d'Adults - PdA

FEV | 10

programa d’adults

Amb açò es busca que tant les persones voluntàries com el propi equip de treball sàpiguen amb antelació a què es van a comprometre i quines són les funcions con-cretes, el compromís requerit i les aptituds necessàries per a cada perfil. Així ma-teix, l’elecció dels perfils i els càrrecs es realitzarà de forma més conscient, ajustant les expectatives a la realitat.

Destacar que tots els aspectes que ací s’indiquen són recomanacions basades en l’experiència i en l’anàlisi de la realitat i tenen com a únic objectiu garantir que les persones voluntàries no “cremen” etapes abans d’hora, se senten còmodes i puguen desenvolupar-se d’acord amb la seua experiència i capacitat.

SISTEMA DE PUNTS *

S’ha establit un sistema de puntuació basant-se en la responsabilitat, ni-vell de compromís i càrrega de treball que té cada càrrec amb un doble objectiu. D’una banda, açò permet que els voluntaris comprenguen millor a quin tipus de càrrec es comprometen i, d’altra banda, permet valorar si una persona està assumint massa responsabilitat i càrrega en la seua tasca voluntària. La puntuació de cada càrrec, així com la fase proposada per a desenvolu-par-ho apareixen en el cantò superior dret de cada fitxa, dins del cercle amb una copa.Cada un dels càrrecs tindrà una puntuació de l’1 al 5, sent l’1 la mínima càrrega i el 5 la màxima, de manera que cap persona podrà acumular més de 8 punts en total entre tots els càrrecs o funcions que realitze.

Exemple:

Una persona és coordinadora d’agrupament, la qual cosa suposa 5 punts.També és educador en la branca de pioners, que són 2 punts.A més, esta persona voldria entrar en un equip directiu de la FEV, la qual cosa suposa 5 punts.

Aquesta persona té una sobrecàrrega de funcions!

*Açó és una proposta orientativa que pretén previndre la sobrecàrrega de treball per als voluntaris. Cada agrupament

escolta o equip ha de valorar aquestes puntuacions i adaptar-les a la seua realitat.

COORDinADOR De L’AGRUPAMenT5 eDUCADOR2 12=++

eQUiP DiReCTiU De LA FeV5

Page 13: Programa d'Adults - PdA

FEV | 11

programa d’adults

2.1. VOLUNTARIAT EN L’AGRUPAMENT ESCOLTA I ELS SEUS PERFILS.L’essència de l’escoltisme consisteix a educar, recolzar i guiar els xiquets i joves perquè es convertisquen en ciutadans responsables, compromesos, que bus-quen i promoguen el canvi social. Aquesta essència es materialitza en la realit-zació d’activitats socioeducatives els caps de setmana durant dos o tres hores, juntament amb excursions de dia o de cap de setmana, campaments en períodes vacacionals i altres activitats socioeducatives com per exemple: tallers, dinàmi-ques, jocs, etc.

Aquestes activitats necessiten moltes i molt variades tasques que van des de tots els as-pectes de preparació i organització prèvia: aspectes logístics, econòmics i financers, materials, fins al desenvolupament propi de l’activitat amb els xiquets i joves, la seua posterior avaluació i de nou la preparació de noves activitats. Per això, el voluntariat dins d’un agrupament escolta pot arribar a

ser molt variat, format per persones amb diferents responsabilitats, motivació, im-plicació, càrrecs i tasques que al treballar juntes generen un equip de treball capaç de dur a terme el funcionament d’un agrupament escolta.

Així, encara que la persona voluntària en l’agrupament escolta desenvoluparà principalment activitats socioeducatives directament amb xiquets i joves, també realitzarà totes aquelles tasques que siguen necessàries per a dur a terme les activi-tats com per exemple buscar un autobús, portar els comptes, comprar material, fer actes, es reunirà amb els pares i mares… Farà tot el que és necessari per a aconse-guir el seu objectiu final de transmetre els valors de l’escoltisme als xiquets i joves.

A nivell més profund, el voluntari en un agrupament escolta presenta un gran compromís amb l’escoltisme, el sent com una forma de vida, creu en el projecte i treballa perquè un altre món siga possible. La recompensa de saber que es treballa de manera activa i diària per a intentar deixar el món millor del que ens ho tro-bem, amb la felicitat de saber que si es fa el treball ben fet, els xiquets i joves que hui juguen en l’agrupament escolta algun dia també creuran en l’escoltisme i pren-dran el relleu per a continuar educant xiquets i joves compromesos amb la societat que assumiran aquest model també com propi.

A més dels perfils explicats ací, cada agrupament escolta és lliure de crear els seus propis basant-se en les seues necessitats de cada ronda solar, per exem-ple, coordinador de campament, relacions exteriors, comunicació… La creació de comités de treball amb tasques específiques és una acció molt comú en els agrupa-ments escoltes que serveix per a repartir responsabilitats i treball. En aquest cas, és important que es definisca qui fa què perquè les funcions es realitzen i la responsa-bilitat no es diluïsca.

A NIVELL MéS PROFUND, EL VOLUNTARI EN UN AGRUPAMENT ESCOLTA PRESENTA UN GRAN COMPROMÍS AMB L’ESCOLTISME, EL SENT COM UNA FORMA DE VIDA, CREU EN EL PROjECTE I TREBALLA PERQUÈ UN ALTRE MÓN SIGA POSSIBLE.

Page 14: Programa d'Adults - PdA

FEV | 12

programa d’adults

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Haver sigut coordinador de branca per a saber coor-dinar a un nombre més gran d’educadors. Mínim 2 anys d’experiència prèvia.

3-523anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL FuNCIONAMENT CORRECTE DE L’AGRuPAMENT.

Representar a l’agrupament en qualsevol moment i davant de qualsevol persona.Mantindre l’ideari de l’agrupament.Treballar pel compliment del Projecte Educatiu d’agrupament.Conéixer la realitat de l’agrupament.Potenciar l’esperit associatiu i federatiu.Preparar l’orde del dia de les reunions de kraal.Formar part del comité de Pares, amb veu i vot, i sent mediador entre el kraal i el Comité.Prendre decisions per si mateix en cas d’urgència, donant compte posterior al consell d’agrupament.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes. Comité de pares/mares: cada vegada que es reunisca.Consells (associació, comarca, federació… ): cada vegada que es convoquen.Assemblees (associació, comarca, federa-ció…): cada vegada que es convoquen.

És el màxim representant de l’agrupament, però les seues decisions han de ser sabudes pels comités i per la resta de companys de kraal.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i sobre l’escoltisme.Titule d’Animador Juvenil o equivalent. Orga-nització i gestió.Formació humana i ideològica. Monogràfics de Gestió de recursos humans i de lideratge.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISCapacitat de lideratge i de decisió de vegades difícils. Saber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància.

Proximitat, amabilitat, empatia. Passotisme, egoisme, falta de comu-nicació.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReZ

5COORDinADOR D’AGRUPAment

Page 15: Programa d'Adults - PdA

FEV | 13

programa d’adults

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Mínim un any d’experiència prèvia. 1-322

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

PERSONA ENCARREGADA DE LES FuNCIONS ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ DE L’AGRuPAMENT.

Convocar junt amb el coordinador d’agrupament, als dife-rents òrgans de funcionament de l’agrupament, presen-tant l’orde del dia.Moderar les reunions.Vetlar pel compliment dels estatuts.Realitzar l’acta de les reunions programades per l’agrupament.Tindre les inscripcions, assegurança de responsabilitat civil, cens i subvencions al dia.Mantindre els arxius de l’agrupament.Controlar l’entrada i eixida de la documentació de l’agrupament.Firmar actes i documents necessaris.Participar en la taula de gestió de l’agrupament.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes.

Respon davant de la coordinació d’agrupament i davant del consell.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i l’escoltisme. Formació especí-fica sobre gestió i funcions de secretària.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys. Saber treballar en equip i accep-tar les crítiques.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància.

Proximitat, amabilitat, empatia. Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA

4SeCReTARiA

Page 16: Programa d'Adults - PdA

FEV | 14

programa d’adults

Mínim un any d’experiència prèvia. 1-322

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

REALITZAR LA GESTIÓ I EL SEGuIMENT ECONÒMIC DELS COMPTES DE L’AGRuPAMENT ESCOLTA I DE LES SEuES DESPESES GENERALS.

Conéixer i administrar els recursos econòmics de l’agrupament.Preparar el pressupost anual de l’agrupament i campament d’estiu i fer els respectius balanços.Portar la comptabilitat de l’agrupament.Posar a disposició de l’agrupament els comptes sempre que se li demane.Organitzar les aportacions econòmiques a les branques per a l’exercici de les seues activitats.Recopilar les factures i les justificacions necessàries dles despeses generats per l’agrupament.Portar al dia tots els cobraments i pagaments de quotes, assegurances…Preparar les justificacions de les subvencions.Controlar el llibre d’entrades i eixides de la comptabilitat.Preparar presupuaquests de les subvencions i els projectes a justificar.Presentar regularment els comptes al kraal.Control de campanyes d’obtenció de recursos econòmics que es duen a terme.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes.

Respon davant de la coordinació d’agrupament i davant del consell.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i l’escoltisme. Formació espe-cífica sobre gestió i funcions de secretària i tresoreria.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar las opinions de tots els companys. Saber treballar en equip i accep-tar les crítiques.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància.

Proximitat, amabilitat, empatia. Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De DeSenVOLUPAMenT

2TreSOReRiA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 17: Programa d'Adults - PdA

FEV | 15

programa d’adults

Cap. 5-819-20

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

DESENVOLuPAMENT DE LA FuNCIÓ EDuCATIVA AMB ELS XIQuETS, XIQuETES I JOVES.

Integrar a la seua vida els valors de la llei i la promesa escolta.Participar de forma activa en l’etascaación i el desenvolu-pament del PEA.Elaborar les diferents programacions de la branca junt amb la resta del kraal.Participar activament en les reunions de l’agrupament i de la seua branca.Assistir a les activitats de la branca.Participar de la vida associativa.Educar amb els valors proposats.Mantindre contacte amb els pares de la branca.Estimular la participació dels xiquets en la branca.Assistència a les reunions de kraal, reunions associatives i federatives.Realitzar cursos de formació.

Reunions de branca: sempre que siga necessari, com a mínim una vegada a la setmana. Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes.

Respon davant de la coordinació de branca, coordinació d’agrupament, davant del con-sell i davant dels pares/mares.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i l’escoltisme. Monitor de temps lliure.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys. Saber treballar en equip i accep-tar les crítiques.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància.

Proximitat, amabilitat, empatia. Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe D’inCORPORACiÓ

2eDUCADOR

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 18: Programa d'Adults - PdA

FEV | 16

programa d’adults

Conéixer l’escoltisme i el funcionament de l’agrupament. Mínim un any d’experiència prèvia.

1-322anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COORDINAR EL DESENVOLuPAMENT DE LA BRANCA I L’EQuIP D’EDuCADORS DE LA MATEIXA.

Coordinar l’equip d’educadors de la branca.Transmetre els objectius i valors de l’escoltisme.Motivar a participar en l’etascaación i desenvolupament del PEA.Aprofundir la seua formació personal i animar a la resta del kraal de la seua branca a formar-se.Planificar gestionar i avaluar les activitats.Gestionar tècnicament la realització d’activitats.Estimular la participació dels xiquets de la branca.Gestió dels llocs d’excursions de la branca.Assistència a les activitats que exerceix la branca.Coordinació de la programació de les diferents activitats.Programació de les diferents activitats: reunions, eixides, campaments.Assistència a les reunions de kraal, comarca, associatives i federatives.Realitzar cursos de formació.Contacte amb els pares.Convocar les reunions del kraal de la seua branca.Revisió de la metodologia.

Reunions de branca: sempre que siga necessari, com a mínim una vegada a la setmana. Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes. Pares/mares: sempre que siga necessari.

Respondre davant de la coordinació de branca, coordinació d’agrupament, davant del consell i davant dels pares/mares.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i l’escoltisme. Monitor de temps lliure i monogràfics de gestió

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys. Saber treballar en equip i accep-tar les crítiques

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància

Proximitat, amabilitat, empatia Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De DeSenVOLUPAMenT

4COORDinACiÓ De bRAnca

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 19: Programa d'Adults - PdA

FEV | 17

programa d’adults

Pertànyer a l’agrupament i conéixer les carències que este té.Mínim tres anys d’experiència prèvia.

3-523anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

TREBALLAR PER ATENDRE LES NECESSITATS DEL KRAAL, PROMOuRE EL KRAAL I MILLORAR L’EQuIP DE TREBALL.

Reunir-se amb els coordinadors de branca per a saber sobre el funcionament de les branques.Dinamitzar les reunions i fer-les més atractives.Vetlar pel compliment del PEA.Portar les reunions de kraal quan siga necessariDetectar i atendre les necessitats del kraal.Resoldre els possibles conflictes que puguen sorgir.Realitzar dinàmiques per al kraal.Cuidar al kraal en general.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes.

Respon davant de la coordinació d’agrupament i davant del consell.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSDetectar i atendre les necessitats del kraal, fomentar els punts dèbils.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISEscoltar els problemes i saber com afrontar-los.

Positiva, treballadora, responsable, perseverant, empàtic.

Obert, dinàmic, alegre, neutre, mo-tivador.

Apàtic, egoista, egocèntric.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA.

4DinAMitZACiÓ De KRAAL

EINA: Publicació “Eina de Promoció de kraals” on aprofundeix sobre la figura del dinamitzador de kraal.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 20: Programa d'Adults - PdA

FEV | 18

programa d’adults

23anys

EDAT MÍNIMA

30anys

EDAT MÁXIMAPertànyer a l’agrupament i conéixer el significat de la progressió personal.Mínim dos anys d’experiència prèvia.

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

1-3anys

DuRADA

COORDINAR I CONTROLAR L’EVOLuCIÓ DELS XIQuETS I JOVES DINS DE CADA ETAPA.

Motivar a la resta d’encarregats de progressió personal de cada branca perquè porten un seguiment actiu de cada xiquet.Controlar l’evolució dels xiquets dins de cada etapa de la seua branca i de l’agrupament.Controlar que es desenvolupen els aspectes metodològics correctament.Intentar solucionar les carències que puguen tindre els xiquets.Proporcionar als monitors el material pedagògic adequat per al desenvolupament del seu treball educatiu.Revisió i recopilació de la progressió personal del xiquet durant la seua etapa escolta.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes. Pares/mares: sempre que siga necessari.Reunions amb els responsables de progres-sió personal de cada branca: sempre que siga necessari.

Respon davant del coordinador de l’agrupament i els responsables de la pro-gressió personal de la resta de les branques.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament, i sobre el funcionament de la progressió personal

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys. Títol: Monitor de temps lliure o Director de campament.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància

Proximitat, amabilitat, empatia Passotisme, egoisme, falta de comu-nicació.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA.

4ReSPOnSABLe De PROGResSiÓ PeRSOnAL

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 21: Programa d'Adults - PdA

FEV | 19

programa d’adults

Conéixer l’escoltisme, el funcionament de l’agrupament i coneixements de gestió de recur-sos. Mínim un any d’experiència prèvia.

1-322anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL MATERIAL.

Preparar i actualitzar l’inventari dels materials de l’agrupament a l’inici de ronda i per als campaments.Vetlar pel bon estat del material de l’agrupament.Informar l’agrupament sobre l’estat dels materials quan se li demane.Mantindre l’orde i neteja de la sala de material.Organitzar l’embalatge dels materials del campament així com la seua adequada arreplega.Actualització de l’inventari de materials.Control d’entrada i eixida de material.Contacte amb el tresorer per a la compra de material.Neteja i organització de la sala de material.Reposició del material necessari.Organització i manteniment dels materials del campa-ment.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes. Pares/mares: sempre que siga necessari.Reunions amb els responsables de progres-sió personal de cada branca: sempre que siga necessari.

Respon davant del coordinador de l’agrupament i tresoreria.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament i l’escoltisme. Formació especí-fica sobre gestió de recursos

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys. Saber treballar en equip i accep-tar les crítiques

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància

Proximitat, amabilitat, empatia, auster Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe D’inCORPORACiÓ

3ReSPOnSABLe De MATeRiAL

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 22: Programa d'Adults - PdA

FEV | 20

programa d’adults

Conéixer l’escoltisme i haver treballat amb joves voluntaris.

IndefinitNo hi ha

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

ÉS EL SACERDOT DE L’AGRuPAMENT, QuE ES CONVERTIX EN LA PRINCIPAL GARANTIA PERQuÈ LA PART DE L’AGRuPAMENT QuE HO DESITGE SIGA FIDEL

AL MISSATGE APOSTÒLIC, SENT TESTIMONI DE VIDA CRISTIANA EN SI MATEIX.

Participar del creixement personal i col•lectiu del kraal de responsables, vetlant per la maduració de la fe dels ma-teixos sempre que ells estiguen d’acord.Procurar que els moments importants de vivència i cele-bració dels sagraments tinguen una expressió de fe.Treballar perquè els responsables se senten església comp-tant amb ells en el moment de prendre decisions (consell parroquial).Ser representant de l’agrupament en la comunitat i vice-versa.Assistir a les activitats que l’agrupament realitze.Recolzar els moments formatius que s’organitzen.

Consell d’agrupament: cada vegada que es reunisca com a mínim una vegada al mes. Reunions amb altres consiliaris: sempre que siga necessari.Campaments: per a realitzar l’eucaristia.

Respon davant de la coordinació de branca, coordinació d’agrupament, davant del con-sell i davant del Bisbe.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement sobre el funcionament de l’agrupament. Teologia.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISSaber escoltar i acceptar les opinions de tots els companys.

Positivisme, camaraderia, esforç, treball, constància

Proximitat, amabilitat, empatia Passotisme, egoisme, falta de comuni-cació, voler imposar les seues idees

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

3COnSiLiARi

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’AGRUPAMENt ESCOLtA

Page 23: Programa d'Adults - PdA

FEV | 21

programa d’adults

2.1.1. COMItÉ D’AGRUPAMENt

El Comité d’agrupament és un conjunt de persones implicades en el treball organitzatiu de l’agrupament que recolza la tasca educativa de l’agrupament escolta, de manera que les seues funcions vindran definides i requerides des de l’equip d’educadors.

El Comité d’agrupament està format per un número indeterminat de persones, aquestes poden ser familiars directes dels propis xiquets (pare, mare, iaios, tu-tors, educadors…), antics escoltes, educadors que en eixe moment ja no exer-cixen com a tals o persones interessades en aquesta tasca. El fet de que el comité d’agrupament estiga obert i format principalment per familiars dels xiquets i joves, suposa una forma d’implicar a les famílies en la vida de l’agrupament. És també l’òrgan de representació de les famílies, a través del qual aquests prenen part activa en l’organització de l’agrupament.És adequat que els membres del Comité romanguen treballant en ell un mínim de dos anys, però sempre tenint en compte l’entrada periòdica de nous membres. Així, la renovació i actualització dels càrrecs també es pot fer de forma gradual, assegurant tant l’estabilitat com la renovació en el funcionament del Comité.

EINA: Publicació “Comité d’agrupament” en la pàgina web.

Page 24: Programa d'Adults - PdA

FEV | 22

programa d’adults

Si és possible haver sigut component de l’agrupament escolta amb anterioritat.

Il•limitat (donant pas a les noves generacions)30anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COORDINAR EL FuNCIONAMENT DEL COMITÉ D’AGRuPAMENT.

Mantindre una relació directa i constant amb el coordina-dor d’agrupament amb l’objecte de crear les majors facili-tats per al desenvolupament dels objectius pedagògics. Presidir i convocar les reunions del Comité d’agrupament i representar-ho.Coordinar i estimular el treball i les diverses funcions enco-manades al Comité d’agrupament. Fomentar la participació activa de les famílies en la vida de l’agrupament escolta i acollir les noves famílies. Participar en els consells d’agrupament, sempre que els educadors ho consideren necessari.Tindre una relació constant i directa amb el coordinador de l’agrupament.Assumir funcions de gestió segons demanda l’agrupament.Cooperar amb l’agrupament per a preparar activitats que demande el mateix.Participar en els consells de l’agrupament, sempre que els educadors ho vegen necessari.

Reunions del comité: almenys una cada dos mesos. Consells d’agrupament (quan siga reque-rit).Reunions amb comités d’altres agrupa-ments (si es donara el cas de realitzar una activitat conjunta).

Les seues decisions repercutixen sobre el funcionament de l’agrupament, per tant, les seues decisions són preses junt amb el coordinador d’agrupament.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSHaurà de conéixer bàsicament el funciona-ment de l’agrupament escolta i a més tindre bona capacitat de lideratge.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements de gestió

Capacitat de lideratge i d’organització Empàtic, responsable i implicat Despistat, passota

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

PReSiDÈnCiA

EINA: Publicació “COMITÉ D’AGRuPAMENT” en la pàgina web.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EL COMItÉ D’AGRUPAMENt

Page 25: Programa d'Adults - PdA

FEV | 23

programa d’adults

Pertànyer amb anterioritat a l’agrupament i tindre coneixements d’organització

Il•limitat (donant pas a les noves generacions)30anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

PORTAR LA SECRETARIA DEL COMITÉ D’AGRuPAMENT.

Alçar acta de les reunions del Comité i les assemblees.Aportar totes les dades concernents als membres de l’agrupament, actes i arxius a sol•licitud del coordinador d’agrupament.Enviar les circulars redactades en l’agrupament a les famí-lies, FEV i organismes diversos.Encarregar-se dels censos, altes i baixes.Aportar la informació arreplegada en les reunions al coor-dinador i al kraal (si fóra necessari).Informar de les convocatòries de les diferents reunions.

Reunions del comité: almenys una cada dos mesos. Consells d’agrupament (quan siga reque-rit).Reunions amb comités d’altres agrupa-ments (si es donara el cas de realitzar una activitat conjunta).

Respon davant de la coordinació del comité i el coordinador de l’agrupament.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixer la realitat de l’agrupament

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISDisposar de temps per a fer el seu treball el millor possible

Bona relació amb els components del comité, implicat, responsable

Participatiu, implicat, “don de gentes” Apàtic, poc sociable, egoista

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

SeCReTARiA

EINA: Publicació “COMITÉ D’AGRuPAMENT” en la pàgina web.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EL COMItÉ D’AGRUPAMENt

Page 26: Programa d'Adults - PdA

FEV | 24

programa d’adults

Pertànyer amb anterioritat a l’agrupament i tindre coneixements sobre gestió i utilització de recursos econòmics

Il•limitat (donant pas a les noves generacions)30anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COORDINAR LA GESTIÓ DE LA ECONOMIA DE L’AGRuPAMENT.

Portar els comptes del pressupost que compte el comité.Ajudar el tresorer de l’agrupament amb els comptes de l’agrupament.Vetlar per la utilització correcta dels recursos econòmics de l’agrupament i portar la comptabilitat de l’agrupament. Confeccionar el pressupost junt amb el coordinador d’agrupament i presentar anualment a l’assemblea un estat de comptes.Supervisar els ingressos rebuts.Controlar i cobrar les quotes anuals, realitzar els paga-ments ordinaris i supervisar el compte corrent a nom de l’agrupament.Ocupar-se dels pagaments corresponents a les quotes associatives i que es realitzen en els terminis previstos.Vetlar per una gestió econòmica que tinga en compte valors d’austeritat i senzillesa.Aconsellar al consell i Comité en assumptes econòmics.

Reunions del comité: almenys una cada dos mesos. Consells d’agrupament (quan siga reque-rit).Reunions amb el tresorer d’agrupament: freqüents. Reunions amb comités d’altres agrupa-ments (si es donara el cas de realitzar una activitat conjunta).

Respon davant de la coordinació del comité i el coordinador de l’agrupament.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSSaber portar la comptabilitat del pressupost atorgat a este comité

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConéixer el funcionament de l’agrupament i vetlar pel bon ús dels recursos econòmics

Auster, responsable, compromés Participatiu, amb idees per a utilitzar bé els recursos econòmics

Malgastador, egoista, poc fiable

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

TReSOReRiA

HERRAMIENTA: Publicación “COMITÉ D’AGRuPAMENT” en la página web.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EL COMItÉ D’AGRUPAMENt

Page 27: Programa d'Adults - PdA

FEV | 25

programa d’adults

Conéixer el funcionament de l’agrupament. l•limitat (donant pas a les noves generacions)30anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

RECOLZAR EL DESENVOLuPAMENT DE LES FuNCIONS DEL COMITÉ D’AGRuPAMENT

Prendre decisions per al millor funcionament de l’agrupament junt amb la resta de components del comité.Ajudar en la mesura que siga possible al kraal en les tas-ques que no puguen comprendre.Responsabilitzar-se de material.Responsabilitzar-se de transport de persones i materials.Responsabilitzar-se de la busca de llocs de campament i acampades.Responsabilitzar-se de realitzar tasques administratives o logístiques diverses.

Reunions del comité: almenys una cada dos mesos.

Les seues decisions han de ser comunicades al president del comité d’agrupament, que junt amb els altres components seran els que aproven o no aquesta decisió

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSPrincipalment han d’estar disposats a col•laborar en qualsevol cosa que puga fer falta al kraal.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConéixer el funcionament de l’agrupament i saber quan és necessària l’ajuda i quan no.

Treballador, col•laborador, voluntari “don de gentes”, disposat, amb iniciativa

Egoista, passota

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

VOCALS

EINA: Publicació “Comité d’Agrupament” en la pàgina web.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EL COMItÉ D’AGRUPAMENt

Page 28: Programa d'Adults - PdA

FEV | 26

programa d’adults

2.2. VOLUNTARIAT EN EQUIPS DE VOLUNTARIAT FEDERATIUS I ELS SEUS PERFILS.La FEV compta amb equips de voluntaris destinats a un àmbit de treball específic, la funció del qual és desenvolupar eines o activitats que exercisquen i fomenten aquest àmbit. Cada equip tindrà uns objectius i accions concretes a realitzar que vénen determinats pel projecte FEV. És a dir, cada tres anys, el projecte federatiu defineix quines són les nostres necessitats, objectius i accions a complir, per la qual cosa, basant-se en aquest projecte, es definiran els diferents equips i les seues funcions per a cada període. Aquests equips responen a les necessitats que els agrupaments escoltes i la federació tenen i han de canviar per a adaptar-se a la realitat. En general, seran equips destinats a crear, gestionar i coordinar recursos i activitats per a facilitar la tasca dels agrupaments escoltes i la federació.Per a la persona voluntària, incorporar-se a un equip suposa una altra forma de viure el voluntariat dins de l’escoltisme on recolzes el treball dels agrupaments escoltes aportant el teu coneixement en un àmbit concret i on et desenvolupes personalment en aquest àmbit. Segons les necessitats concretes, el nombre de persones en l’equip variarà, però sempre existirà la figura d’un coordinador d’equip i la figura de participant en l’equip..

Page 29: Programa d'Adults - PdA

FEV | 27

programa d’adults

Haver participat anteriorment en l’equip que coordinarà. un any d’experiència prèvia a nivell federatiu. .

324anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COORDINAR EL FuNCIONAMENT DE L’EQuIP.

Vetlar pel compliment dels objectius i accions que el projecte federatiu indique per a l’equip, així com qualsevol altra acció que l’Equip Directiu li assigne.Coordinar als voluntaris de l’equip.Representar a l’equip en qualsevol moment i davant de qualsevol persona.Proposar, idear i realitzar ferramentes i accions per als agrupaments escoltes.Ser referent en la federació en la seua àrea temàtica.Vetlar per atendre les necessitats específiques dels agrupa-ments escoltes o educadors referents a la seua àrea.

Coordinació d’Equips de l’Equip Directiu: una vegada al trimestre.Reunions d’equip: almenys una vegada al mes.Consell FEV, assemblees FEV i espais de tro-bada federativa: sempre que es convoquen.

Respon davant de la coordinació d’equip de l’equip directiu.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSInterés i/o experiència personal per l’àrea de treball. Accés diari a internet.Habilitats de comunicació.Disponibilitat.Compromís. Coneixement de l’estructura i funcionament de la FEV.Disponibilitat de mobilitat per la C.Valenciana.Coneixement del moviment escolta.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISValencià i castellà parlat i escrit.

Lideratge.Motivació.Visió global.Proximitat i disponibilitat.Creure en l’escoltisme.Predisposició a aprendre.Capacitat de diàleg.Treball en equip.Reflexiu i creatiu.Participatiu.

Ordenat.Iniciativa.Negociació.Capacitat d’innovar. Projecció i inquietud.

Individualisme.Immobilisme.Inestabilitat.Afany de protagonisme.Busca exclusiva de l’èxit personal.Sobrevaloració de la pròpia opinió.Poc compromís.Capacitat per a no estar localitzable.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe D’inCORPORACiÓ

4COORDinACiÓ D’eQUiP

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS fEDERAtIUS

Page 30: Programa d'Adults - PdA

FEV | 28

programa d’adults

Experiència prèvia del menys 3 anys en agrupa-ment escolta. 323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COL•LABORAR DE FORMA ACTIVA EN LA REALITZACIÓ DE LES DISTINTES ACCIONS QuE DESENVOLuPE L’EQuIP EN QuÈ ES PARTICIPA.

Assistir a les reunions periòdiques dels equips en què es participa.Assumir i realitzar tasques específiques dins de l’equip. Col•laborar en la posada en marxa del projecte vigent. Aportar idees noves referents al projecte i funcionament de l’equip.Totes aquelles funcions relatives a l’equip en qüestió.

Reunions d’equip: almenys una vegada al mes.Assemblees FEV i espais de trobada federa-tiva: sempre que es convoquen.

Totes les decisions i accions han de passar pel coordinador de l’equip en què participa.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSInterés personal per l’àrea de treball. Accés diari a internet.Habilitats de comunicació.Disponibilitat.Compromís. Coneixement de l’estructura i funcionament de la FEV.Coneixement del moviment escolta.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISValencià i castellà parlat i escrit.

Motivació.Visió global.Proximitat i disponibilitat.Creure en l’escoltisme.Predisposició a aprendre.Capacitat de diàleg.Treball en equip.Reflexiu.Participatiu.

Ordenat.Iniciativa.Negociació.Capacitat d’innovar.

Individualisme.Immobilisme.Inestabilitat.Afany de protagonisme.Busca exclusiva de l’èxit personal.Sobrevaloració de la pròpia opinió.Poc compromís.Capacitat per a no estar localitzable .

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

2VOLUnTARi en eQUiPS D’ACCiÓ

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS fEDERAtIUS

Page 31: Programa d'Adults - PdA

FEV | 29

programa d’adults

2.3. VOLUNTARIAT EN L’ESCOLA LLUERNA I ELS SEUS PERFILS.L’Escola Lluerna, és l’escola de formació de la FEV i esta homologada per l’IVAJ-Generalitat Jove com a escola de formació d’animadors juvenils en el temps lliure. L’Escola Lluerna fa una aposta per una formació de qualitat, amb un pla de for-

mació que s’actualitza i adapta cada any a les necessitats que es van observant i avaluant. A través del pla de formació els voluntaris poden reflexionar sobre l’escoltisme que realitzen, disposar d’un fòrum d’intercanvi d’experiències i trobar-se amb altres voluntaris per a compartir les seues realitats.

L’Escola Lluerna, és la principal eina de la FEV posada al servei dels seus voluntaris amb els següents objectius :La formació d’educadors, animadors i monitors en el temps lliure, capaços de res-pondre a les necessitats i exigències de la joventut de la Comunitat Valenciana.Oferir i realitzar cursos titulats, segons la normativa legal desenvolupada per la Generalitat Valenciana.La formació de formadors assegurant d’aquesta manera, la qualitat formativa de l’Escola.Realitzar cursos de formació, tallers, seminaris, conferències i qualsevol altra acti-vitat formativa i reflexiva que desenvolupe i potencie els seus fins.Promoure l’associacionisme, el voluntariat i la participació juvenil, des de l’àmbit de la formació.Facilitar el desenvolupament personal de la joventut de la Comunitat Valenciana, encol•laboracióamblesinstitucions,instrumentsirestad’agentseducatius,pera constituir així el complement necessari per a l’Educació formal existent.Donar un suport permanent als voluntaris de la FEV, reflectit en l’organització de totes aquelles activitats, cursos, seminaris, conferències… que permeten la vincu-lació de tots aquells joves i adults a l’escoltisme, i assegure la formació permanent i contínua d’aquests membres.Coordinar tots els esforços, igual que totes les iniciatives que vagen dirigides a l’exercici de les seues activitats.

Page 32: Programa d'Adults - PdA

FEV | 30

programa d’adults

La finalitat d’aquest espai de voluntariat és treballar de forma conjunta per a donar formació a tota persona que la necessite, dissenyar-la i mantindre actua-litzada junt amb el procés formatiu i pla de formació. A més, es busca transmetre la proposta educativa de la FEV, generar recursos educatius i vetlar per la nostra pròpia formació, sempre arreplegant les necessitats educatives de la FEV.

aquest espai oferix als voluntaris la possibilitat de vetlar pel bon funcionament de l’Escola i dotar a la FEV d’un espai fonamental per al correcte desenvolupament de la seua finalitat educativa a través del mètode escolta.

aquests voluntaris responen a les necessitats pedagògiques de la federació i al pro-jecte de l’Escola Lluerna que definixen quines són les necessitats, objectius i ac-cions a complir, per la qual cosa en cada moment es definiran els diferents cursos i equips de treball i les seues funcions per a cada període.

A més l’Escola Lluena compta amb la taula pedagògica, que és l’equip encarregat de vetlar pel bon funcionament de l’Escola i per que es duga a terme el projecte apro-vat i així assegurar el correcte desenvolupament l’Escola Lluerna i el seu funciona-ment educatiu.

El director de l’Escola Lluerna formarà part de l’equip directiu de la Federació per a obrir una via de comunicació directa.

Page 33: Programa d'Adults - PdA

FEV | 31

programa d’adults

MTL (INCuAL) o formació pedagògica o expe-riència en l’àmbit pedagògic.3 anys d’experiència en l’agrupament escolta..

2-423anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL BON FuNCIONAMENT DE L’ESCOLA JuNT AMB LA RESTA DE FORMADORS.

Planificar i desenvolupar cursos de formació. Compartir els fins de l’Escola i colaborar en la seua conse-cució. Complir amb la resta de les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Escola.Complir amb la resta de les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Escola.Conéixer el pla de formació, programa de joves, programa d’adults, projecte de l’escola...etc.

Participar en les assemblees de Lluerna. Cursos a què es comprometa assistir.Reunions dels cursos.Espais federatius. Compartir els fins de l’Escola i colaborar en la seua consecució.

La forma de com transmetre els objectius votats en assemblea dins de la seua sessió (desenvolupament de la sessió).

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement del moviment escolta.Coneixement de l’estructura FEV.Habilitats de comunicació.Camaraderia amb la resta de formadors.Formació pedagògica i inquietud per apren-dre.Temps per a desenvolupar la seua funció.Actitud compromesa.Pròxim.Resolutiu.No sobrecarregat d’altres funcions associa-tives.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe DeDeSenVOLUPAMenT

2FORMADOR

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’ESCOLA LLUERNA

Page 34: Programa d'Adults - PdA

FEV | 32

programa d’adults

Experiència com a formadorRecorregut dins de l’EscolaTindre l’ADF

>325anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL DESENVOLuPAMENT ÒPTIM DEL CuRS QuE COORDINE.

Tots els cursos tindran el mateix format i estaran traduïts al valencià i al castellà, sempre que hi haja temps, tenint en compte: fulla de planificació del curs, fulla de sessió, material per a participants.Estar en contacte amb la secretaria tècnica de l’Escola per a: Concretar lloc, data i hora del curs, preparar i enviar la carta de convocatòria, llistat de participants: Arreplegar-ho i tornar-ho complet, passar llista tots els dies, especi-ficar les incidències i deixar clar les assistències i justifica-cions, preparació del material, comunicar amb suficient antelació les necessitats de material, facilitar la documen-tació del curs a la secretaria tècnica, coordinació del curs i de l’equip de formadors, reunir totes la despeses del curs i gestionar els cobraments, establir els objectius dels cursos perquè s’aproven en assemblea junt amb la resta de for-madors del curs. Responsable Pedagògic Responsable/Coordinador Quadern de coneixements.

Participar en les assemblees de Lluerna. Cursos a què es comprometa assistir.Reunions dels cursos.Espais federatius. Compartir els fins de l’Escola i col•laborar en la seua consecució

Sobre el desenvolupament del curs que coordina, junt amb la resta del seu equip.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

No ser autoritari.Coneixement del moviment escoltaConeixement de l’estructura FEVHabilitats de comunicacióFormació pedagògica i inquietud per aprendreTemps per a desenvolupar la seua funcióActitud compromesaConéixer el pla de formació, programa de joves, programa d’adults, projecte de l’escola...etc.PròximResolutiuNo sobrecarregat d’altres funcions associatives

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe DeMADUReSA

3COORDinACiÓ De CURS

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement previ sobre el curs que coor-dina.Treball en equip.Coneixement del Pla de Formació de l’Escola Lluerna. Habilitats comunicatives.Capacitat de lideratge.Saber gestionar equips de treball.Fer les coses amb temps.Saber buscar ajuda si no arriba.Inquietud.Saber transmetre la visió de conjunt del curs.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’ESCOLA LLUERNA

Page 35: Programa d'Adults - PdA

FEV | 33

programa d’adults

Experiència com a formadorRecorregut dins de l’EscolaTindre l’ADF

>125anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

REALITZAR EL ACOMPANyAMENT DELS NOuS MEMBRES DE L’ESCOLA PER A GARANTIR LA SEuA CORRECTA INTEGRACIÓ.

Acompanyar en el procés d’incorporació a nous formadors perquè siga personalitzat.Fomentar la participació la participació i integració dels nous formadors.Oferir seguiment i suport pròxim. Facilitar coneixements i despertar inquietuds perquè desenvolupe la seua tasca com a formador d’una manera competent.Participar en el cure de Tutors de Formació. Acompanyar als seus tutoritzats en els primers cursos que participen. Fomentar el creixement personal dels seus tutoritzats.Siga capaç de veure que característiques o habilitats no té desenvolupades el seu tutoritzat per a ajudar a potenciar-les i desenvolupar.Que faça al tutoritzat sentir-se valorat i útil en l’Escola.

Participar en les AssembleesParticipar en els seminaris del TuFOReunions de tutorsDe forma opcional, acompanyar al seu tuto-ritzat en els cursos que participe.

Pel que fa al seu tutoritzat coordinat sempre amb l’equip de tutors i protegit per l’assemblea.

MISSIÓ

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSPròximIntegradorImplicat en l’escolaPaciènciaBon mestreTemps per a dedicar al seu tutoritzatConeixement global de l’EscolaActitud proactiva d’interés personal per li tutoritzatAccessible i disponibleAmb capacitat de consultar davant dels dub-

tes a qui requerisca en cada casHabilitat socials i docentsOrganitzat Transmissor de coneixementsQue siga un referent.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA

3TUTOR De FORMACiÓ

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’ESCOLA LLUERNA

Page 36: Programa d'Adults - PdA

FEV | 34

programa d’adults

Experiència com a formadorRecorregut dins de l’EscolaTindre l’ADF

>125anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL BON FuNCIONAMENT DE L’ESCOLA JuNT AMB LA RESTA DE FORMADORS MITJANçANT uNA ADEQuADA ENTRADA DE FuTuRS FORMADORS.

Preparar i comunicar les assemblees.Participar en les estructures de les diverses institucions de què ens relacionem i equips de treballCuidar del procés d’entrada i eixida de l’Escola, així com l’acompanyament dels formadors en el seu creixementFuncions que li delega l’AssembleesConéixer la legislació vigent que ens competiscaResolució d’incidències en els períodes entre assembleesOptimitzar el desenvolupament del programa de formació de l’EscolaSer memòria de l’EscolaTindre un visió globalRegular la participació i participar de l’Escola en els dife-rents fòrums formatius tant interns com externsQue es complisca el projecte de l’EscolaCoordinar i cooperar amb altres federacions o entitats

Participar en les AssembleesCursos a què es comprometaReunions de taula pedagògica, cursos...etc.

Només en cas de no poder comunicar-se amb la resta de la taula pedagògica i la resposta no puga esperar.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSGanes de participar més activament en les estructures de l’EscolaCapacitat de gestióHabilitat de Resolució de conflictesAssumir i delegar tasquesCapacitat de lideratge transformadorCuidar les personesHabilitat per a coordinar i prendre decisionsPensament concret, visió globalConeixements i inquietuds pedagògicsBon comunicador

Escolta activaPacient, motivador i pròximTreball en equipInterés per conéixer als formadors de l’Escola i mostrar-se pròximsCapacitat de transmissió de coneixementsActitud compromesa

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA

3MeSA PeDAGòGiCA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’ESCOLA LLUERNA

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió administrativa d’ONL.Valencià i castellà parlat i escrit.

Page 37: Programa d'Adults - PdA

FEV | 35

programa d’adults

Tindre recorregut en la Taula Pedagògica (mínim un any)Tindre l’ITTTindre la titulació legal necessària

3-625anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL BON FuNCIONAMENT DE L’ESCOLA JuNT AMB LA RESTA DE FORMADORS I COORDINAR LA TAuLA PEDAGÒGICA.

Coordinar junt amb la taula pedagògicaFormar part de l’Equip de la FEV

Participar en les AssembleesCursos a què es comprometaReunions de taula pedagògica, de la FEV, cursos...etc.Reunió mensual de l’Equip Directiu federa-tiu.Dos assemblees federatives a l’any. Consell FEV.Assemblea MSC si l’equip ho considera oportú.

Només en cas de no poder comunicar-se amb la resta de la taula pedagògica i la resposta no puga esperar.

MISSIÓ

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSGanes de participar més activament en les estructures de l’EscolaCapacitat de gestióHabilitat de Resolució de conflictesAssumir i delegar tasquesCapacitat de lideratge transformadorCuidar les personesHabilitat per a coordinar i prendre decisionsPensament concret, visió globalConeixements i inquietuds pedagògicsBon comunicador

Escolta activaPacient, motivador i pròximTreball en equipInterés per conéixer als formadors de l’Escola i mostrar-se pròximsCapacitat de transmissió de coneixementsActitud compromesa

Creure en l’Escoltisme. Proximitat.Iniciativa.Treball en equip.Disponibilitat per a traslladar-se per la C.V.Visió global i forta visió institucional.Capacitat de decisió.Coordinació d’equips. Capacitat de diàleg.Responsabilitat.

Empatia.Predisposició a aprendre.Honestedat i rectitud.

Deixadesa.Prepotència.Irresponsabilitat.Individualisme.Immobilisme.Inestabilitat.Afany de protagonisme.Busca exclusiva de l’èxit personal.Afany de lucre.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA

5DiReCCiÓ eSCoLA LLUeRnA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN L’ESCOLA LLUERNA

IMPORTANTE: ESTE CARGO FORMA PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA FEV

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió administrativa d’ONL.Valencià i castellà parlat i escrit.

Page 38: Programa d'Adults - PdA

FEV | 36

programa d’adults

2.4. VOLUNTARIAT D’EQUIPS DIRECTIUS I ELS SEUS PERFILS.

2.4.1. EQUIP DIRECtIU DE LA fEv.

Són els equips de voluntaris votats per assemblea federativa per a un període de tres anys que tenen com a missió vetlar pel funcionament correcte de la federació. Segons els estatuts, la duració d’aquest voluntariat és de tres anys, ja que esta és la duració del mandat de cada Equip Directiu.

A nivell de la persona voluntària suposa un espai on poder recolzar el creixe-ment i l’enfortiment del moviment escolta des d’espais més estratègics, a través dels coneixements i experiències personals. L’estructura de funcionament de la FEV està formada per un Equip Directiu de huit llocs als quals se’ls poden sumar o restar càrrecs segons el projecte federatiu.

Destacar que la indicació de “edat mínima” de 25 anys per a participar en Equips Directius, és una recomanació perquè els voluntaris disfruten, apren-guen i no cremen les seues etapes en els agrupaments.

En un primer quadre s’especifiquen les característiques generals que tots els membres de l’equip directiu han de tindre i després en quadres diferenciats, s’especifiquen els aspectes propis de cadascú dels càrrecs.

Equip de GovernSdC

JuntaDirectiva

FEV

Equip GeneralMEV

Equipo AsociativoSdA

Presidencia

Presi

denc

ia Presidencia

Presidencia

Vicepresidencia

Consiliario

Tesorería

SecretaríaResponsable de Equipo de Voluntarios

Responsable Animación PedagógicaResponsable de Comunicación e Imagen

Vocales

Responsable Formación - Director Escola Lluerna

Gerencia FEV

Responsable Equipo Humano

Page 39: Programa d'Adults - PdA

FEV | 37

programa d’adults

Realitzar els resums d’accions desenvolupades: informes de gestió.Posar en funcionament els objectius del programa federa-tiu.

Reunió mensual de l’Equip Directiu federa-tiu.Dos assemblees federatives a l’any. Consell FEV.Assemblea MSC si l’equip ho considera oportú.

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA IMPRESCENDIBLE

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSOfimàtica a nivell d’usuari.Accés diari a internet (correu electrònic, web…).Coneixements de l’estructura i funcionament de la FEV i les associacions. Coneixement del Projecte Federatiu vigent. Experiència de treballar per projectesHabilitat per a parlar en publiqueLideratge i coordinació d’equips

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió administrativa d’ONL.Valencià i castellà parlat i escrit.

Empatia.Predisposició a aprendre.Honestedat i rectitud.

Deixadesa.Prepotència.Irresponsabilitat.Individualisme.Immobilisme.Inestabilitat.Afany de protagonisme.Busca exclusiva de l’èxit personal.Afany de lucre.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

5ASPeCTeS GeneRALS

25anys

EDAT MÍNIMAMínim 3 anys dins de l’escoltisme i preferi-blement almenys un any de contacte amb l’estructura federativa o associativa.

EXPERIÈNCIA PRÈVIAEs recomana persones menors de 35 anys per a garantir la perspectiva juvenil.

EDAT MÁXIMA

3anys

DuRADA

Creure en l’Escoltisme. Proximitat.Iniciativa.Treball en equip.Disponibilitat per a traslladar-se per la C.V.Visió global i forta visió institucional.Capacitat de decisió.Coordinació d’equips. Capacitat de diàleg.Responsabilitat.

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 40: Programa d'Adults - PdA

FEV | 38

programa d’adults

PReSiDÈnCiA i ViCePReSiDÈnCiA FeV

REPRESENTAR A LA FEV I VETLAR PEL DESENVOLuPAMENT ADEQuAT DEL SEu PROJECTE, EN COMPLIMENT DELS SEuS FINS ÚLTIMS

COM A INSTITuCIÓ D’EDuCACIÓ EN EL TEMPS LLIuRE.

MISSIÓ

Representació institucional de la FEV.Coordinació i motivació de l’Equip Directiu.Presidir els òrgans de participació de la FEV (Assemblea i Consell).Validar i donar el vistiplau a la documentació oficial de la FEV.Cuidar el compliment dels estatuts i el RRI, així com la seua renovació i actualització.Establir cotascaaciones i convenis amb altres institucions i entitats.Vetlar per la correcta gestió de la FEV.Coordinació global de les distintes àrees de treball de la FEV.Responsable del projecte federatiu així com coordinar i avaluar el seu seguiment.Vetlar pel funcionament correcte dels equips associatius.Representació institucional de la FEV en les associacions.Vetlar pel funcionament correcte de l’oficina.Fer un seguiment del treball del gerent.Referència i articulació de tots els voluntaris de la FEV. És a dir, que els conega i que en el cas que tinguen un proble-ma siga un referent.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Coordinació tècnica (treballador/a): cada dos setmanes.Secretaria i tresoreria: mensualment.Presidències associatives: cada dos o tres setmanes.CoVol: mensualment.Mesa Pedagògica: mensualment.Comité Federal de MSC: quan es reunisca.

Posicionaments concrets dins de la filosofia i ideologia institucional de la FEV/associa-cions.Implicació en projectes concrets de xarxes, plataformes i amb altres institucions.

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSCoordinació d’equips de treball.Capacitat de parlar en públic. Capacitat de negociació. Facilitat per a les relacions institucionals. Valencià i castellà parlat i escrit.Conéixer tota la documentació desenvolu-pada i publicada per la FEV, tant abans com durant el seu mandat.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConducció de reunions. Polítiques de joventut.Legislació d’associacions.Dicció.Planificació estratègica.Permís de conduir.

Capacitat d’escolta.Capacitat de mediació.Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.Empatia.Actitud positiva.

Dinamitzador.Capacitat de motivar i incitar a la participació.Abnegació.

Autoritarisme.Separatisme.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 41: Programa d'Adults - PdA

FEV | 39

programa d’adults

ORGANITZAR I COORDINAR LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA FEDERATIVA..

Alçar acta de les reunions de l’equip directiva, consells i assemblees.Organitzar i custoiar l’arxiu federatiu. Conéixer els Estatuts i el RRI de la FEV i facilitar la seua interpretació per part de la junta directiva.Convocar els òrgans de decisió federatius/associatius amb tota la documentació necessària.Redactar i enviar tots els documents oficials.Mantindre comunicació directa amb els agrupaments.Vetlar pel compliment de la legislació vigent que afecta l’activitat federativa.Organització i gestió de llistats i bases de dades, junts amb els tècnics, dels membres federatius. Supervisar la gestió dels segurs de la FEV. Supervisar la gestió dels llistats de la FEV.Convocar junt amb presidència les reunions de l’equip de la FEV.Dirigir les assemblees i consells FEV.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.Coordinació tècnica de la FEV i presidència: mensualment.

Gestió de llistats i bases de dades.Organització de l’arxiu de la FEV.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSHabilitats de Comunicació.Valencià i castellà parlat i escrit

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió de bases de dades.

Ordenat. Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

SeCReTARiA de la FeV

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 42: Programa d'Adults - PdA

FEV | 40

programa d’adults

ORGANITZAR, COORDINAR I GESTIONAR L’ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA FEDERATIVA.

Proposar a l’assemblea un pressupost federatiu anual.Organitzar la dotació de partides a les diferents àrees de treball federatives.Supervisar i organitzar l’execució del pressupost, en coor-dinació amb la secretària tècnica.Preveure i dotar les despeses ordinaries de la FEV, de ma-nera que existisca un romanent fort en caixa.Proposar fórmules de renovació econòmica, dirigides a la interlocutòria sustentabilidad i des d’una perspectiva de transformació social (i no exclusivament de gestió).Proposar i coordinar models de gestió econòmica unificada per als agrupaments escoltes.Coordinar la taula de tresorers de la FEV.Coordinar la comissió econòmica, convocant-la almenys una vegada cada ronda.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.Comissió econòmica: cada vegada que es reunisca i a requeriment d’esta, en qualse-vol moment.Taula de tresorers: cada vegada que es reunisca, com a mínim 3 vegades a l’any.Coordinació tècnica de la FEV, comptable i presidència: mensualment.Taula tresorers MSC: quan es reunisca.

Qüestions concretes relacionades amb el desenvolupament, organització i execució del pressupost de la FEV (organització de partides comptables, balanços, dotació de fons de maniobra…).

MISSIÓ

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSComptabilitat bàsica.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISAdministració econòmica d’oficines.Comptabilitat avançada.

Ordenat.Honestedat i rectitud.

Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.

Afany de lucre.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

TReSOReRiA de la FeV

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 43: Programa d'Adults - PdA

FEV | 41

programa d’adults

DIRIGIR I COORDINAR EL PLA DE COMuNICACIÓ. VETLAR PER TRANSMETRE uNA IMATGE CORRECTA DE L’ESCOLTISME DE LA FEV.

Coordinar l’equip de comunicació.Vetlar per que es complisca el pla de comunicació.Vetlar per que s’aplique el manual d’identitat corporativa en totes les publicacions de la FEV.Supervisar la comunicació externa de la FEV (notes de premsa, butlletins, etc.).Habilitar nous mitjans per a millorar la comunicació inter-na.Supervisar el funcionament de la web FEV i altres xarxes socials i la seua evolució contínua.Treballar per transmetre una imatge actual i d’acord amb l’ideari de la FEV.Coordinar la publicació de l’Scouts Press.Conéixer el que s’està realitzant en els equips federatius per a poder transmetre les seues activitats o publicacions dins del pla de comunicació de la FEV.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.President: en moments puntuals de neces-sitat de transmetre comunicats.

Qüestions concretes relacionades amb el desenvolupament del pla de comunicació, sempre d’acord a l’ideari de la FEV.Correcció d’estil de les publicacions FEV.Millores de disseny de la pàgina web.

MISSIÓ

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSProgrames de maquetació i disseny a nivell d’usuari.Valencià i castellà parlat i escrit.Habilitats de comunicació.Coneixements de mitjans de comunicació.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISTitulat en periodisme o comunicació audiovi-sual.Experiència en coordinació d’equips de treball.Coneixements de maquetació a nivell d’expert.Coneixements de disseny gràfic.Experiència treball per projectes.Coneixements de publicitat, campanyes de promoció i difusió, comunicació…

Creativitat.Capacitat de reacció.Habilitat per a parlar en públic.Capacitat de comunicació i transme-tre.Capacitat de concreció.Lideratge i coordinació d’equips.

Capacitat d’innovar. Supravaloració de la pròpia opinió.Dificultat de localització.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

ReSPOnSABLe De COMUniCACiÓ FeV

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 44: Programa d'Adults - PdA

FEV | 42

programa d’adults

DIRIGIR, COORDINAR I RENOVAR EL PLA DE CREIXEMENT I L’ESTRATÈGIA PER A ADuLTS DE LA FEV.

Coordinar els equips de voluntaris dedicats a Creixement i a Equip humà.Coordinar, actualitzar i renovar els programes de l’estratègia d’adults.Coordinar, actualitzar i renovar les accions del Pla de creixement.Coordinar i recolzar el desenvolupament de les accions derivades de l’estratègia per a adults i del pla de creixement.Acompanyar els adults, kraals i/o equips de treball en els processos formatius i que s’inicien a instàn-cies de l’estratègia per a adults.Vetlar per un adequat procés personal dels adults dins de la FEV.Conéixer i atendre a les necessitats dels agrupa-ments escoltes a nivell de creixement en nombre de xavals i/o educadors.Conéixer i atendre a les necessitats dels agrupa-ments escoltes a nivell d’equip humà (procés gru-

pal dels kraals i/o comités d’agrupament, estratè-gies per als relleus dins dels agrupaments escoltes, desenvolupament personal dels educadors i/o adults en general).Proposar i coordinar processos i estratègies per al relleu de les juntes directives institucionals (asso-ciatives i federatives).Coordinar la formació permanent relativa a l’àrea (monogràfic de creixement en els agrupaments escoltes, monogràfic per a Caps/coordinadors d’agrupament, monogràfic per a membres de comité d’agrupament…).Coordinar les activitats i accions que puguen sorgir relacionades amb ambdós àrees de treball (tallers, sessions formatives, formació ad hoc per a kraals o equips de treball). Organitzar i coordinar el seguiment dels nous agrupaments escoltes.

MISSIÓ

FUNCIONS

Equip Directiu: cada vegada que es reunisquen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.COVOL: quatre vegades a l’any segons la normati-va de funcionament.

ASSISTÈNCIA

Qüestions concretes relacionades amb el desen-volupament dels programes de l’estratègia per a adults i les accions del pla de creixement.Organització i proposta general anual de les ac-cions dels programes de l’estratègia per a adults i del pla de creixement.

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSValencià i castellà parlat i escrit.Habilitats de comunicació.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISExperiència en coordinació d’equips de treball.Coneixements de psicologia d’agrupaments.Experiència en programació, planificació i tre-ball per projectes. Coneixements de publicitat, campanyes de promoció i difusió, comunicació…

Creativitat.Lideratge i coordinació d’equips.Capacitat de reflexió sobre processos personals i grupals.Proximitat i interés amb els agrupa-ments escoltes.Capacitat de motivar.

Creativitat.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

ReSPOnSABLe De CReixeMenT i eQUiP HUMà

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 45: Programa d'Adults - PdA

FEV | 43

programa d’adults

COORDINAR I CuIDAR ELS VOLuNTARIS DE LES DIFERENTS ÀREES I ESTAR INFORMAT DEL FuNCIONAMENT DELS EQuIPS. ÉS EL

RESPONSABLE I REPRESENTANT DELS EQuIPS DE VOLuNTARIS QuE NO TENEN REPRESENTANTS DINS DE L’EQuIP DIRECTIu.

Coordinar el funcionament del COVOL. Informar la Junta Directiva, a la Federació i als agrupaments escoltes de les iniciatives promogu-des pels equips d’acció.Informar els voluntaris dels equips de totes aque-lles iniciatives relacionades amb la seua Taverna que es desenvolupen en la Federació.Transmetre qualsevol informació, recurs o activi-tat que arribe a la FEV, tant de forma interna com externa, a l’equip d’acció corresponent.Conéixer tots els voluntaris dels equips de la FEV.Detectar les necessitats dels equips d’acció i solucionar-les en la mesura que siga possible.

Vetlar conjuntament amb el responsable de creixe-ment i equip humà de la formació dels voluntarisFer de portaveu dels voluntaris dels equips de la FEV en l’Equip Directiu i viceversa.Assistència, preparació i formació en trobades de voluntaris dels equips.Assistència i participació en actes i assemblees d’associacions de caràcter polític i social.Informes de tota la Taverna desenvolupada, re-sums ...Creació, seguiment i atenció dels equips.

MISSIÓ

FUNCIONS

Equip Directiu: cada vegada que es reunisquen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.COVOL: quatre vegades a l’any segons la normati-va de funcionament.Equips d’acció: una vegada al mes.

ASSISTÈNCIA

Qüestions concretes relacionades amb el funciona-ment dels equips d’acció.

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSPermís de conduir i disponibilitat de des-plaçar-se per la C.Valenciana.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISExperiència en organitzacions socials o políti-ques.Experiència en treball per projectes.Experiència en coordinació de persones.Idiomes.

Predisposició.Motivació.Participatiu.Capacitat de diàlegs.Coordinació d’equips.Capacitat de decisió.

Diplomàcia.Ordenat.Iniciativa.Negociació.

Individualisme.Immobilisme.Autoritat.Desorganitzat.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

COORDinADOR D’eQUiPS De VOLUnTARiS

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 46: Programa d'Adults - PdA

FEV | 44

programa d’adults

PROMOuRE, IMPuLSAR I SuPERVISAR LA POSADA EN PRÀCTICA DEL PROGRAMA DE JOVES DE LA FEV.

MISSIÓ

Vetlar pel desenvolupament del Programa de joves.Coordinar i vetlar per la creació de publicacions i recursos per als agrupaments escoltes.Fomentar la reflexió pedagògica de la FEV.Mantindre un Programa de joves en contínua revisió, sòlid i flexible. Posar en funcionament els objectius del projecte federatiu marcats per l’Assemblea de la FEV.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV: en cada informe de gestió.Taula de formació MSC i Assemblees de MSC.Agrupaments escoltes: de manera contínua durant l’any i en els espais que es generen. Taula de MSC: quan es reunisca.

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

Decisions de caràcter polític del funciona-ment quotidià de l’animació pedagògica.

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixement del Programa de joves.Coneixements pedagògics.Treball per projectes.Resolució de conflictes.Visió a llarg termini.Habilitats de comunicació.Coneixement i domini del Programa de joves.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements psicològics i sociològics.Coneixement del Pla de Formació de Lluerna i del projecte d’escola.Coneixement i proximitat amb els agrupa-ments escoltes.

Proximitat.Reflexió. Motivació.Lideratge.Coordinació d’equips.

Negociació. Diplomàcia.

Desorganització.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

ReSPOnSABLe D’AniMACiÓ PeDAGòGiCA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 47: Programa d'Adults - PdA

FEV | 45

programa d’adults

VETLAR PEL CREIXEMENT ESPIRITuAL DELS INTEGRANTS DE LA FEV I PER LA CORRECTA MARXA D’ESTA COM A INSTITuCIÓ

EDuCATIVA I D’ESGLÉSIA EN L’ÀMBIT DE L’ESPIRITuALITAT.

MISSIÓ

Acompanyar els representants FEV en l’àmbit de l’arquebisbat i d’altres espais eclesials.Representar a la FEV i fer de mediador, si és el cas, en els espais de la la seua competència.Assegurar-se que els diferents espais associatius/federatius tinguen el seu moment de creixement en l’Espiritualitat.Vetlar perquè la FEV genere o proporcione als agrupa-ments recursos per a treballar i donar resposta a les seues necessitats d’Espiritualitat.Promoure, junt amb l’equip de FE, espais de trobada, tre-ball, formació i creixement en l’Espiritualitat.Donar resposta espiritual a qualsevol membre de la FEV que ho sol•licite.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al el mes.Equip de Fe de la FEV: una vegada al mes. Assemblea i Consell FEV.Sant Jordi FEV.Coordinació Taula Consiliaris Associatius.Taula de Fe MSC i Assemblees de MSC.Agrupaments Escoltes: de manera contínua durant l’any i en els espais que es generen per eixe motiu.

Aquella que li corresponga per les funcions que té i sempre d’acord amb allò que s’ha acordat en les reunions de la Junta Directiva i sempre dins de la filosofia i ideologia de la FEV/associacions.

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixements litúrgics i teològics.Eines de pastoral juvenil.Coneixements escoltes i pedagògics.Coneixement de l’estructura Federativa.Coordinació d’equips de treball.Valencià i castellà parlat i escrit.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISAnimació.Línies de pastoral juvenil diocesanes.Capacitat per a parlar en públic.

Capacitat conciliadora i de pontificar.Creure en l’escoltisme com una eina d’invitació a la Fe.Creure en la potencialitat de la joventut.Compromís i disponibilitat.

Dinamitzador.Capacitat de motivar i incitar a la reflexió.

Autoritarisme.Prepotència.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

COnSiLiARi

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS

Page 48: Programa d'Adults - PdA

FEV | 46

programa d’adults

2.4.2. EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS I COMARCALS

Són els equips de voluntaris votats per assemblea associativa per un període de tres anys que tenen com a missió vetlar pel funcionament correcte de les associa-cions, promoure el seu funcionament educatiu i afavorir la tasca dels agrupaments escoltes.

Segons els Estatuts, la duració d’este voluntariat esta previst per a 3 anys, ja que els equips directius se trien per a este període. Així mateix, aquests equips han de tin-dre com a mínim quatre càrrecs: Presidència, Secretària, Tresoreria i Consiliari. A partir d’aquests mínims, cada equip podria proposar a l’assemblea, segons estatuts, necessitats i disponibilitat, els càrrecs que es consideren oportuns (Ex: responsable pedagògic, responsable de comarques…).

Aquests càrrecs es destinaren a cobrir necessitats pròpies de les associacions, en cap cas seran càrrecs que realitzen funcions cobertes per l’Equip Federatiu per a evitar duplicitats (Ex: Responsable d’equips d’Acció). Així mateix, els càrrecs de l’equip FEV no cobriran càrrecs associatius encara que falten persones per a cobrir-los.

Les presidències de les tres associacions deuen formen part de l’Equip Directiu de la FEV, sent representants de l’associació dins de l’equip. El fi últim d’açò és asse-gurar la connexió entre la FEV i les associacions i poder respondre a les neces-sitats mútues. Pot donar-se la possibilitat que la presidència associativa assumisca un càrrec dins de l’Equip FEV, sempre que açò no impedisca o dificulte la seua funció principal.

En un primer quadre s’especifiquen les característiques generals que tots els membres de l’equip directiu han de tindre i després en quadres diferenciats, s’especifiquen els aspectes propis de cadascú dels càrrecs.

Page 49: Programa d'Adults - PdA

FEV | 47

programa d’adults

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

Reunió mensual de l’Equip Directiu.Òrgans de participació i decisió que determine la normativa de l’associació en cada moment: Consells i Assemblees associatives.Consell FEV (una a l’any) i assemblees federatives (dos a l’any)

ASSISTÈNCIA IMPRESCINDIBLE

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSOfimàtica a nivell d’usuari.Accés diari a internet (correu electrònic, web…).Coneixements de l’estructura i funcionament de l’associació. Coneixement del Projecte Federatiu i Asso-ciatiu vigent.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió administrativa d’Organitzacions No Lucratives. Valencià i castellà parlat i escrit.

Creure en l’Escoltisme. Proximitat.Iniciativa.Treball en equip.Disponibilitat per a traslladar-se per la C.V.Visió global i forta visió institucional.Capacitat de decisió.Capacitat de diàleg.Responsabilitat.

Empatia.Predisposició a aprendre.Honestedat i rectitud.

Deixadesa.Prepotència.IrresponsAbilitat.Individualisme.Immobilisme.Inestabilitat.Afany de protagonisme.Busca exclusiva de l’èxit personal.Afany de lucre.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

5ASPeCTeS GeneRALS

25anys

EDAT MÍNIMAMínim 3 anys dins de l’escoltisme i preferi-blement almenys un any de contacte amb l’estructura federativa o associativa.

EXPERIÈNCIA PRÈVIAEs recomana persones menors de 35 anys per a garantir la perspectiva juvenil.

EDAT MÁXIMA

3anys

DuRADA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS

Page 50: Programa d'Adults - PdA

FEV | 48

programa d’adults

REPRESENTAR A L’ASSOCIACIÓ I VETLAR PEL DESENVOLuPAMENT ADEQuAT DEL SEu PROJECTE, EN COMPLIMENT DELS SEuS FINS ÚLTIMS COM A INSTITuCIÓ D’EDuCACIÓ EN EL TEMPS LLIuRE.

Representació institucional de l’associació.Coordinació i motivació de l’Equip Directiu.Presidir els òrgans de participació de l’associació (Assem-blees i Consell).Validar i donar el vistiplau a la documentació oficial de l’associació.Cuidar el compliment dels estatuts i el RRI, així com la seua renovació i actualització.Establir col•laboracions i convenis amb altres institucions i entitats.Vetlar per la correcta gestió de l’associació.Coordinació global de les distintes àrees de treball de l’associació.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Coordinació tècnica (treballador/a): set-manalment.Secretaria i tresoreria: mensualment.Presidència FEV: mensualment.

Posicionaments concrets dins de la filosofia i ideologia institucional de l’associació.Implicació en projectes concrets de xarxes, plataformes i amb altres institucions.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSCoordinació d’equips de treball.Capacitat de parlar en públic. Capacitat de negociació. Facilitat per a les relacions institucionals. Valencià i castellà parlat i escrit.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConducció de reunions. Polítiques de joventut.Legislació d’associacions.Dicció.Planificació estratègica.

Capacitat d’escolta.Capacitat de mediació.Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.

Dinamitzador.Capacitat de motivar i incitar a la participació.Abnegació.

Autoritarisme.Separatisme.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

PReSiDÈnCiA i ViCePReSiDÈnCiA ASSOCiATiVeS

IMPORTANT: AQUEST CÀRREC FORMA PART DE L’EQUIP DIRECTIU DE LA FEV

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS

Page 51: Programa d'Adults - PdA

FEV | 49

programa d’adults

ORGANITZAR I COORDINAR LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA ASSOCIATIVA.

Prendre acta de les reunions de l’equip directiu, consells i assemblees.Organitzar i custodiar l’arxiu associatiu. Conéixer els Estatuts i el RRI de l’associació i facilitar la seua interpretació per part de l’equip directiu.Convocar els òrgans de decisió associatius amb tota la documentació necessària.Redactar i enviar tots els documents oficialsMantindre vies de comunicació directa amb els agrupa-ments.Vetlar pel compliment de la legislació vigent que afecta l’activitat associativa.Organització i gestió de llistats i bases de dades, junts amb els tècnics, dels membres associatius.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblees i consells associatius: en cada informe de gestió.Presidència associativa: setmanalment.

Gestió de llistats i bases de dades.Organització de l’arxiu de l’associació.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSHabilitats de Comunicació.Valencià i castellà parlat i escrit.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements en gestió de bases de dades.

Ordenado. Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.

Desordenat.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

SeCReTARiA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS

Page 52: Programa d'Adults - PdA

FEV | 50

programa d’adults

ORGANITZAR, COORDINAR I GESTIONAR L’ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA ASSOCIATIVA.

Proposar a l’assemblea un pressupost associatiu anual.Organitzar la dotació de partides a les diferents àrees de treball associatives.Supervisar i organitzar l’execució del pressupost, en coor-dinació amb la secretària tècnica.Preveure i dotar les despeses ordinaris de l’associació, de manera que existisca un romanent fort en caixa.Proposar fórmules de renovació econòmica, dirigides a la interlocutòria sustentabilidad i des d’una perspectiva de transformació social (i no exclusivament de gestió).

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen, com a mínim una vegada al mes. Assemblees i Consells: en cada informe de gestió.Comissió econòmica: cada vegada que es reunisca i a requeriment d’esta, en qualse-vol moment.Taula de tresorers: cada vegada que es reunisca, com a mínim 3 vegades a l’any.Coordinació tècnica de l’associació, comp-table i presidència: mensualment.

Qüestions concretes relacionades amb el desenvolupament, organització i execució del pressupost de l’associació (organització de partides comptables, balanços, dotació de fons de maniobra…).

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSComptabilitat bàsica.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISAdministració econòmica d’oficines.Comptabilitat avançada.

Ordenat.Honestedat i rectitud.

Capacitat de negociar i reorientar situacions problemàtiques.

Afany de lucre.Desorganització.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

TReSOReRiA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS

Page 53: Programa d'Adults - PdA

FEV | 51

programa d’adults

VETLAR PEL CREIXEMENT ESPIRITuAL DELS INTEGRANTS DE L’ASSOCIACIÓ I PEL FuNCIONAMENT CORRECTE D’ESTA ÀREA COM A INSTITuCIÓ

EDuCATIVA I D’ESGLÉSIA EN L’ÀMBIT DE L’ESPIRITuALITAT.

Acompanyar els representants de l’associació en l’àmbit de l’arquebisbat i d’altres espais eclesials.Representar a l’associació i fer de mediador, si és el cas, en els espais de la la seua competència.Assegurar-se que els diferents espais associatius tinguen el seu moment de creixement en l’Espiritualitat.Promoure, junt amb l’equip de FE, espais de trobada, tre-ball, formació i creixement en l’Espiritualitat.Donar resposta espiritual a qualsevol membre de l’associació que ho sol•licite.Participació en la Taula de Consiliaris Associatius.

Equip Directiu: cada vegada que es reunis-quen.Equip de Fe de la FEV: comunicació cons-tant. Assemblea i Consell associatius.Taula de Consiliaris Associatius: cada vega-da que es convoque. Agrupaments Escoltes: de manera contínua durant l’any i en els espais que es generen per eixe motiu.

Aquella que li corresponga per les funcions que té i sempre d’acord amb allò que s’ha acordat en les reunions de l’Equip Directiu i de la filosofia i ideologia de l’associació.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConeixements litúrgics i teològics.Eines de pastoral juvenil.Coneixements escoltes i pedagògics.Coneixement de l’estructura Federativa.Coordinació d’equips de treball.Valencià i castellà parlat i escrit.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISAnimació.Línies de pastoral juvenil diocesanes.Capacitat per a parlar en públic.

Capacitat conciliadora i de pontificar.Creure en l’escoltisme com una ferra-menta d’invita a la Fe.Creure en la potencialitat de la joventut.Compromís i disponibilitat.

Dinamitzador.Capacitat de motivar i incitar a la reflexió.

Autoritarisme.Prepotència.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

COnSiLiARi ASsOCiATiu

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS DIRECtIUS ASSOCIAtIUS

Page 54: Programa d'Adults - PdA

FEV | 52

programa d’adults

CàRRECS DE LES COMARQUES DEL MEv

El Moviment Escolta de València, a causa del nombre d’agrupaments escoltes que ho formen, està subdividit en comarques. La Comarca és la demarcació territorial formada pels agrupaments escoltes existents en una determinada zona i són espais destinats a què els agrupaments escoltes pròxims compartisquen espais, activitats i recursos.

La Comarca està coordinada per l’Equip Comarcal, constituït pels Coordinadors de Branca, la secretaria, la tresoreria i el Coordinador Comarcal.

El Coordinador Comarcal és triat pel Consell Comarcal, compost per tots els coor-dinadors d’agrupament. El Coordinador Comarcal i el seu equip mantindran un diàleg constant amb l’Equip Directiu del MEV, informant-li del funcionament dels agrupaments escoltes i participant en les activitats i òrgans de l’associació.

El número i disposició de comarques s’adapta a la realitat associativa, al nombre d’agrupaments i a les necessitats d’aquests

Page 55: Programa d'Adults - PdA

FEV | 53

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

COORDINAR EL FuNCIONAMENT GENERAL DE LA COMARCA.

Conéixer la realitat dels diferents agrupaments (xiquets i joves, educadors, comités…).Potenciar l’esperit associatiu i federatiu.Saber prendre decisions per si mateix en cas d’urgència.Preparar l’orde del dia de les reunions de comarca.

Reunions equip comarcal: mensual. Consells de comarca: sempre que es convo-quen. Assemblees de comarca: sempre que es convoquen.Consells associatius: sempre que es convo-quen. Assemblees associatives: sempre que es convoquen.

Les seues decisions han de ser aprovades i conegudes pel consell de comarca (coordi-nadors d’agrupament dels diferents agrupa-ments que conformen la comarca).

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConéixer el funcionament de la comarca, capacitat de lideratge.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements de l’escoltisme, informar-se de les diferents activitats tant associatives com federatives.

Treballador, constant, empàtic, comunicatiu.

Capacitat de lideratge, respectar les diferents opinions.

Egoista, mirar pels seus propis interes-sos o els del seu agrupament.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De MADUReSA.

3COORDinACiÓ De COMARCA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS COMARCALS

Page 56: Programa d'Adults - PdA

FEV | 54

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

PORTAR LA SECRETARIA DE LA COMARCA.

Mantindre informats tots els agrupaments dels canvis realitzats en la comarcaInformar/recordar les dates de reunionsAgafar acta en totes les assemblees/consells de la comar-ca.

Reunions equip comarcal: mensual. Consells de comarca: sempre que es convo-quen. Assemblees de comarca: sempre que es convoquen.

Les seues decisions han de ser comunicades al coordinador de comarca.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSConéixer el funcionament de la comarca, temps per a realitzar les funcions establides.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISConeixements de l’escoltisme, informar-se de les diferents activitats tant associatives com federatives.

Treballador, constant, empàtic, comunicatiu

Capacitat de lideratge, respectar les diferents opinions

Egoista, mirar pels seus propis interes-sos o els del seu agrupament.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De DeSenVOLUPAMenT

2SeCReTARiA De COMARCA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS COMARCALS

Page 57: Programa d'Adults - PdA

FEV | 55

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DuRADA

VETLAR PEL BON ÚS DELS RECuRSOS ECONÒMICS DE LA COMARCA.

Informar-se sobre subvencions a què la comarca puga optar.Omplir les subvencions.Fer bon ús dels recursos econòmics.Informar el coordinador i al secretari de la comarca del posicionament dels comptes.Portar registre dels ingressos de les activitats de comarca.

Reunions equip comarcal: mensual. Consells de comarca: sempre que es convo-quen. Assemblees de comarca: sempre que es convoquen.

Les seues decisions han de ser comunicades al coordinador de comarca.

MISSIÓ

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

FUNCIONS ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-CIPALSFuncionament de comarca i nocions sobre la correcta gestió dels recursos econòmics.

HABILITATS I CONEIXEMENTS SECUNDARISInformació sobre les diferents subvencions a què es pot optar.

Auster, responsable, compromés, treballador.

Participatiu, amb idees per a utilitzar bé els recursos econòmics.

Malgastador, egoista, poc fiable.

ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS: ACTITUDS DESITJABLES:

FASe De DeSenVOLUPAMenT

2TReSOReRiA De COMARCA

PERfILS DE vOLUNtARIAt EN EQUIPS COMARCALS

Page 58: Programa d'Adults - PdA

FEV | 56

programa d’adults

3.planificació del

recorregutElcicledelvoluntariatpermettindreunavisióintegraldetoteslesfasesdecol•tascaacióqueexis-tixen entre el voluntari i els espais de la FEV i facilita el funcionament del voluntariat en l’espai de voluntariat. D’aquesta manera, el cicle del voluntariat no se centra només en àrees concretes o pro-grames, com per exemple la captació o la formació, sinó que es realitza de forma transversal tenint en compte al voluntari i la seua relació amb l’espai de voluntariat de principi a fi.

Page 59: Programa d'Adults - PdA

FEV | 57

programa d’adults

Per exemple, hi ha entitats amb un protocol clar d’incorporació, aconseguixen ob-tindre molts voluntaris, però es perden en el desenvolupament de les seues tascas i els succeïx una desvinculació molt ràpida. Hi ha altres en què té un protocol de desenvolupament molt elaborat, aconseguixen pocs voluntaris, però els que acon-seguixen es mantenen estables i compromesos durant un període molt llarg.

Com millor està definida una fase i més s’ha aprofundit en el seu funcionament millor funciona a l’hora de portar-la a cap i millor se senten en ella els volunta-ris. En el que concerneix al voluntariat, la seua relació amb qualsevol entitat passa per diverses etapes formulades de moltes maneres, de vegades incorporant o alter-nat diversos elements, per exemple: definició, formulació, identificació, sensibilit-zació, captació, incorporació, integració, entrada, descobriment desenvolupament, execució, satisfacció, maduresa, reconeixement, seguiment, avaluació, desvincula-ció, cessament de la tasca o eixida.

En el voluntariat que es realitza en la FEV també tenim aquestes etapes, encara que enlamajoriadelscasosnoestandefinidesniprotocol•litzades,noméssesegueixun esquema que s’ha anat adquirint al llarg dels anys i a través de tradicions o pro-cessos que en molts casos es desconeix exactament el seu origen.

Amb la definició d’aquestes fases es pretén facilitar els coneixements i referències bàsiques a l’hora d’organitzar un cicle de voluntariat, aclarint els aspectes essen-cials en cada moment del procés i una sèrie d’eines per a facilitar la gestió. També s’oferixen instruments per a l’anàlisi de la situació en cada fase i s’indica quines accions poden ser les més adequades. Pel funcionament dels diferents àmbits de la FEV, el cicle lògic del voluntariat que es defineix és el següent:

1.- Fase de definició i preparació: Abans de que el voluntari entre a formar part de l’espai de voluntariat, hem de definir el perfil d’eixe voluntariat, i en concret la seua funció en cada una de les situacions específiques. Així doncs, cal pensar quins són els perfils necessaris, com es realitzarà la busca i com es durà a terme el procés de selecció. A continuació realitzem la busca o captació de possibles persones que participen i fem la selecció de la persona voluntària. Ací es contextualitza el volun-tariat en l’àmbit on es vaja a desenvolupar i s’estructura la seua gestió, planificació, etc.

Page 60: Programa d'Adults - PdA

FEV | 58

programa d’adults

2.- Fase d’Incorporació: En aquesta fase la persona passa a formar part de l’estructura de l’espai de voluntariat. En este moment, es concreta el compromís i l’activitat a desenvolupar.

3.- Desenvolupament: Aquesta fase es dóna una vegada que la persona s’incorpora activament i té assignades diferents responsabilitats. L’espai de voluntariat es plan-teja les accions vinculades a l’estada del voluntari i el seu desenvolupament perso-nal.

4.- Maduressa: Passat un temps, el voluntari ja ha adquirit suficients coneixements i els ha interioritzat com per a exercir rols de responsabilitat. En eixe moment és quan ha de començar a fer seguiment amb altres voluntaris que estiguen en etapa de desenvolupament perquè vagen adquirint experiència i sent un model per a la resta de voluntaris.

5- Reconeixement i desvinculació: En aquest moment ens juguem, moltes ve-gades, no sols que la persona es porte i mantinga un bon record de la seua acció voluntària sinó també la seua posterior incorporació en altres entitats afins o la col•tascaacióambnosaltresenunfutur.L’espaidevoluntariathadegestionaraquesta fase per a aprofitar al màxim les etapes anteriors i la seua aportació, així com reconéixer-li la seua tasca a través d’accions específiques destinades a valorar l’aportació del voluntari. També ha d’assegurar-se de que, després de la seua eixida de l’espai de voluntariat, aquesta persona s’assenta satisfeta del procés viscut.

Page 61: Programa d'Adults - PdA

FEV | 59

programa d’adults

El dinamitzador de kraal és una persona pertanyent a l’equip d’educadors que té com a funció encarregar-se de treballar i promocio-nar al kraal, amb l’objectiu últim d’aconseguir que la situació del kraal siga el més positiva i favorable possible.

La funció del dinamitzador inclou contribuir a solucionar conflictes i problemes en els kraals que, com tots sabem, són normals i freqüents en tot equip de treball, però no es queda ací. El dinamitzador ha de treba-llar de forma contínua diversos elements del kraal per a poder millorar dia a dia el seu funcionament i per a previndre possibles situacions futures.

• D’altrabanda,dinsdelaFEVs’ha de tindre com a referència al COVOL (Comité de Coordinació de Voluntaris), un equip de treball format per persones que a causa del seu càrrec i la seua funció dins de l’estructura de la FEV són les que millor coneixen quina és la realitat a nivell de voluntaris o possibles voluntaris i tenen competències en la seua gestió.

En eixa línia, els membres del COVOL seran: el coordinador d’Equip Humà i Creixement, el coordinador de l’escola LLuerna, el coordinador dels equips de voluntaris, el president de la FEV (i els presidents asso-ciatius quan ho estimen oportú) i el coordinador tècnic de la FEV. En qualsevol moment al COVOL se li podran fer propostes d’incorporació de voluntaris, de manera que oferirà la visió global que en aquests casos és necessària.

El COVOL pretén ser un organisme de coordinació perquè podem tindre un seguiment que està fent cada persona en els diferents àmbits de la FEV i amb això evitar sobrecarregar els voluntaris. Així mateix, la finalitat és garantir un espai positiu i coherent de voluntariat, a tra-vés d’una millor gestió dels voluntaris i la posada en pràctica d’aquest programa a nivel federatiu.

A més hi ha temes transversals, que es tindran en compte en totes les etapes com la formació, l’acompanyament, el reconeixement i l’avaluació.

Hi ha dos figures claus per a vetlar pel desenvolupa-ment òptim d’aquest procés:

D’una banda, dins de l’agrupament , ha d’existir la fi-gura del dinamitzador del kraal. Aquesta persona s’encarregarà de donar un acom-panyament als educadors i dinamitzar el desenvolupament i cohesió dels volunta-ris de l’agrupament escolta. (Veure perfil del dinamitzador de kraal: pàg. 17).

EXISTEN DUES FIGURES CLAUS PER A VETLAR PEL DESENVOLUTAMENT òPTIM D’AQUEST PRòCES

Page 62: Programa d'Adults - PdA

FEV | 60

programa d’adults

3.1. FASE DE DEFINICIÓ I PREPARACIÓLa fase de definició suposarà respondre a algunes preguntes, com per exemple: Quines són les tasques que pot realitzar el voluntari en l’entitat?, Quins tipus de persones es necessiten?, On trobar eixes persones?, Se selecciona entre totes les persones que s’oferixen?, Com es fa esta selecció?, Es tenen establits uns criteris d’assignació per als nous voluntaris?

Abans de començar a incorporar voluntaris, hem de tindre definits certs ele-ments fonamentals:

Missió i objectius de l’entitat: Donar a conéixer açò al voluntari, ho ubica en la seua tasca i en la realització de la mateixa. Quan açò no està definit es donen confusions respecte al que el voluntari creia que desenvoluparia i el que realment acaba desen-volupant.

Què entén l’entitat per voluntariat i els tipus de voluntariat que es poden desenvolupar en l’entitat. Açò ens serà útil per a les campanyes de busca i per a la definició de perfils, ja que açò fa que una vegada el voluntari s’incorpore a la seua tasca voluntària sàpia que s’espera d’ell i que durà a cap, millorant les seues funcions des del primer

moment. Davant d’açò és important que aquests perfils estiguen per escrit, encara

ACUMULAR VOLUNTARIS SENSE SENTIT POT DONAR LLOC A QUE ELS VOLUNTARIS PENSEN QUE TENEN POC A FER I SE DESMOTIVEN

Page 63: Programa d'Adults - PdA

FEV | 61

programa d’adults

que han de ser flexibles i adaptables a la situació de cada moment i a les necessi-tats del voluntari, sempre dins d’uns marges.

A més al realitzar les tascas de busca es proposa que es definisca des d’un primer moment la quantitat de voluntaris que necessitem. Acumular voluntaris sense sen-tit pot donar lloc a què els voluntaris senten que tenen poc que fer i es desmotiven, o bé que no sapiem on ubicar-los al no haver-ho planejat des d’un principi. Quan millor definim tots els aspectes de la incorporació millor coneixerem els nostres objectius i millor podrem desenvolupar.

Quines campanyes durem a terme per a la busca dels voluntaris i a quin tipus de voluntariat aniran enfocats, és quelcom que s’aconsella definir des del principi aprofitant les definicions de tipus de voluntariat. A més per a poder portar açò a terme caldrà identificar en un primer moment les vies de cercament, intentat obrir noves en cas de ser limitades i planificant el procés de cercament.

*En la FEV contem amb l’“Eina de creiximent de kraals” on es desenvo-lupa la planificació de la busca d’educadors a curt, mitjà i llarg termini.

A més, tenim un apartat en la web on publicar les ofertes de voluntariat dels agrupaments escoltes.

Hi ha un procés que de normal no està reglat, però sí que es du a terme d’una forma informal, es tracta d’una xicoteta entrevista prèvia a la incorporació. Si se sap fer amb asertividad i empatia, evita molts problemes posteriors. En aquesta en-trevista, se li explica de forma directa però amable el que s’espera del voluntari i la persona ens transmet el que espera del seu voluntariat. Açò ajudarà a eliminar mal-entesos o confusions posteriors. Si des del primer moment el voluntari sap al que ve,ielresponsabled’eixevoluntarisapelqueellvolfer,espodràcol•locareixevoluntari en un lloc que vaja a exercir de forma més satisfactòria i que li aporte el que el voluntari està buscant. Si aquest procés es vol dur a terme, és imprescindi-ble uns criteris d’incorporació perquè l’entrevista siga el més objectiva possible, sobretot si es va a dur a terme per diferents persones.

Un element important que cal tindre en compte en la fase de definició és la con-cordança entre els valors i missió de l’entitat i els del voluntari. A més de definir aspectes més concrets com l’experiència o funcions, és clau que la persona mostre el seu compromís amb els valors de l’entitat.

Page 64: Programa d'Adults - PdA

FEV | 62

programa d’adults

fASE DE DEfINICIÓ I PREPARACIÓ

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan manifesta interés o l’agrupament li manifesta interés.

Duració recomanada: 1-2 setmanes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: cap en especial.

Responsable del seguiment: el coordinador d’agrupament, el coordinador de branca, el dinamitzador del kraal.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Projecte Educatiu d’agrupament.

Finalització: quan s’incorpora al Kraal.

A tindre en compte... Esta fase ha d’adaptar-se depenent de si el voluntari ve de fora de l’escoltisme, o prové del propi agrupament escolta.

Començament: Quan manifesta interés o el COVOL li manifesta interés.

Duració recomanada: 2-3 setmanes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: vindre d’un agrupament escolta o coneixements específics de l’àrea de l’equip.

Responsable del seguiment: el COVOL i el coordinador de l’equip.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Programa federatiu i Carta FEV.

Finalització: quan s’incorpora a l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan manifesta interés o l’Equip directiu li manifesta interés.

Duració recomanada: des d’1 mes fins mitja ronda.

Formació recomanada: Curs REF, cursos específics del MSC i altres entitats afins.

Perfils recomanats: vindre d’un agrupament escolta, d’un equip de voluntaris o coneixe-ments globals de l’àmbit de l’equip directiu.

Responsable del seguiment: el COVOL i el president de l’equip directiu.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Programa federatiu i Carta FEV.

Finalització: quan se li vota en una assem-blea.

A tindre en compte... el nivell de compro-mís, tindre una visió a mig-llarg termini, compromís de compliment de mandat.

Començament: Quan manifesta interés o el COVOL li manifesta interés.

Duració recomanada: 1 mes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: vindre d’un grup escolta o coneixements pedagògics.

Responsable del seguiment: l’Equip de tutors.

Reconeixement: Contacte previ.

Documentació: Programa de joves i adults.

Finalització: Quan comença el procés de per a ser formador.

A tindre en compte... L’Escola Lluerna compta amb un equip de formadors en etapa de maduresa que s’encarreguen de tutorizar (fer seguiment) als voluntaris que es volen incorporar.

Page 65: Programa d'Adults - PdA

FEV | 63

programa d’adults

3.2. INCORPORACIÓLa fase d’incorporació inclou tots aquells processos que es desenvolupen a partir del moment en què l’entitat accepta al voluntari després de l’entrevista inicial i la persona decideix definitivament incorporar-se al voluntariat. La importància d’aquesta fase resideix en que es tracta del primer contacte de la persona amb l’entitat, per això en la incorporació del voluntari s’han de posar en marxa dife-rents processos propis d’esta fase:

• El compromís del voluntari: La majoria de vegades es fa de manera informal, expressant una idea general al començament del seu voluntariat. Quelcom que no se sol plantejar per la formalitat que comporta, però que es recomana, és que el compromís del voluntari quede arreplegat per escrit. És lògic que açò cause reticències a l’implantar-ho, però una vegada s’ha realitzat amb regu-laritat es valora positivament, perquè tant el voluntari com l’entitat saben exactament que comporta el compromís d’eixa persona, dins d’una flexibilitat lògica. En aquest compromís es pot definir que aporta el voluntari i que aporta l’entitat.

• El procés d’acollida: És positiu tindre desenvolupat un procés d’acollida mí-nim, per a fer sentir-se acollit al voluntari, i plasmar davant de la resta de vo-luntaris que formarà part de l’equip. Si el voluntari comença a participar amb una sensació de recolçament el seu desenvolupament serà molt més fluid.

En la majoria d’equips de treball de voluntaris en l’escoltisme, aquest procés es dóna per assentat i es fa de forma totalment informal per a no invertir temps i recursos en això, la qual cosa resta importància a la incorporació del voluntari i li fa començar amb una sensació de poc valorat. Si açò és així, hem de canviar-ho. La forma en què es produïsca aquesta incorporació, les primeres percepcions del voluntari, el grau d’adequació del procés d’acollida establit, la correcta execució dels processos, etc., marcaran d’una manera o una altra la posterior motivació i el recorregut del voluntari.

Page 66: Programa d'Adults - PdA

FEV | 64

programa d’adults

Cal valorar per on començar la seua tasca voluntària. Pot ser interessant que co-mence per allò que li motive més, sempre que s’adapte al perfil definit. Encara que en un principi açò pot no ser el que l’entitat necessita de forma prioritària, aju-darà al voluntari a estar més a gust a conéixer l’entitat i a identificar-se amb els seus objectius, podent, més avant, ubicar-se allí on l’entitat precisa la seua tasca de forma prioritària. A més durant la incorporació els voluntaris poden evolucio-nar quant a responsabilitats i obligacions.

El voluntari s’incorpora a un equip de voluntariat i és en aquest espai on s’ha de sentir acollit i reconegut. És necessari que introduïm al voluntari en esta dinà-mica de treball en equip. És per això, que durant esta etapa no se li ha de carregar amb una formació excessiva. Cal deixar-li vivenciar l’espai de voluntariat. Quan més conega del seu espai de voluntariat i la seua tasca, més podrà enriquir la seua formació en l’etapa de desenvolupament, conjuntant aprenentatges teòrics amb experiències pràctiques.

Pot ocórrer que, en aquesta fase siguem conscients que el voluntari no s’ajusta al que l’entitat necessita. Açò pot ser degut a raons molt diverses: per no coincidir amb la filosofia i acció de l’entitat, per trobar-se en un moment personal en què no pot dedicar temps a altres o per altres motius. En aquests casos, el responsable de voluntariat ha de dir a la persona que no pot participar en l’entitat. Aquesta és una acció dura i difícil d’enfrontar, però ha de ser entés com el millor tant per a la persona que no troba el seu espai, com per a la pròpia entitat i la resta de persones que la formen. S’ha d’afrontar aquesta comunicació des de la conciliació, agraint el seu esforç i el seu pas per l’entitat, aconsellant alternatives d’acció o altres espais de participació i desitjant sort.

Page 67: Programa d'Adults - PdA

FEV | 65

programa d’adults

fASE D’INCORPORACIÓ

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: quan s’incorpora al kraal.

Duració recomanada: 1 ronda.

Formació recomanada: monogràfics espe-cífics.

Perfils recomanats: educador de branca.

Responsable del seguiment: coordinador de branca, dinamitzador de kraal.

Reconeixement: fulard de l’agrupament.

Documentació: Projecte Educatiu d’Agrupament i branca.

Finalització: quan comença a exercir càrrecs de responsabilitat en l’agrupament.

A tindre en compte... En aquesta fase no es recomana que realitze formació avançada (monitor, director), sinó que prenga con-tacte amb l’agrupament.

Començament: quan s’incorpora a l’equip.

Duració recomanada: 6 mesos- 1 ronda.

Formació recomanada: monogràfics espe-cífics.

Perfils recomanats: voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: COVOL i coor-dinador de l’equip.

Reconeixement: fulard federatiu.

Documentació: Coneixements específics de l’àrea de treball de l’equip.

Finalització: quan comença a coordinar alguna activitat dins de l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan s’incorpora a l’equip directiu.

Duració recomanada: 2 mesos.

Formació recomanada: Curs REF, cursos específics del MSC i altres entitats afins.

Perfils recomanats: membre d’equip direc-tiu.

Responsable del seguiment: president de l’equip directiu o COVOl.

Reconeixement: Votació en l’assemblea.

Documentació: Programa federatiu, RRI funcions de cada càrrec, carta FEV, projecte anterior, funcionament/legislació d’una associació.

Finalització: quan comença a coordinar accions de la seua àrea de treball exercint el seu càrrec.

A tindre en compte... no deixar que s’assumisquen moltes coses per la seua mo-tivació.

És fonamental fer molta vida amb el volun-tari.

Començament: Quan comença el procés de tutorització.

Duració recomanada: 1 ronda (adaptada en cada cas).

Formació recomanada: Curs de tutors de formació.

Perfils recomanats: persona amb 22 anys o més i titulació de monitor o director.

Responsable del seguiment: tutor i COVOL

Reconeixement: fulard federatiu.

Documentació: pla de formació, Projecte d’Escola, Programa de joves.

Finalització: quan en equip de tutors aprova la seua incorporació a l’escola.

Page 68: Programa d'Adults - PdA

FEV | 66

programa d’adults

3.3. DESENVOLUPAMENTLa fase de desenvolupament, junt amb la de maduresa, constituïx l’etapa de major duració en el cicle del voluntariat, de fet, a partir d’aquesta fase és quan pròpia-mentesduatermelacol•tascaacióvoluntària.Moltesvegades,esconsideraqueja s’han dedicat esforços a la coordinació del voluntariat en les fases prèvies de preparació, definició i incorporació, i llavors, una vegada que la persona està ja col•tascaant,lesenergiess’orientenalaseuatascaoresponsabilitat.Peraixòenesta etapa han d’estar clarament definits quins són els espais del voluntariat i com es relaciona amb els altres actors de l’acció voluntària. Les possibles accions giren entorn dels eixos següents:

• Organització: gestionar adequadament la distribució de tasques i responsabilitats i la coordinació amb altres persones de l’entitat no voluntàries que participen en el mateix programa o projecte. En l’acció voluntària habitualment es coincideix amb altres persones no voluntàries amb les que és necessari mantindre una relació fluida i coordinada. És el cas de tècnics, familiars, càrrecs institucionals, amb els

que es treballa braç a braç sense distinció però que, en el desenvolupament dels programes, de vegades es genera un solapament de funcions o competència fruit de la falta de comunicació i el no aclariment de les funcions.

• Participació: En aquesta fase és quan el voluntari està més motivat, per això hem de ser capaços d’aprofitar tot el seu potencial. A més dels espais formatius, cal dotar el voluntari d’espais de participació, intercanvi d’experiències

amb altres voluntaris i reflexió on meditar sobre la tasca que està fent i on puga transmetre les seues inquietuds respecte d’això. Açò es valora com a positiu per-què fa que el voluntari s’assenta part de l’entitat, s’assenta valorat i permet que hi haja un feedback que enriquisca a ambdós parts.

• Comunicació: El voluntariat no es realitza per lliure de manera individual, sinó amb altres persones, voluntàries o no, i en un espai concret. Per tant, el voluntari ha d’integrar-se i participar de la vida de l’agrupament, com un espai on sentir-se acollit i motivat, on assignar i distribuir les tasques en funció de les capacitats i disposició, compartir experiències,...

EINA:En la pàgina web de la FEV hi ha un apartat de “Dinàmiques per a kraal” destinades a treballar la promoció del kraal basant-se en dife-rents necessitats.

LAS POSSIBLES ACCIONS GIREN AL VOLTANT DELS SEGÜENTS EIXOS: ORGANITzACIÓ, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ.

Page 69: Programa d'Adults - PdA

FEV | 67

programa d’adults

fASE DE DESENvOLUPAMENt

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: quan comença a exercir càrrecs de responsabilitat en l’agrupament escolta.

Duració recomanada: De 2 a 5 anys.

Formació recomanada: Curs de monitor o director, segons la legislació vigent.

Perfils recomanats: educador de branca, responsable de branca i càrrecs de gestió.

Responsable del seguiment: coordinador d’agrupament, responsable de branca o dina-mitzador de kraal.

Reconeixement: Ensenya de fusta.

Documentació: Projecte Educatiu d’agrupament, Projecte Educatiu de Branca.

Finalització: quan exerceix una responsabi-litat major.

Començament: quan comença a coordinar alguna activitat en l’agrupament.

Duració recomanada: De 2 a 3 anys.

Formació recomanada: Curs REF.

Perfils recomanats: voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: coordinador de l’equip, Responsable d’Equips i CoVol.

Reconeixement: transversal.

Finalització: quan passa a coordinar l’equip.

Documentació: Programa Federatiu.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: quan comença a coordinar accions de la seua àrea de treball exercint el seu càrrec.

Duració recomanada: Des d’una ronda i mitja fins a 2 rondes i mitja.

Formació recomanada: Curs REF, mono-gràfics específics relacionats amb el seu càrrec.

Perfils recomanats: membre d’equip direc-tiu.

Responsable del seguiment: presidència de l’equip directiu, COVOL.

Reconeixement: quan els voluntaris et valo-ren.

Documentació: Programa Federatiu, Pro-grama d’Scouts MSC, projecte associatiu.

Finalització: Quan tria un altre càrrec direc-tiu o decidix deixar el seu voluntariat.

Començament: Quan entra en el claustre de formadors.

Duració recomanada: 2 – 4 rondes.

Formació recomanada: Curs ADF.

Perfils recomanats: formador.

Responsable del seguiment: Assemblea de Lluerna i Taula pedagògica.

Reconeixement: Terceres fustes.

Documentació: pla de formació, Projecte d’Escola, Programa de joves i dossier ADF.

Finalització: Quan comença a coordinar cursos, s’incorpora a la taula pedagògica o decidix deixar el seu voluntariat.

Page 70: Programa d'Adults - PdA

FEV | 68

programa d’adults

3.4. MADURESAPassat un temps, el voluntari arriba un moment que ja se sent amb els coneixe-ments necessaris per al desenvolupament total del seu voluntariat i la presa de res-ponsabilitats principals dins del seu àmbit de voluntariat. El principal indicador de què el voluntari ha arribat a esta fase, ve determinat per la pròpia inquietud del voluntari i la seua seguretat i audàcia de sentir-se capacitat.

Així com la resta de fases sí que es donen en major o menor mesura en tots els cicles de voluntariat de les persones, aquesta fase no sempre es produeix, havent-hi molts casos en què els voluntaris passen de la fase de desenvolupament directa-

ment a la de reconeixement i desvinculació. Açò ocorre quan es desgasta ràpidament als voluntaris o es du a terme un abús del seu voluntariat. De vegades pot vindre provocat per la necessitat de dur a terme els programes i que davant d’aquesta urgència es deixe per a un segon lloc la importàn-cia de l’atenció dels voluntaris, prioritzant la tasca o acció sobre la persona. La instrumentalització, el sentir-se utilitzats, és una de les raons mani-festades pels voluntaris que abandonen disgus-

tats l’entitat. Si açò es dóna, és important demanar disculpes i rectificar, si s’està a temps, i si no és possible, reparar l’error per a pròximes ocasions.

En aquells casos que el voluntari arriba aquesta fase, serà el moment que exer-cisca tascas de coordinació en els àmbits de voluntariat, desenvolupant els rols de major responsabilitat dins de l’equip de voluntariat. Per a això ha de comp-tar amb una sèrie d’actituds i habilitats concretes: lideratge, foment del treball en equip, saber delegar, comunicació, acompanyament, motivació i representativitat. Serà en esta fase on dirigirà i canalitzarà als voluntaris, afavorint l’adequat treball en equip. A més en aquesta fase de maduresa estarà capacitat per a gestionar els conflictes que sorgisquen en l’equip de voluntaris.

En aquesta fase és més probable fer i rebre crítiques, ja que quant major és la responsabilitat major és la possibilitat de trobar-se amb persones que no els pareix adequada la seua tasca. Davant d’açò és important saber arribar a acords i resol-dre les crítiques. A més, entre les seues funcions és probable que siga responsable del programa o projecte (coordinació d’agrupament, presidència, coordinador d’equip…), així com dels voluntaris a càrrec seu (dinamització de kraal o membre del COVOL). En la seua coordinació amb els voluntaris és l’encarregat de cuidar del seu acompanyament.

D’altra banda, pel seu recorregut fins a arribar a aquesta fase, coneixerà en ma-jor o menor grau a la resta d’agents socials de la zona (coordinació d’agrupament, responsables d’altres entitats, càrrecs polítics, etc.) havent d’estar en contacte amb ells en una línia de coordinació però també unint desitjos i intencions, aprofundint en la idea de ser part d’un entorn més gran que la pròpia entitat. Açò pot ajudar a l’amplitud de mires a l’hora d’enfocar l’acció i, en el cas que, amb el temps, el

AQUESTA FASE NO SEMPRE SE PRODUEIX, hAVENT-hI MOLTS CASOS EN QUÈ ELS VOLUNTARIS PASSEN DE LA FASE DE DESENVOLUPAMENT DIRECTAMENT A LA DE RECONEIXEMENT I DESVINCULACIÓ.

Page 71: Programa d'Adults - PdA

FEV | 69

programa d’adults

voluntari mostre altres inquietuds o necessitats, poder derivar a altres entitats de l’entorn.

Serà en esta fase quan ha de començar a fer un acompanyament amb altres vo-luntaris que estiguen en etapa de desenvolupament, perquè vagen adquirint expe-riència. També és el moment de delegar responsabilitats en altres, perquè vaja fent un relleu progressiu.

fASE DE MADURESA

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: quan exerceix càrrecs de responsabilitat en l’agrupament.

Duració recomanada: des de 2 rondes fins una duració indeterminada.

Formació recomanada: monogràfics espe-cífics.

Perfils recomanats: coordinador de branca, coordinador d’agrupament, dinamitzador de kraal.

Responsable del seguiment: coordinador d’agrupament, altres educadors en fase de maduresa.

Reconeixement: cap estipulat.

Documentació: Programa federatiu.

Finalització: Quan manifesta que té pensat deixar el kraal.

Començament: quan coordina un equip de voluntari.

Duració recomanada: des de 2 fins a 4 rondes.

Formació recomanada: monogràfics espe-cífics.

Perfils recomanats: coordinador d’equip.

Responsable del seguiment: Responsable d’equips de voluntaris, CoVol.

Reconeixement: cap estipulat.

Documentació: funcionament d’equips sem-blants a nivell regional o estatal.

Finalització: Quan deixa de tindre responsa-bilitats dins de l’equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Amb l’elecció d’un altre càrrec directiu o renovant l’anterior.

Duració recomanada: d’1 a 2 legislatures.

Formació recomanada: monogràfics espe-cífics.

Perfils recomanats: l’equip directiu.

Responsable del seguiment: president de l’equip directiu, equip directiu.

Reconeixement: elecció en l’assemblea.

Documentació: Programa federatiu, Pro-grama d’Scouts MSC, projecte associatiu i programa d’altres entitats.

Finalització: Quan es presenta un altre can-didat per al seu càrrec.

Començament: amb la coordinació de cur-sos.

Duració recomanada: des de 3 rondes fins una duració indeterminada.

Formació recomanada: Curs ITT.

Perfils recomanats: coordinador de curs, tutor, director i taula pedagògica.

Responsable del seguiment: Assemblea de l’Escola Lluerna i la taula pedagògica.

Reconeixement: Quartes fustes.

Finalització: Quanpassaasercol•laboradorde l’escola.

Page 72: Programa d'Adults - PdA

FEV | 70

programa d’adults

3.5. DESVINCULACIÓ I RECONEIXEMENT Aquesta part del cicle defineix com és el procés d’eixida del voluntari, el qual es dóna quan el voluntari comença a notar el pes del seu voluntariat per damunt de les seues inquietuds. Hem de ser conscients que la desvinculació forma part de la trajectòria del voluntari i per això, cal viure-ho com una etapa més del cicle del voluntari.

DESvINCULACIÓ

Hi ha múltiples i variades raons per les quals una persona pot decidir deixar la seua activitat voluntària: canvi d’interessos i motivacions, canvi de situació perso-nal (per raons tascaals, familiars, de canvi de residència,…), canvi en l’entitat, no compleix amb els objectius esperats, deixa d’aportar-li satisfacció, etc. En línies generals, el paper del responsable de voluntariat a l’hora d’abordar l’eixida del voluntari serà:

• Recolzar la decisió si està presa• Acomiadar-se de la persona de manera càlida i empàtica. • Deixar les portes obertes a futures col•laboracions. . • Facilitar que el voluntari es despedisca a la seua manera.• Avaluar conjuntament tot el seu procés de participació en l’entitat.

Una vegada arribat el moment de l’eixida del voluntari hem de ser conscients que es tracta d’una decisió acor-dada o unilateral de qualsevol de les parts que ho co-munica i suspén la relació. Açò suposa la desaparició de les obligacions mútues que s’establixen formalment al principi a través de compromís del voluntari. Serà inte-ressant valorar perquè el voluntari desitja desvincular-se

de l’entitat per a poder conéixer les causes i en el cas que puguen solucionar-se, posar-li solució per a pròximes ocasions. Per açò es recomana fer una entrevista d’eixida, encara que siga de manera informal. A més cal transmetre-li al voluntari que té la porta oberta per al seu retorn i animar-li que mantinga la relació amb l’entitat d’alguna manera.

RECONEIxEMENt

En el moment anterior de la desvinculació d’un voluntari, és important realçar la tasca que el voluntari du a terme dins de l’entitat, explicitant-ho i fent visible l’impactedelaseuacol•laborar.A més ha de donar l’oportunitat d’explicar el millor possible l’eixida i poder celebrar junts el temps compartit i reconéixer el voluntari la seua tasca, el temps dedicat i les aportacions que s’han realitzat mútuament l’entitat i el voluntari. Açò reforçarà la relació mantinguda fins al mo-ment i pot ajudar en la relació posterior.

Per a poder dur a terme un reconeixement que evite arbitrarietats i malestar per la resta de voluntaris, és interessant tindre-ho definit amb uns criteris i tempora-

SERÀ INTERESSANT VALORAR PERQUÈ EL VOLUNTARI DESITjADESVINCULAR-SE DE L’ENTITAT PER A PODER CONEIXER LAS CAUSES

Page 73: Programa d'Adults - PdA

FEV | 71

programa d’adults

litats. Podem fomentar el reconeixement en funció del que es pretenga reforçar. Les formes de reconeixement són múltiples, però és important que vaja més enllà de qüestions concretes i valorar la globalitat de l’aportació. És fonamental que siga valorat i percebut per la persona que ho rep.

L’eixida positiva influirà en la imatge que transmetran els voluntaris a l’eixir. Si un voluntari que no està vinculat a l’entitat parla positivament d’ella, pot ani-mar a altres persones a formar part d’ella, pel fet que el referent serà positiu. Però si la gestió de l’eixida no és adequada, segurament es tindrà una visió negativa de l’entitat que la persona transmetrà en el seu entorn i que serà perjudicial per a l’entitat i els seus projectes.

A més, si les persones es desvinculen de l’entitat amb un record positiu, sempre es podrà recórrer a elles en un moment puntual, amb major possibilitat que encara desitgencol•laborar.

GEStIONAR EL RELLEU

La finalització de l’activitat voluntària o l’eixida del voluntari forma part del procés natural dins de l’itinerari del voluntariat i no es poden menysprear ni a les raons ni a les persones que deixen la seua participació en l’entitat.

Moltes vegades l’eixida d’una persona sol tindre un fort impacte en la realització d’activitats. Per aquest motiu, s’ha de preveure esta eixida, en la mesura que siga possible, per a substituir la persona i gestionar el traspàs de les seues funcions. A més, és necessari desenvolupar accions de gestió interna relacionades amb aquest moment:

• Expedició de certificacions per la tasca desenvolupada. • Gestióadministrativadel’eixida:anul•laciódelsegur,donardebaixaenels

llistats, etc. • Sol•licitudalapersonadel’entregadelsmaterialsassignatsdesdel’entitat.• Comunicació sobre la desvinculació a totes les parts interessades• Planificació del traspàs de responsabilitats i gestió del mateix i busca de per-

sona que la substituïsca (si és necessari). Finalment és important preveure el relleu, tota persona que se’n va deixa unes funcions de què s’encarregava sense cobrir. S’ha de tindre previst qui assumirà les seues funcions perquè a més de la pèrdua personal no ens trobem amb una falta d’atenció als destinataris de l’acció i, en casos més extrems, una crisi en la seua àrea de voluntariat.

EINA: Publicació “Creixement de kraals” on seguen les bases perquè els agrupaments escoltes troben voluntaris a curt, mitjà i llarg termini.

Page 74: Programa d'Adults - PdA

FEV | 72

programa d’adults

fASE DE RECONEIxEMENt I DESvINCULACIÓ

ÀMBIT DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ÀMBIT DELS EQUIPS DE VOLUNTARIS

Començament: Quan manifesta que té pen-sat deixar de pertànyer al kraal.

Duració recomanada: 6 mesos.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: monitor de branca, dinamitzador de kraal.

Responsable del seguiment: la persona que li relleve en el seu càrrec, el coordinador d’agrupament, CoVol.

Reconeixement: Cerimònia de despedida.

Documentació: informació d’altres entitats afins o del comité d’agrupament.

Finalització: Quan deixa d’estar en els llis-tats com a part del kraal.

A tindre en compte... Moltes vegades és un bon moment perquè passen a formar part del comité d’agrupament, realitzant un pro-cés semblant al del kraal.

Començament: Quan deixa de tindre res-ponsabilitats dins de l’equip de voluntaris.

Duració recomanada: 1 ronda.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: COVOL i res-ponsable de l’equip.

Reconeixement: cap estipulat.

Documentació: informació d’altres entitats afins.

Finalització: quan deixa de tindre contacte regular amb el nou equip.

ÀMBIT DELS EQUIPS DIRECTIUS ÀMBIT DE L’ESCOLA LLUERNA

Començament: Quan manifesta que té pen-sat deixar el càrrec.

Duració recomanada: 2-3 mesos.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: membre d’equip direc-tiu o voluntari d’equip.

Responsable del seguiment: responsable d’equip humà i COVOL.

Reconeixement: Agraïment en l’assemblea d’eixida.

Documentació: informació d’altres entitats afins.

Finalització: quan deixa de tindre contacte regular amb el nou equip.

Començament: Quan deixa de coordinar cursos.

Duració recomanada: des d’1 ronda fins a 3 rondes.

Formació recomanada: cap.

Perfils recomanats: col•laborador.

Responsable del seguiment: Taula pedagò-gica.

Reconeixement: Cerimònia d’acomiadament de l’Escola.

Documentació: informació d’altres entitats afins.

Finalització: quan deixa el perfil de col•tascaadoridedesvinculadel’escola.

Page 75: Programa d'Adults - PdA

FEV | 73

programa d’adults

3.6. FASES TRANSVERSALSA més de les fases que se succeïxen de forma progressiva en el cicle del volunta-riat, hi ha diverses fases que funcionen de forma transversal perquè s’han de tindre en compte durant tot el cicle de voluntariat.

1. fORMACIÓ

El procés de formació del voluntari ha de ser essencial per a poder capacitar de forma coherent, progressiva i atraient al voluntari en cada moment del seu cicle del voluntariat.

La formació ha de ser progressiva i atraient, per a evitar “cremar etapes”, per això el procés formatiu ha d’estar estructurat en cada fase del cicle del volunta-riat, permetent-li aconseguir nous coneixements en cada fase per a exercir de forma òptima les seues funcions. Si afanyem la formació, pot provocar una incor-poració primerenca a cada fase, precipitant l’arribada a la fase de desvinculació en un curt període de temps.

Hi ha nombroses ofertes de formació que ens poden ajudar a personalitzar el re-corregut formatiu del voluntari per a exercir millor la seua tasca.

A causa de la pròpia idiosincràsia de l’escoltisme, a més de la formació regalada que ofereix l’Escola Lluerna i la formació externa, apostem per una formació que es desenvolupa en el dia a dia a través de l’experiència i el contacte. Esta formació se centra en “saber ser” i suposa l’adquisició de valors, habilitats i coneixements des de l’experiència. Es fomenta a través de la creació d’espais de motivació, creati-vitat i acompanyament de processos personals i grupals. Aquest tipus de formació promou el compromís, la motivació i el caràcter transformador.

EINA: La Federació d’Escoltisme Valencià compta amb l’Escola Lluerna, una escola de formació que es du a terme a través de volunta-ris. Lluerna du a terme una programació adaptada a les necessitats dels voluntaris.

Page 76: Programa d'Adults - PdA

FEV | 74

programa d’adults

2. ACOMPANyAMENt:

A més de les activitats formatives el voluntari ha de tindre un seguiment per a aconseguir un millor exercici de les seues tasques i una millor integració en l’entitat, tant en l’equip o grup de voluntariat com en els programes o projectes concrets. Amb l’acompanyament i el seguiment tractem d’aconseguir certs aspec-tes fonamentals per al seu desenvolupament personal i del seu voluntariat:• Conéixer millor les persones del nostre equip.• Conéixer i reconduir les seues motivacions. • Orientar i ajudar a consolidar la tasca i intervenció de cada voluntari.• Previndre situacions problemàtiques o conflictives. • Identificar la formació a realitzar.• Reforçar les accions positives.

És important no confondre el seguiment amb la persecució, no podem conver-tir-nos en la “mainadera” del voluntari, anticipant-nos a les seues experiències o avançant-nos en la proposta de solucions.

ES ACOMPANYAMENT NO ES ACOMPANYAMENT

- Considerar que la persona i el seu creixe-ment són prioritaris

- Reconèixer les capacitats

- Deixar que l’altre siga protagonista del seu itinerari

- Conèixer i respectar els processos indivi-duals

- Acceptar la realitat personal

- Assumir les seues limitacions

- Respectar el dret a l’equivocació

- Recórrer també el camí

Romandre pròxim i en la distància

Distingir la intensitat de la companyia se-gons el moment.

- Considerar-nos amos del voluntariat

- Ser paternalistes. anàrquics o autoritaris

- Anul·lar la capacitat o llibertat de decidir el futur

- Prendre decisions per la persona voluntària

- Crear dependència

- Impedir el creixement personal o eludir l’autonomia

- Evitar la presa de decisions

- Estar damunt de...

- Imposar pistes per a avançar.

- Assessorar tècnicament en la tasca a super-visar

- Solament valorar, avaluar, diagnosticar, fer seguiment, ...

Quadern de Gestió 6: Claves para la Gestión del Voluntariado en las Entidades No Lucrativas. Fundació Luís Vives (2009).

En aquest seguiment també hem d’estar atents no sols al correcte exercici de les activitats que té encomanades el voluntari, sinó a l’entramat de relacions que es-tableix: amb la resta de l’equip de voluntariat, amb les persones destinatàries de la seua acció, amb la resta de persones de l’entitat (no voluntàries) i amb altres actors amb què entra en contacte.

Per a realitzar aquest seguiment necessitem d’una figura que ho supervise, perquè no es deixe de costat ni s’oblide una vegada el voluntari està incorporat. Per això,

Page 77: Programa d'Adults - PdA

FEV | 75

programa d’adults

cada espai de voluntariat deu de tindre un rol determinat per a dur a terme el seguiment. En el nostre cas comptem amb unes quantes figures que duen a terme aquest seguiment:

En l’àmbit de l’agrupament escolta tenim el rol del dinamitzador del kraal.En l’àmbit de l’Escola Lluerna tenim el rol del tutor.En l’àmbit dels equips de voluntaris i directius tenim el COVOL.

3. RECONEIxEMENt

A més del reconeixement final que es realitza en l’etapa de “desvinculació i reconeixement”, és molt recomanable realitzar un reconeixement progressiu que es pot diferenciar segons el seu grau de formalitat: El reconeixement formal es caracteritza per disposar d’accions, en major o menor grau, establides i planificades dins del funcionament de l’entitat. El reconeixement informal comprén aquelles accions del dia a dia que agraïxen de manera directa l’aportació de la persona. Açò reforça i motiva el voluntari en la seua inquietud per a continuar desenvolupant la seua tasca voluntària. A més aquest reconeixement informal sempre serà més pròxim.

Per açò han de valorar-se de forma periòdica la tasca i les motivacions del volun-tari, a través d’una avaluació informal en el seu seguiment, per a ajudar-li a millo-rar quan ho necessite i agrair la seua tasca a través d’un reconeixement progressiu. Perquè aquest reconeixement siga real i el voluntariat ho perceba i ho valore, hi ha criteris comuns:

• No s’ha d’oblidar mai el reconeixement al voluntariat. • El reconeixement ha de ser continu/freqüent, sense caure en la repetició o la

inèrcia.• Han d’utilitzar-se o combinar-se diferents mètodes. • Les accions han de ser sinceres i mai forçades. • Eixes accions han de valorar també la persona, a més de la seua tasca. • Les accions han d’estar directament relacionades amb els resultats (justifica-

des). • Les diferents accions de reconeixement han de ser consistents entre elles. • El reconeixement ha de ser immediat o pròxim a la tasca valorada. • El reconeixement ha d’adaptar-se a les característiques o perfils del voluntariat. • Cal ser coherent reconeixent el que més valore l’entitat.

Page 78: Programa d'Adults - PdA

FEV | 76

programa d’adults

4. AvALUACIÓ

El procés d’avaluació ha de dur-se a terme de forma transversal al cicle del volun-tariat de manera que tinguem un procediment que permeta avaluar en cada fase el voluntariat que es du a terme. Aquesta avaluació, a més, ha d’ajudar-nos a avaluar l’actuació global de l’entitat i el voluntariat.

Per això, a l’hora de vetlar per un cicle del voluntariat el més complet possible, el procés d’avaluació ens ajudarà a conéixer dos vessants de la situació del volun-tari:

• Per un costat respecte a com se sent la persona, la seua valoració personal, les seues expectatives, etc: l’existència del procés d’avaluació permet obtindre infor-mació estructurada i seguint un format homogeni. A l’estructurar-ho de forma transversal pot observar-se l’evolució de la tasca voluntària i l’opinió de la persona voluntària en cada moment.

• Per un altre costat respecte a com valora l’entorn del voluntari la seua tasca en el dia a dia: el procés d’avaluació és imprescindible quan ens basem en el coneixement informal sobre el funcionament del voluntariat. L’existència d’un procés d’avaluació ens dota d’un sistema per a constatar els resultats de l’activitat voluntària. Encara així, les valoracions i aportacions de totes les per-sones implicades d’una banda permeten millorar la tasca que es realitza i, d’una altra, són una font de reconeixement de l’activitat del voluntariat que prové directament de les persones beneficiàries.

L’avaluació és una forma de testificar la tasca voluntària en l’espai de volunta-riat. D’aquesta manera, l’avaluació passa de ser un instrument de seguiment opera-tiu a convertir-se en un factor que es pot utilitzar, entre altres factors per a impul-sar l’aprenentatge organitzatiu i faciliten l’establiment d’accions per a la millora de l’activitat voluntària.

Al plantejar un procés d’avaluació transversal s’ha de tindre en compte un gran quantitat d’aspectes. Alguns dels principals són: aspectes que desitgem valorar, adaptació de la metodologia a l’activitat i eines que utilitzarem. És fonamental que comptem amb totes les eines possibles que ens faciliten l’avaluació. Entre elles, en l’àmbit de l’agrupament escolta, destaquem la part de seguiment i avaluació de la proposta del PEA de la publicació “Educar en Valors” la qual ens dota d’una eina integrada en la programació del nostre agrupament escolta.

EINA: Publicació “Educar en Valors”.

Page 79: Programa d'Adults - PdA

FEV | 77

programa d’adults

4. deures i drets de la persona

voluntàriaEn aquest apartat es plantegen els drets i deures que afecten tots els voluntaris de la FEV. A més dels aspectes generals, es determinen drets i deures específics per a cada espai de voluntariat.

Page 80: Programa d'Adults - PdA

FEV | 78

programa d’adults

TOTES LES PERSONES VOLUNTÀRIES DE LA FEV TENEN DRET A…• Ser tractats sense discriminació, respectant la seua llibertat, dignitat, intimitat i

creences.• Rebre la informació que definix a la FEV: Carta FEV, estructura interna, pro-

postes educatives, funcionament, òrgans de decisió...• Sol•licitarirebreorientacióiassessoramentsobrelaseuatascavoluntària.• Accés a la formació que facilite el desenvolupament de la seua tasca (metodolo-

gia escolta, educació en valors, gestió d’equips, formació de voluntaris...).• Facilitar l’accés als mitjans i/o recursos (materials i eines per a l’exercici de la

seua tasca).• Assumir responsabilitats, adquirir compromisos i tasques, pròpies de la tasca

que exerceix, sent coherent amb les realitats i motivacions personals.• Participar de forma activa com kraal, voluntari o formador, tenint dret a ser

escoltats i valorats per la resta de membres.• Ser reconegut pel treball realitzat com a voluntari.• Rebre avaluació sobre el seu treball, així com el dels altres, de forma construc-

tiva.• Ser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de

l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegu-rats que s’establisquen reglamentàriament.

• Realitzar la seua activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de la naturalesa i característiques de l’activitat.

• A dir que no, sent coneixedor de les responsabilitats que s’assumixen.• A errar i aprendre dels errors comesos.• Trobar en la seua activitat de voluntari un espai de promoció i creixement per-

sonal.• Obtindre la satisfacció personal merescuda per l’esforç realitzat i disfrutar dels

mèrits obtinguts, així com del treball ben fet com a voluntari.• Transmetre les seues opinions de forma respectuosa i proactiva, sempre amb

l’objectiu de millorar l’espai de voluntariat. • Disfrutar de l’escoltisme i l’activitat de voluntari, de forma complementària a la

nostra vida diària.

Page 81: Programa d'Adults - PdA

FEV | 79

programa d’adults

DREtS ESPECÍfICS SEGONS L’ESPAI DE vOLUNtARIAt…

AGRUPAMENTS ESCOLTES

Tindre el recolçament de la federació en l’exercici de les seues activitats i la seua tasca com a voluntari.

Comunicar a la FEV i els voluntaris, els mèrits obtinguts per l’agrupament escolta (un voluntariat reconegut, un projecte ben desenvolupat…).

Dret de passar a formar part dels equips de voluntaris o de l’escola de la FEV.

Dret de vot de tots els membres en les assemblees federatives i per agrupament en els consells federatius i associatius, per a participar democràticament de les deci-sions de les associacions i la federació.

Dret de vot. A participar democràticament en l’elecció dels membres de representació, direcció i gestió de l’Escola i la FEV.

Cada agrupament escolta dins el seu òrgan de decisió podrà establir altres drets per als seus educadors.

VOLUNTARIS EQUIPS FEV

Ser reembossats per les despeses realit-zades en l’exercici de les seues activitats dins de les pautes establides per la federa-ció, sent aquesta una despesa justificada i necessaria.

Disposar d’un element d’identificació, la fulard federativa, com a membre voluntari.

Ser protegits i recolzats per l’equip directiu en les decisions que es prenen exercint la seua funció.

Dret de vot en les assemblees federati-ves, per a participar democràticament de les decisions de la federació (pendent d’aprovació per Estatuts).

EQUIPS DIRECTIUS

Ser reembossats per les despeses realitza-des en l’exercici de les seues activitats dins de les pautes establides per la federació/associació, sent aquesta una despesa justifi-cada i necessaria.

Disposar d’un element d’identificació, la fulard federativa, com a membre voluntari.

Ser protegit i recolzat per la resta de l’equip en les decisions que es prenen exercint la seua funció.

Dret de vot en les assemblees federatives/associatives, per a participar democràtica-ment de les decisions de la federació.

FORMADORS ESCOLA LLUERNA

Ser reembossats per les despeses realitza-des en l’exercici de les seues activitats dins de les pautes establides per la federació, sent aquesta una despesa justificadad i necessaria.

Disposar d’un element d’identificació, la fulard federativa, com a membre voluntari.

Ser protegit i recolzat per l’Escola en les de-cisions que presa exercint la seua funció.

Dret de vot, per a participar democràti-cament en les Assemblees de l’Escola i Assemblees Federativa.

Page 82: Programa d'Adults - PdA

FEV | 80

programa d’adults

TOTES LES PERSONES VOLUNTÀRIES DE LA FEV TENEN EL DEURE DE…• Respectar a la resta de voluntaris, així com la seua tasca.• Conéixer els principis i valors que definixen a la FEV.• Actuar en la teua vida voluntària de forma responsable, coherent i conseqüent

amb els principis i valors que definixen a la FEV.• Participar en les tasques formatives previstes per la federació de manera con-

cret, així com les que amb caràcter permanent es precisen per a mantindre la qualitat del voluntariat.

• Respectar i cuidar els recursos materials i eines que la federació i els seus agrupaments posen a disposició dels seus membres, fent un ús responsable dels mateixos.

• Exercir la tasca de voluntariat de forma responsable i complir els compromisos adquirits com a voluntaris.

• Participar de forma activa i desenvolupar les competències del càrrec com a educador, voluntari o formador.

• Escoltar, respectar i valorar a la resta de voluntaris, així com a la seua tasca rea-litzada, assumint i respectant la diversitat d’opinions i realitats que definixen també a la resta de voluntaris.

• Valorar i acceptar les crítiques i avaluacions constructives rebudes durant la tasca de voluntari, a fi de millorar en l’exercici de la nostra tasca.

• Respectar els drets dels xiquets i joves destinataris de la nostra activitat volun-tària.

• Guardar, quan corresponga, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda del desenvolupament de la seua activitat voluntària.

• Utilitzar degudament el càrrec o posició de voluntaris i ser tractats amb igual-tat a la resta de membres.

• Cuidar i vetlar pel benestar de la resta de voluntaris, així com de la tasca que realitzen.

• Informar amb sinceritat els canvis de disponibilitat i/o motivació perquè l’espai de voluntariat puga saber clarament amb qui compte i en quina mesura.

Page 83: Programa d'Adults - PdA

FEV | 81

programa d’adults

DEURES ESPECÍfICS SEGONS L’ESPAI DE vOLUNtARIAt…

AGRUPAMENTS ESCOLTES

1Conscienciar, sensibilitzar i fer partícips a pares i mares dels xiquets i joves mem-bre de l’agrupament, sobre el sentit, el funcionament, i les activitats a realitzar en l’agrupament escolta.

Participar activament en les assemblees, consells i espais oferits per la FEV, ajudant així a definir el camí de la federació.

Complir les normes internes de l’agrupament escolta.

VOLUNTARIS EQUIPS FEV

Representar degudament els principis i valors propis de la FEV.

Servir de referent per a la resta dels mem-bres de la federació.

Mantindre una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV pròxima i oberta als seus membres.

Conéixer el que representa formar part de l’estructura FEV, així com els seus objec-tius, estructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

Estar pendent de les necessitats dels agru-paments, a través d’una relació pròxima amb els voluntaris.

Conéixer, transmetre i ser model de la filo-sofia de la FEV.

Formar-se per a realitzar les funcions i ob-jectius de la millor forma possible.

EQUIPS DIRECTIUS

Representar degudament els principis i valors propis de la FEV/Associació.

Servir de referent per a la resta dels mem-bres de la federació/associació.

Mantindre una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV/associació pròxima i oberta als seus membres.

Donar un tracte d’igualtat a tots els agrupa-ments escoltes i voluntaris.

Conéixer el que representa formar part de l’Equip Directiu, així com els seus objec-tius, estructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

Estar pendent de les necessitats dels agru-paments, a través d’una relació pròxima amb els voluntaris.

Conéixer, transmetre i ser model de la filo-sofia de la FEV/Associació.

Formar-se per a realitzar les funcions i càrrecs de la millor forma possible.

FORMADORS ESCOLA LLUERNA

Representar degudament els principis i valors propis de la FEV

Servir de referent per a la resta dels mem-bres.

Mantindre una actitud oberta cap a la resta dels voluntaris, per a aconseguir així una FEV pròxima i oberta als seus membres.

Donar un tracte d’igualtat a tots els for-mands.

Conéixer el que representa formar part de l’Escola, així com dels seus objectius, es-tructura, funcionament i tasques que puga realitzar.

Estar pendent de les necessitats formatives dels agrupaments, a través d’una relació pròxima amb els formands.

Conéixer, transmetre i ser model de la filo-sofia de la FEV.

Formar-me per a les activitats i funcions que em compromet per a mantindre i mi-llorar la qualitat educativa que oferim.

Page 84: Programa d'Adults - PdA

FEV | 82

programa d’adults

5.Bibliografia

Page 85: Programa d'Adults - PdA

FEV | 83

programa d’adults

BibliografiaDIVERSOS AUTORS (2002). 2º Plan de Formación del voluntariado de la Comuni-dad Valenciana. València: Editat per Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

DIVERSOS AUTORS (2007). Programa de Joves. València: Editat per la Federació d’Escoltisme Valencià.

DIVERSOS AUTORS (2007). Buenas prácticas en la gestión del voluntariado. Barce-lona: Editat per Fundació “la Caixa”.

DIVERSOS AUTORS (2008). Revista Full nº21: Guía para un manual de gestión del voluntariado. València: Editat per Plataforma de Voluntariat Social dela Comunitat Valenciana.

DIVERSOS AUTORS (2008). Trends in Volunteering. Suiza: Editat per World Scout Bureau - European Regional Office.

DIVERSOS AUTORS (2009). Cuaderno de gestión 6: Claves para la Gestión del Vo-luntariado en las Entidades no Lucrativas. Espanya: Editat per Fundació Luis Vives.

DIVERSOS AUTORS (2009). Manual de gestión del voluntariado. Barcelona: Editat per Fundació “la Caixa”.

DIVERSOS AUTORS (2011). Adultos en el movimiento scout. Suïssa: Editat per la Oficina Scout Mundial.

DIVERSOS AUTORS (2013). Valors: Proposta d’educació en valors a través del Pro-jecte Educatiu d’Agrupament. València: Editat per la Federació d’Escoltisme Valen-cià.

Page 86: Programa d'Adults - PdA

FEV | 84

programa d’adults

AnexxosAnnex1: posada en pràctica de la proposta en els agrupaments escoltes.Annex2: proposta d’idees per al desenvolupament del PdA a nivel federatiu.Annex3: Anàlisi de la realitat.

Page 87: Programa d'Adults - PdA

FEV | 85

programa d’adults

Annex1: POSADA EN PRÀCTICA DE LA PROPOSTA EN ELS AGRUPAMENTS ESCOLTESINtRODUCCIÓ

Des de fa diverses rondes, els agrupaments han traslladat que venien observant algunes dificultats en el treball dels voluntaris. En la majoria dels casos es tracta de problemes generalitzats que es donen en la majoria dels agrupaments. Per això, el Programa d’Adults tracta de dotar d’un sentit integral al treball amb voluntaris que es fa des de tots els àmbits de la FEV, fonamentant-ho, estructurant-ho i dotant-li d’unes eines. Açò possibilita donar resposta a les dificultats observades pels agru-paments i als ràpids canvis que es produïxen en el nostre entorn social. De la ma-teixa manera, l’existència d’una proposta comuna facilita la creació i adaptació de eines per a l’aplicació en els agrupaments, i dota a este treball d’un marc general i un sentit integral.

D’altra banda, quan centrem el PdA en els voluntaris dels agrupaments escoltes, el programa d’Adults busca establir una progressivitat una vegada finalitzat el Programa de Joves, i al mateix temps, dotar els voluntaris d’un programa estruc-turat per a continuar la seua progressió com a persones i com a agents de canvi social.

És fonamental entendre que aquest programa apareix com una proposta, que a pe-sar de ser integral permet l’adaptació i la inclusió d’aquells elements que tradicio-nalment es treballen en cada agrupament escolta, però sempre amb una finalitat clara: “desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris”.

Page 88: Programa d'Adults - PdA

FEV | 86

programa d’adults

COM POSAR-HO EN fUNCIONAMENt

Aquest document pretén ajudar a l’agrupament escolta a posar en marxa el PdA i integrar-ho de la millor forma possible dins de la seua dinàmica de treball. Per a això proposem les accions següents:

1º.- Donar a conéixer la proposta als voluntaris de l’agrupament escolta, sempre des d’un punt de vista crític però constructiu. S’ha de valorar quines accions i ei-nes ens seran útils per a treballar en el nostre agrupament. A més cada voluntari ha de valorar en quina fase del cicle del voluntariat es troba i actuar en conseqüència.

2º.- Adaptar els perfils a la realitat del nostre agrupament escolta. En alguns agrupaments serà necessaris que, per exemple, el coordinador d’agrupament tinga unes determinades característiques o funcions que no es troben entre les funcions generals dels perfils del PdA. Cal tindre clar que s’han d’adaptar els perfils a la realitat l’agrupament escolta, i no a les preferències individuals dels voluntaris, ja que estàs poden canviar cada any i amb cada persona, fent que perda coherència i serietat respecte a la resta de perfils.l’agrupament escolta és qui decidix quin perfil vol per a cada càrrec i llavors es busca la persona que més s’aproxima a eixe perfil, així estarem treballant de forma objectiva.

3º.- desenvolupar i formar tant la figura del dinamitzador del kraal com del coor-dinador d’agrupament de manera que entre les seues funcions es trobe realitzar el seguiment del kraal.

4º.- Dins de l’etascaació del Projecte Educatiu d’agrupament (PEA), quan treballem la línia de la comunitat educativa, hem de realitzar una anàlisi de en quina fase es troben els educadors i realitzar l’elecció d’objectius de treball del kraal i les distri-bució d’educadors en les branques tenint açò en compte.

Exemple: Si tenim molts educadors en l’etapa d’eixida, serà prioritari fixar-nos objectius de creixement dins del kraal. Si d’altra banda, tenim molts educadors en la fase de desen-volupament o coneixement caldrà fixar-se objectius més enfocats a la formació.

De la mateixa manera, quan treballem la línia de gestió, caldrà realitzar la mateixa anàlisi amb els voluntaris del comité d’agrupament.

A més d’aquestes accions, a l’hora de treballar la posada en marxa del Programa d’Adults en l’agrupament escolta, hi ha tres continguts que devem plantejar-nos:

El treball de les fases del cicle del voluntariat: en la part de la publicació referida al cicle del voluntariat veureu un resum de quan es proposa el començament, la duració, la formació, els perfils, el reconeixement, la documentació, etc. És impor-

Page 89: Programa d'Adults - PdA

FEV | 87

programa d’adults

tant plantejar-nos en quina fase esta cada voluntari de l’agrupament, que la per-sona accepte en quina fase es troba i que treballe en conseqüència. De la mateixa manera la resta del kraal o del comité ha de ser conscient d’açò i no exigir més o menys.

Els perfils dels voluntaris: Quan un voluntari es definix en una fase o una altra, s’adaptarà a un dels perfils proposats valorant si aquest perfil s’adequa al seu plan-tejament personal, perquè la resta del kraal sàpia al que s’està comprometent i què es pot esperar d’ell, així com el que ell espera de l’agrupament.

Drets i deures dels voluntaris: És fonamental que cada voluntari conega a què té dret com a voluntari i què ha de fer al triar dur a terme un voluntariat en l’agrupament escolta. Açò ens permet desenvolupar el joc democràtic dins de l’agrupament i tindre un marc del qual ni el voluntari ni l’agrupament ha d’eixir-se.

Aquests tres continguts han de desenvolupar-se en l’agrupament, especialment en la realització del PEA, ja que ens permeten ubicar l’espai de voluntariat de l’agrupament escolta i el procés de desenvolupament de cada voluntari. Finalment, hem de tindre present que no s’ha de treballar en un moment puntual, sinó durant el seguiment i avaluació del PEA i no en una sola ronda, sinó de forma progressiva durant les successives rondes.

ObjECtIUS DEL PROGRAMA D’ADULtS

El PdA compta amb quatre objectius principals per a aconseguir la finalitat de des-envolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris. Entenem que és fonamental aconseguir aquests objectius per a un òptim desenvolupament dels voluntaris dins de l’agrupament escolta. Aquests objectius són part del PdA, però no són objectius que dega de complir cada voluntari de forma individual, sinó que ha de ser l’agrupament escolta, entés com a espai de desenvolupament del voluntariat, el que facilite la seua consecució a través d’accions concretes. Per a això vos proposem diverses accions, amb els seus corresponents indicadors, per a facilitar la consecució dels objectius.

Page 90: Programa d'Adults - PdA

FEV | 88

programa d’adults

OBjECTIUSACCIONS PROPOSADES

PER A LA CONSECUCIÓ DE L’OBjECTIU

INDICADORS QUE ESTEM COMPLINT AMB LES

ACCIONS PROPOSADES

Implicar als voluntaris en el seu procés de creixement personal dins de l’escoltisme.

Perfils i funcions atraients.

Promoció del kraal.

Realització de cursos de forma-ció i espais de “saber ser”.

Difusió de publicacions.

Involucrar-se en activitats de kraal.

Assumpció de responsabilitats de forma progressiva i coherent.

Quantitat de voluntaris formats.

Assistència a les activitats de kraal.

Duració dels voluntaris dins de l’agrupament escolta.

Dinàmiques realitzades.

Moments de kraal.

Fomentar el des-envolupament dels espais de participació dels voluntaris.

Realización de reunions de kraal dinàmiques.

Acompanyament dels voluntaris en els seus espais de participa-ció.

Realització de cursos de forma-ció i espais de “saber ser”.

Implicació en la preparació d’activitats de voluntaris.

Assistència a les activitats de kraal.

Implicació en les activitats d’agrupament.

Quantitat de voluntaris formats.

Ambient de les reunions.

Dotar d’eines als voluntaris per a desenvolupar de forma òptima el seu treball.

Difusió de publicacions.

Treballar l’acompanyament dels voluntaris en l’agrupament.

Contacte amb el CreEquip.

Promoció de kraal.

Quantitat de publicacions cone-gudes pel kraal.

Quantitat d’activitats específi-ques per al kraal.

Responsabilitats preses pels voluntaris.

Promoure una gestió adequada dels mitjans de la FEV per a cobrir les ne-cessitats dels voluntaris.

Consulta dels Mitjans de comu-nicació de la FEV.

Contacte amb el CreEquip.

Realització de reunions de kraal dinàmiques.

Quantitat de recursos de la FEV utilitzats.

Assistència a les activitats de kraal.

Responsabilitats preses pels voluntaris.

A part d’aquestes accions en l’agrupament es poden posar en pràctica moltes més que siguen alternatives o complementàries a aquestes. Aquestes són només una proposta a manera de guia o exemple per a dur-ho a terme.

Page 91: Programa d'Adults - PdA

FEV | 89

programa d’adults

ANNEX 2: PROPOSTA D’IDEES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PDA A NIVEL FEDERATIU.En aquests apartats s’arrepleguen totes les idees i necessitats que durant el procés de realització del PdA han transmés els voluntaris de la federació, des d’educadors fins a equips directius.

Es tracten d’eines que encara no s’han desenvolupat i que seran molt útils per a respondre tant a les necessitats dels voluntaris com a les de la pròpia FEV. A més, són eines que permetran posar en pràctica el PdA i desenvolupar tots els seus continguts de forma complementària a les eines que ja existixen i que s’arrepleguen en esta publicació.

La proposta pot ser completada amb altres idees i necessitats que vagen sorgint en la FEV o en els seus espais de voluntariat.

FASE DE PREPARACIÓ I CONEIXEMENT:• Cartells/Fullets per a busca d’educadors.• Vídeo atraient per a buscar nous voluntaris. • Reunions específiques d’acolliment.• Fundamentació ideològica para ser voluntari.• Base de dades de possibles voluntariats. • Guia com gestionar el pas des de la branca de Companys de Ruta.

FASE D’INCORPORACIÓ:• Guia o eina de benvinguda on s’expliquen els passos concrets i les idees que cal

seguir a l’hora d’incorporar un nou educador a l’agrupament, tant si ve de dins com de fora de l’escoltisme. Açò mateix es pot desenvolupar per als voluntaris federatius.

Page 92: Programa d'Adults - PdA

FEV | 90

programa d’adults

FASE DE DESENVOLUPAMENT:• Quelcom per a sensibilitzar de la importància d’aquesta fase i no anar directe a

la maduresa.• Vídeo sobre compromís.• Campanya per a potenciar i sensibilitzar la figura del dinamitzador de kraal.

FASE DE MADURESA:• Mecanisme de traspàs de carteres a l’agafar nous càrrecs (sobretot coordi-

nador d’agrupament), on s’expliquen les conseqüències i responsabilitat de l’experiència.

• Reunions/Cursos específics amb els diferents càrrecs d’agrupament per a informar-los sobre totes les qüestions relatives a càrrec seu.

FASE DE RECONEIXEMENT I DESVINCULACIÓ:• Eines per a treballar amb els comités d’agrupament: dinàmiques, guies, cur-

sos….• Estratègia per al traspàs de carteres als nous educadors: Manual de relleu i

eixida. • Cerimònia de despedida.• Guia d’opcions després de l’agrupament i dinàmiques per a la seua elecció.

ALTRES• Test per a auto valorar la teua fase de voluntaris i les teues funcions.• Guia de donar seguiment al PEA.• Guia per a consiliaris.

Page 93: Programa d'Adults - PdA

FEV | 91

programa d’adults

ANEXO 3: ANÁLISIS DE LA REALIDAD.Resultat de l’enquesta realitzada a 76 educadors de la FEV i a 27 voluntaris de la FEV, les Associacions i l’Escola Lluerna.

EDUCADORS

COMO SOM?

SOM JOVES!Els scouters de la FEV som joves, ja que la major part, un total de 37, es troba entre els 22 i els 27 anys, seguidament dels scouters que tenen entre els 27 i els 30 anys. A partir dels 30 anys el número de scouters disminueix i els de menys de 21 anys tampoc són representatius. Pel que fa el sexe, el 52% de les enquestes son homens. ESTEM FORMATS! Trobem que els scouters es-tem molt formats amb el 25% amb Diplomatures, el 13% Llicenciatures/Grau, el 12% Master i el 22% estudiants universitaris. Un total de 21 persones tenen el graduat, cicles formatius o batxillerat. Les branques més representades son les ingenieries amb 29 respostes, seguidament de les especialitats relacionades amb educació i socials amb 26 persones. Més de 18 persones son professors o pedagogues.

També les carreres d’ambientals i de l’àrea de la salut es veuen representades en menor grau.

La nostra ocupació principal representada per 30 persones és treballar a jornada completa per compte aliè, seguidament de ser estudiants amb un total de 26 scouters. També és desta-cable que 9 persones es troben a l’atur.

SOM CATÒLICS! El 58% dels scouters enquestats són catòlics, seguidament del 22% que són ateus i de l’11% que són agnòstics.

CREENÇESCatòlic 44 Ateu 17 Agnòstic 11Altres 3 NS/NC 1

Page 94: Programa d'Adults - PdA

FEV | 92

programa d’adults

QUE FEM?

ESTEM REPARTITS!Encara que podem notar una concentració d’scouters i de cap de branca a explo-radors i pioners, podem dir que ens trobem prou repartits en quasi totes les bran-ques. En castors, només tenim dos educadors i cap cap, pero hem de tindre en compte que hi ha pocs agrupaments a la FEV que tinguen aquesta branca.

SOM MULTIFUNCIÓ! El 78% dels enquestats tenen un segon càrrec més allà del seu càrrec principal. En un 48% ocupem càrrecs tècnic com se-cretaria, tresoreria o material y un 23% són caps d’agrupament. TENIM EXPERIÈNCIA! El 44% dels enquestats porten a

l’agrupament entre 5 i 10 anys, mentre que el 31% estan 4 anys o menys de volun-taris. Destaquen alguns casos que porten sent voluntaris més d’11 anys, arribant inclús als 30 anys a l’agrupament. DEDIQUEM MOLT DE TEMPS ALS SCOUTS! Un total de 19 persones dediquen entre 5 i 6h a la setmana als scouts, mentre que 32 dediquen entre 7 i 10h. Juntament amb 11 persones que dediquen més d’11h i arriben fins a les 20h. Açò mostra una gran dedicació i compromís amb l’Escoltisme! Cal destacar que la major part dels scouters expressen que els scouts els lleven molt de temps… Però ens agrada!

ENS AGRADA LA FEV I LES ASSOCIA-CIONS! El 70% dels enquestats participen a la FEV almenys dos vegades a l’any, destacant que el 34% ho fa sempre que pot. Però… un 9% no ho fa mai…

TENIM CONCIÈNCIA SOCIAL! Hem de destacar que 42 persones realitzen voluntariat en altre asso-ciacions o entitats i compaginen el seu compromís amb l’Escoltisme juntament amb l’interés per conti-nuar construint un món millor!

Page 95: Programa d'Adults - PdA

FEV | 93

programa d’adults

IDEES IMPORTANTS• NECESSITEM MILLORAR LA NOSTRA ORGANITzACIÓ I ESPECIALITzAR-NOS EN

FUNCIONS?• NECESSITEM MéS SCOUTERS PER A REPARTIR LA FEINA?• NECESSITEM MéS O MILLOR RECOLÇAMENT DEL COMITÈ D’AGRUPAMENT?

QUE ENS MOU?

ENTRAREM DES DE COMPANYS DE RUTA O PELS NOSTRES AMICS! La major part de nosaltres entren a scouter directament de la branca de companys de ruta, molt seguits del fet de que coneguem amics que estan a l’agrupament, ens convi-den i al final ens enganxem! Cal destacar que també entra gent a través de familiars

i de les practiques de MTL.ENTRAREM PERQUE CREIEM EN L’ESCOLSTIME I ENS AGRADA EL QUE FEM!Tenim que 30 persones decidiren entrar a l’agrupament per compartir els valors de l’escoltisme.Un total de 24 persones entrarem perquè ens agraden les activitats i l’ambient que hi ha als agrupaments, sobretot perquè es fan coses dife-

rents! Hi han persones que continuen la seua vida scout de forma natural (11 scouters) i altres que ho fan per necessitats de l’agrupament., unes 4 persones.

SOM SCOUTS PER SATISFACCIÓ PERSONAL!Trenta scouters asseguren que són voluntaris per la satisfacció personal que es aporta estar a l’agrupament, açò implica estar amb els xiquets, sentir-se útil i valo-rat, canviar el món, construir amb els companys… Per altra banda, 12 persones són scouters perquè aprenen coses diferents de forma continua, altres persones parlen de que és un estil de vida i altres de tindre un oci alternatiu o tindre relació amb la societat. ENS DESSENVOLUPEM, TREBALL EN EQUIP I CREGUEM EN L’ALTRUISME! Trobem que dels aspectes positius de ser scouter és troba en primer lloc per “des-envolupament personal”. L’agrupament és un lloc on ens sentim còmodes, realit-zats, que ens aporta el que necessitem i per això li dediquem tant de temps! També ens enganxa el treball en equip amb els companys de kraal, ja que compar-tir un projecte amb amics i lluitar per un objectiu comú sempre és reconfortant! Per suposat, els xiquets ens omplin molt i també totes les experiències i vivències a l’agrupament. ELS SCOUTS ENS LLEVEN MOLT DE TEMPS! La major part dels enquestats afirmen que els scouts li lleven molt de temps! També hi han alguns problemes amb el kraal i falta d’organització!

Page 96: Programa d'Adults - PdA

FEV | 94

programa d’adults

ENS CONIDICIONA EL TEMPS, ELS DINERS I LA DISTANCIA! Un 31% dels enquestats pensen que els diners que moltes vegades s’aporta és un aspecte condicionant, seguit d’un 30% que tornen a parlar de l’ inversió de temps i d’un 22% pensen que la distància al seu domicili també és molt important!

ASPECTES NEGATIUS ASPECTOS POSITIVOSTemps 41 Desenvol. Personal 28Ns/Nc 13 Equip Treball 18Equip de treball 10 Voluntariat 17Falta organització 4 Xiquets 12Falta reconeixement 4 Experiències 11Diferències de compromís 2 Aprendre 6Pocs resultats 2

IDEES IMPORTANTS•NecessitemgestioNarmilloreltemps.•lesrelacioNspersoNalssóNmoltimportaNtsperaestaragust.•Hemd’ocupar-NosdeldeseNvolupameNtpersoNaldelsscouters.•Busquemscoutersal’eNtorNproper.•HemdecoBrirelsgastosdelvoluNtariatperafacilitarlafeiNa.

¿QUé PLANES TENEMOS?

ESTEM MOLT IMPLICATS! Esta clar que els scouters som persones molt implica-des als agrupaments, però en cas de poder implicar-nos més, trobem que 22 perso-nes asseguren que ho farien si tingueren més afinitat amb el kraal i es trobaren més a gust amb l’equip de treball. També una millor organització de temps, de nou, els xiquets o les necessitats a de l’agrupament.

PERÒ….QUANT DE TEMPS ENS QUEDAREM??? TOT DEPEN DE LES CIRCUMS-TÀNCIES! Un total de 27 persones han expres-sat que la seua estància a l’agrupament dependrà de les circumstàncies personals i a l’agrupament abans que de la seua pròpia decisió. Com a circumstàncies principals

estan el treball o els estudis (Erasmus), front el que no podem fer res i l’ambient a l’agrupament, on si tenim molt a dir! Per altra banda, els scouters no tenen planifi-cat quedar-se molt de temps, ja que 18 persones han dit que pensen en estar entre 1 i 2 anys més i 4 persones señalen que és l’últim any…

Page 97: Programa d'Adults - PdA

FEV | 95

programa d’adults

QUE ENS CONDICIONA?? ELS DINERS, EL TEMPS I LA DISTANCIA! El 31% dels enquestats pensen que els diners invertits en l’agrupament són un condicionant negatiu, ja que en moltes ocasions hem de ficar de la nostra butxaca per als campaments, el material o el trans-port. Un 30% parla de l’inversió de temps i un 22% de la distància del domicili com a aspectes determinants!

HEM DE MANTINDRE’NS MOTIVATS! Esta clar! El principal motiu per deixar-nos els scouts és la desmotivació, pero això és molt important que els scouters estiguen a gust i contents amb la seua tasca i paper! També les relacions amb el kraal són molt importants, el treball i els estu-dis! Compatir els valors propis amb els de l’agrupament és important, per això, tindre un kraal democràtic i participatiu ens ajudarà a que els scouters estiguen més temps amb nosaltres!

NO TENIM MOLT CLARA LA NOSTRA PARTICIPACIÓ EN LA FEV O LES AS-SOCIACIONS! Un 50% dels enquestats no té intenció d’implicar-se en un equip federatiu o asso-ciatiu, mentre que un 20% encara necessita pensar-ho! Això si, un 30% ho té clar i en els propers anys es fara voluntàri de la FEV!! IDEES IMPORTANTS•l’amBieNtalkraalial’agrupameNtésfoNameNtalperaaumeNtarL’IMPLICACIÓ!•elvoluNtariatHadesergratuit!•HemdeBuscarscoutersal’eNtorNproper!•Hemd’evitarladesmotivacióperdamuNtdetot!

Page 98: Programa d'Adults - PdA

FEV | 96

programa d’adults

vOLUNtARIS DE LA fEv COM SOM?

TENIM ENTRE 25 I 27 ANYS!Com és normal, la major part dels voluntaris tenim entre 25 i 27 anys, ja que aquesta és l’etapa on ja te-nim maduresa com scouters i estem preparats per inte-grar-nos en altres espais! Entre les persones que han ompli’t l’enquesta, trobem que hi han 15 homes i 12 dones! ESTEM FORMATS! Un total de 17 persones de les 17 tenen carreres universitàries o master i 7 perso-nes més són estudiants universitaris! Entre les branques professionals més fre-qüents tenim que 9 persones tenen ingenieries o arquitectures, 7 persones són de magisteri o pedagogia i la resta de branques molts diverses com publicitat, dret o farmàcia.

SOM ESTUDIANTS I TREBALLEM A JORNADA COMPLETA! Trobem que 10 dels enquestats es troben actualment treballant i altres 9 treballen a jornada completa, encara així tenim molt de temps per als scouts i la FEV! ESTEM MOLT IMPLICATS! A pesar de ser voluntaris a l’agrupament, a la FEV o a les associacions, també tenim temps per a més! Un total de 13 dels voluntaris estan implicats en altres entitats principalment de discapacitats, medi ambient o acció social.

I L’AGRUPAMENT?

MITAT I MITAT! Trobem que el 48% si que continuem a l’agrupament, 45% estem desvinculats i un 7% participa de forma molt puntual. Entre les persones que continuen a l’agrupament, 5 d’elles dediquen més de 5h setmanals, 3 persones entre 6-8h i 5 persones més de 1h només a l’agrupament! Els càrrecs que ocupen són principalment d’scouters amb 5 persones, de caps de branca amb 3 o de recolzament amb 4 persones! Incús hi

Page 99: Programa d'Adults - PdA

FEV | 97

programa d’adults

ha una persona q és cap agrupament!Entre les persones no que continúen a l’agrupament, trobem que la major ho va deixar per incompatibilitat amb el kraal o per canvi de generació, seguidament de les persones que ho feren perquè sentien que havien de progressar personalment.

ENS CLAVAREM A LA FEV AMB EX-PERIENCIA! Un total de 12 persones portaven entre 5 i 6 anys a l’agrupament, després 5 persones portaven entre 7 i 9 anys i altres 3 voluntaris estaven l’agrupament més de 10 anys! El pre-ocupant són els 6 voluntaris que només portaven entre 1 i 3 anys a l’agrupament quan es clavaren a la FEV o les associa-cions!

QUE ENS MOU?

ENTRAREM ALS EQUIPS PERQUÈ ENS CONVIDAREM! La gran majoria dels voluntaris entrarem a formar part dels equips per què alguna persona ens va convidar directament a participar! Amb molta diferència, altra part entrarem perquè nosaltres ens proposarem i alguns casos per difusió o per partici-par en l’AJ. ENS MOU EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL! Com es pot vore la major part dels voluntaris entrem per motius de desenvolupa-ment personal, destacant el fet de seguir aportar a l’escoltisme des d’altre perspec-tiva o per què sentim que necessitem continuar aportant després de molts anys a l’agrupament. També trobem important el fet de creure en el Projecte Federatiu o en els valors de la FEV i també es valora l’idea d’arribar a més agrupaments i a més xiquets, expandint la nostra acció. L’equip de treball i els companys es tenen en compte i són important a l’hora d’implicar-se.

TRIEM PER L’EQUIP DE TREBALL! Com podem vore, molts voluntaris hem triat l’equip depenent dels nostres com-panys i de les persones amb les que treba-llarem! És normal, quant més a gust estem, millor treballem! També té molt a vore el nostre perfil professional o personal i les pròpies motivacions i interessos personal per la tasca en si mateixa!

Page 100: Programa d'Adults - PdA

FEV | 98

programa d’adults

SER VOLUNTARIS ENS APORTA MOLT!Un total de 12 persones són voluntàries per què així contribueixen als agrupa-ments de forma diferent. També 10 persones pensen que així coneixen gent, veuen coses diferents i obrin la seua ment. Les experiències personals, millor la FEV i el propi sentit del voluntariat són també motius i aportacions que reben al ser volun-taris de la FEV!

TENIM RECOMPENSA! La gran majoria admitim que ser voluntaris a la FEV ens aporta moltes coses a la nostra vida tant personal com laboral! La gran majoria parlem d’aspectes de la nostra personalitat com lideratge o independència i també de capacitats tècniques com gestió de projectes, gestió de voluntaris... EL TEMPS, LA DISTÀNCIA I LES CIRCUNTÀCIES PODEM FER PERILLAR EL NOSTRE VOLUNTARIAT! Com podem comprovar, 11 voluntaris veuen l’ inversió de temps com un aspecte negatiu! Amb molta distància trobem que les diferències de compromís i els con-flictes amb l’equip també son aspectes que dificulten el voluntariat! Hem de tindre en compte la lentitud dels processos i al distància dels agrupa-ments... Pel que fa les condicions, trobem que 18 persones pensen que els des-plaçaments impedeixen moltes vegades el voluntariat. Pel que fa els motius per deixar-ho, destaca el canvi a les circumstàncies personals i les motivacions. Cal destacar que el fet de complir amb les tasques de l’equip i el propi equip de treball, també podrien ser motius per deixar el voluntariat a la FEV”!

QUINS PLANS TENIM?

VOLEM QUE LES COSES IXQUEN BE! Quan preguntem per les expectatives que tenim respecte a la FEV i com ens podríem implicar més encara, trobem que mol-tes respostes parlen de que la FEV siga més eficient, aconseguisca els seus objec-tius, avance i siga propera als agrupaments!L’equip de la treball i la gent són aspectes importants, pel que hem de cuidar també als voluntaris! Torna a eixir el tema de la distància del domicili i la possibilitat de treballar online, aspecte innovador que pot ser molt útil!La majoria tenim previst quedar-nos fins que acabe la candidatura o entre 2 i 5 anys com a màxim!

Page 101: Programa d'Adults - PdA

FEV | 99

programa d’adults

QUE PENSEM DE LA FEV?

LA FEV ENS IMPORTA! Per a la majoria dels voluntaris, la FEV es troba entre el 3ª i 4ª lloc en les prioritats personals, pel que estem molt implicats i po-dem dir que la FEV ens importa moltíssim!

CONEIXEM MOLT LA FEV! La gran majoria també pensem que coneguem molta la FEV i el seu funcionament, encara que algunes persones opinen que els queda molt per descobrir!

ENS IDENTIFIQUEM AMB ELS VALORS I EL PROJECTE FEDERATIU!Un total de 19 persones s’identifiquen amb els valors i projectes de la FEV entre 4-5, significant que els voluntaris creuen fortament en el que fan!

IDEES IMPORTANTS•coNvidardirectameNtalageNtaparticiparéslamillorformaD’ENTRADA, PERò... PER QUÈ LA GENT NO ES PROPOSA DIRECTAMENT?•seNtir-seagustamBl’equipdetreBallésfoNameNtal,peraixòelsGRUPS NATURALS DE TREBALL FUNCIONEN MOLT BE.•ladistàNciaielsdesplaçameNtsóNaspectesquedificulteNelVOLUNTARIAT I CONDICIONEN LA TASCA A REALITzAR. hEM D’ACURTAR DISTÀNCIES!•uNaBoNaopciópodriaserfomeNtareltreBalloNliNe.•laleNtituddelsprocessos,ladistàNciadelafevrespectealsAGRUPAMENTS I NO ACONSEGUIR ELS OBjECTIUS O TASQUES PROPOSTES, DESMOTIVEN ALS VOLUNTARIS. hEM DE SER MéS EFICIENTS!•eNcaraqueeNsideNtifiquemamBelprojecte,HiHapersoNesqueTROBEN QUE ELS FALTA MOLT PER CONÈIXER!

Page 102: Programa d'Adults - PdA

FEV | 100

programa d’adults

ANEXO 4: Infografia anàlisi prèviaInfografía realizada con los resultados del análisis de otros manuales de gestión del voluntariado de asociaciones afines.

Page 103: Programa d'Adults - PdA

FEV | 101

programa d’adults

Page 104: Programa d'Adults - PdA

FEV | 102

programa d’adults

Page 105: Programa d'Adults - PdA
Page 106: Programa d'Adults - PdA