· 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros...

of 40 /40
Ingurugirohezkuntzako Plana unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sisteman Plan de Educación Ambiental en el sistema educativo no universitario Ingurugirohezkuntzako Plana unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sisteman Plan de Educación Ambiental en el sistema educativo no universitario HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

Embed Size (px)

Transcript of  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros...

Page 1:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

��������������� ������������������������� ������������������

���������������������� ���������������������������������������

��������������� ������������������������� ������������������

���������������������� ���������������������������������������

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNUNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

LURRALDE ANTOLAMENDU,ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DELTERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

Page 2:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

�����

�������������� ���������������������������������������� ���� ��������������������������� ����������� ��������� ������������� ���������������������������������� ������� ���� ������������������� ������������ ���������� ��� ��������������������������������� ����������������� ��� ����� ����!��������"���� ������#���������$��������� ���

•���������������������%������ ��&'()*+,+�����*+������� �������-. /#�����0����� ����1��

•��2���������������������������� ����������� �������� ���3�������������% ��������&4����5�������*++4�-. /#����&������� ������1��

•���������������/����������������!�������� ������������ ����% ��������&&����5�������*++,�-. /#����*������ ����1��

����������� �����������

���������������6������������� �����������5������������������/����������������������� ������������� ����� ��������������� �������

•����� ����������7������ ������8�9�������������������������•�:��������������•��� ��� ������������������

������;�� ����;����;�������� ���;�� � 7�������� �� � ���;���;��6��;� ��<��� ������������<6��;� ������ � ��;������ ��!�;�� ����;��������;�� ��������;� ��� ���� ���������=��;� ��������� �� � ��� ���;��;� ��:����;�� ���������� ���������� 7����� ���� �������!�����:����;���;�������;������ � �;���;�������������������� �������%

•�������;�� ��������;� �%����������*+;�&'()*+,+���;�� ���-��������0;���=1��

•������ �� � ����;���;����� ���;�������!����<6��;� ���������;� ��������;�� ����������%�*++4;���;������&4;�������-���������&;���=1��

•������ �� � ����;���;����� ���;�������!����<6��;� ����;��/���������� ���!���%�*++,;���;������&&;�������-��������*�;���=1��

������������� ���������� ����

�� �;�� ����� ���������<=��;� ����;�/����������;� � �;�����;��5�������<����������;����� ���� ���������� ����%

•��;��;� ���� ���������� �������•����;���������� �;� ����•�:� ��������������•���� ����� ��� ���;� ���

Page 3:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

�����

��������������

1.- IKERKUNTZA ETA ESPERIMENTAZIOA

1.1. Ikastetxeetan ingurugiro–hezkuntza alorrekoikerkuntza eta esperimentazioa laguntzekoildoak.

1.2. Aholkularitza

1.2.1. Ingurugiro–hezkuntza ikastetxeetansartzeko eta indartzeko egitasmoak.

1.2.2. Egonaldiak eskolaz kanpoko ingurugiro–hezkuntzako ikastegietan.

1.2.3. Ibilaldiak, trukeak edo topaketak Urdaibain1.2.4. Curriculumak eraberritzeko egitasmoak.1.2.5. Curriculum-materialak lantzeko egitasmoak1.2.6. Ingurugiroarekin zerikusia duten DBHko

aukerako irakasgaiak.1.2.7. Bestelako ingurugiro–hezkuntzako

egitasmoak.

1.3. Baliabideak

1.3.1. IHITZA Aldizkaria.1.3.2. Unitate Didaktikoak.1.3.3. Ingurugiro–hezkuntzarako era askotako

materialak.

2.- PRESTAKUNTZA 1999/2000

Datu estatistikoak.

��������������

1.- INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

1.1. Líneas de ayuda a la investigación y experimen-tación de los centros escolares en materia deEducación Ambiental.

1.2. Asesoramiento.

1.2.1. Proyectos para introducir y reforzarla Educación Ambiental en los centrosescolares.

1.2.2. Estancias en Centros de EducaciónAmbiental extraescolar.

1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentrosen Urdaibai.

1.2.4. Proyectos de innovación educativa.1.2.5. Proyectos para la elaboración de materia-

les curriculares.1.2.6. Asignaturas optativas de ESO relacionadas

con el medio ambiente.1.2.7. Otros proyectos de educación ambiental.

1.3. Recursos.

1.3.1. Revista IHITZA.1.3.2. Unidades Didácticas.1.3.3. Materiales diversos para la Educación

Ambiental.

2.- PRESTAKUNTZA 1999/2000

Datos estadísticos.

Page 4:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

�����

3.- SENTSIBILIZAZIOA

3.1. Aztertu Programa.

3.1.1. Azterkosta.3.1.2. Ibaialde.3.1.3. Hiri–ingurunea.

3.2. Eskola ekologikoa.

3.2.1. «Ekologia eskolara».3.2.2. “Ekoschools–Ekoeskolak”.

3.3. Lurralde-Topaketak.

3.4. Ingurugiro–sailaren menpe dauden ingurugiro–hezkuntzarako ekipamenduak.

3.5. Urdaibaiko biosfera erreserbako ingurugiroareninterpretazio, ikerketa eta hezkuntzarakoegitamua.

4.- EGITURA ETA ANTOLAKETA

4.1. Giza baliabideak eta baliabide materialak.

4.1.1. Langileak.4.1.2. Ikastegiak.4.1.3. Dokumentazio-guneak.

4.2. Barne koordinazioa.

4.3. CEIDAren partehartzea euskal autonomia erkide-goko ingurugiroari buruzko eztabaidaguneetan.

4.3.1. ACLIMA (Euskadiko Ingurugiro EnpresenClusterraren Elkartea).

4.3.2. HABEA.4.3.3. Tokiko Agenda 21.ean parte hartzea.

4.4. CEIDAren partehartzea ingurugiro hezkuntzakoforoetan, Estatu Espainolean.

4.4.1. Ingurugirohezkuntzako erkidegoen artekosarea.

4.4.2. Partehartzea eta Ingurugiro HezkuntzarenMintegia.

4.5. CEIDAren partehartzea nazioarteko egitasmoetan.

4.5.1. “Paisajeak eta bizimoduak babesten”. 4.5.2. “Baiona-Donostia eurohiriko mugaz

gaindiko ingurugiro lantegia”.

4.6. CEIDAko langileak prestatzeko jarduerak.

3.- SENSIBILIZACIÓN

3.1. Programa Aztertu.

3.1.1. Azterkosta.3.1.2. Ibaialde.3.1.3. Medio urbano.

3.2. Escuela ecológica.

3.2.1. «Ekologia eskolara» («La ecología a laescuela»).

3.2.2. Ecoescuelas.

3.3. Encuentros territoriales.

3.4. Equipamientos para la educación ambiental delDepartamento de Ordenación del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente.

3.5. Plan para la interpretación, investigación yeducación ambiental de la reserva de la biosferade Urdaibai.

4.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

4.1. Recursos humanos y materiales.

4.1.1. Personal.4.1.2. Centros de estudios.4.1.3. Centro de documentación.

4.2. Coordinación interna.

4.3. Participación de los CEIDA en los foros dediscusión medioambiental de la ComunidadAutónoma del País Vasco.

4.3.1. ACLIMA (Asociación del Cluster deEmpresas Mediambientales de Euskadi).

4.3.2. HABEA.4.3.3. Participación en Agenda 21 Local.

4.4. Participación de los CEIDA en los foros deeducación ambiental en el Estado Español.

4.4.1. Red de educación ambiental intercomuni-taria.

4.4.2. Seminario de Participación y EducaciónAmbiental.

4.5. Participación de los CEIDA en programas interna-cionales.

4.5.1. Programa «Paisajeak eta BizimoduakBabesten».

4.5.2. “Taller transfronterizo medioambientalEurociudad Vasca Bayonne–San Sebastian”.

4.6. Actividades de formación del personal delCEIDA.

Page 5:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

IKERKUNTZA ETA ESPERIMENTAZIOA1.

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Para implantar la Educación Ambiental es preciso crearnuevas iniciativas que dinamicen la actividad escolar yhagan avanzar la actividad del profesorado. Si a lahora de resolver conflictos relacionados con el medioambiente es preciso educar a los alumnos y las alum-nas en la participación activa, tanto individual comocolectiva, basada en la solidaridad, este hecho exigeuna amplia renovación de la intervención educativa, enlo que se refiere tanto a la metodología como a losdemás componentes del currículo.

1.1. LÍNEAS DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN Y LAEXPERIMENTACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLA-RES EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El CEIDA ha participado en la convocatoria de subvencioneso ayudas económicas promovida por el Departamento deEducación, Universidades e Investigación y por el Departa-mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y MedioAmbiente para impulsar en los centros escolares la realiza-ción programas de investigación y experimentación.

Las líneas de ayuda para la realización de actividades deEducación Ambiental son las siguientes:

� Proyectos de introducción y refuerzo de la Educa-ción Ambiental en los Centros escolares.� Estancias en Centros de Educación Ambiental

Extraescolar.� Itinerarios, intercambios o encuentros en Urdaibai.

IKERKUNTZA ETA ESPERIMENTAZIOA1.

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Grafika honetan hiru laguntza–ildoak azkeneko 4 ikasturte hauetan izan duten joera azaltzen da .En esta gráfica se puede observar la tendencia de las tres líneas de subvención a lo largo de loscuatro últimos cursos.

Ingurugiro–hezkuntza gauzatzeko eskola–jardueradinamizatu eta irakas–jarduera aurrerarazten dutenekimen berritzaileak sortu behar dira. Izan ere, ingurugi-roarekin lotutako gorabeherak konpontzeko garaian,solidaritatean oinarritutako banakako, zein taldekakoparte–hartze aktiboa izan dezaten hazi behar badiraikasleak, honek berrikuntza ugari eskatzen dizkiohezkuntza esku–hartzeari bai metodologian, baicurriculumeko gainerako osagaiei dagokienez.

1.1. IKASTETXEETAN INGURUGIRO–HEZKUNTZAALORREKO IKERKUNTZA ETAESPERIMENTAZIOA LAGUNTZEKO ILDOAK

CEIDAk parte hartu du Hezkuntza, Unibertsitate etaIkerketa Sailak eta Lurralde Antolamendu, Etxebizitza etaIngurugiro Sailak ikastetxeek ikerkuntza eta esperimen-tazio egitasmoak burutu ditzaten sustatzeko diru–laguntzen deialdien garapenean.

Hona hemen Ingurugiro–hezkuntzako jarduerak buru-tzeko laguntza–ildoak:

� Ingurugiro–hezkuntza ikastetxeetan sartzeko etaindartzeko egitasmoak.� Egonaldiak Eskolaz kanpoko Ingurugiro–hezkun-

tzako ikastegietan.� Ibilaldiak, trukeak edo topaketak Urdaibain.

Page 6:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

El CEIDA ha intervenido en el desarrollo de las convoca-torias citadas en lo referente a:

� Definición de objetivos y prioridades a estableceren las convocatorias.� Establecimiento de criterios de valoración de los

proyectos que se presentan.� Adecuación del diseño de los impresos de solicitud

de cara a facilitar a los propios centros escolares lapresentación de un proyecto claro y un diseñoadecuado y homogéneo en cuanto a estructura.� Elaboración de un informe inicial sobre cada uno de

los proyectos presentados.� Seguimiento de los proyectos finalmente subven-

cionados.� Asesoría a proyectos subvencionados.� Formación relacionada con los proyectos subven-

cionados.� Evaluación final de los proyectos subvencionados.

1.2. ASESORAMIENTO

Con el objetivo de impulsar la integración de la Educa-ción Ambiental en los currículos escolares, los CEIDA hanproporcionado los recursos de sus centros de documen-tación y el asesoramiento solicitado tanto por el profeso-rado como por los centros escolares para el desarrollo desus actividades, proyectos y programas propios.

1.2.1. Proyectos de introducción de la EducaciónAmbiental en los Centros escolares

Los CEIDA han realizado el seguimiento de estosproyectos, tomando parte para ello desde el inicio delproyecto hasta su conclusión.Dejando al margen las particularida-des de cada uno de los proyectos, laintervención de los CEIDA se hacentrado en los siguientes aspectos:

• Evaluación inicial de losproyectos presentados.

• Asesoría inicial al centro, enbase al análisis del proyecto y alconocimiento previo del mismo.

• Análisis de las necesidades derecursos materiales, documen-tales, etc., y puesta a disposicióndel centro de los existentes enel CEIDA.

• Oferta de formación específicapara el proyecto aprobado.

• Seguimiento periódico delproyecto realizando las visitas alcentro que se considerennecesarias.

• Evaluación final de cada proyec-

Aurreko deialdien garapenerako honako fase hauetanhartu du parte CEIDAk:

� Deialdietan finkatu beharreko helburuak etalehentasunak finkatzea.� Aurkeztutako egitasmoak baloratzeko irizpideak

finkatzea.� Eskaera–inprimakien diseinua egokitzea, ikastetxeei

egitasmo argia eta egitura aldetik egokia etahomogeneoa aurkeztea ahalbidetzeko.� Aurkeztutako egitasmo bakoitzari buruzko hasie-

rako txosten bat egitea.� Diruz lagundutako egitasmoen jarraipena.� Diruz lagundutako egitasmoen aholkularitza.� Diruz lagundutako egitasmoekin lotutako pres-

takuntza.� Diruz lagundutako egitasmoen azken ebaluazioa.

1.2.- AHOLKULARITZA

CEIDAk Ingurugiro–hezkuntza eskola–curriculumetantxertatzea sustatzeko bere ikastegietako dokumentazioaeta zuzeneko aholkularitza eskaini die irakasleei etaikastetxeei beren jarduerak, egitasmoak eta berariazkoprogramak burutzerakoan.

1.2.1. Ingurugiro–hezkuntza ikastetxeetansartzeko egitasmoak

CEIDAk egitasmo hauen jarraipena egin du, horretarakoegitasmoaren hasieratik bukaeraraino parte hartu

duelarik. Egitasmo bakoitzarenberezitasunak alde batera utzita,CEIDAren esku–hartzea ondokoalderdietan oinarritu da oro har:• Aurkeztutako egitasmoarenhasierako azterketa egitea.• Ikastetxearen hasierako aholku-laritza ematea, egitasmoarenazterketaren eta aurretiazkoezagueraren arabera.• Baliabide materialen, dokumen-taziozko materialen eta abarrenpremiak aztertzea eta CEIDAikastegietan dauden baliabideakikastetxearen esku uztea.• Onartutako egitasmoarekinlotutako prestakuntza burutzea.• Egitasmoaren aldiroko jarraipenaegitea, ikastetxera ikustaldiak eginezegoki irizten zaion guztietan.• Egitasmo bakoitzaren azkenebaluazioa egitea, egindako jarraipe-

Page 7:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

to, en base al seguimiento realizado y a la memoriafinal que cada centro debe presentar sobre el desarro-llo del proyecto tras la finalización del mismo.

Durante el curso 99/00 se han desarrollado 95 proyectossubvencionados, la mayoría de ellos en centros deEducación Primaria.

Ingurugiro hezkuntzako proiektuak/ Proyectos de educación ambiental1999–2000

IKASTETXEA UDALERRIA LURRALDEA PROIEKTUACENTRO ESCOLAR MUNICIPIO TERRITORIO PROYECTOC.E.P. Garazi L.H.I. LEGUTIANO ARABA Ingurugiro proiektuaC.E.P. Lamuza–Walt Disney L.H.I. LLODIO ARABA Ecología en la escuelaCentro municipal de F.P. LLODIO ARABA lª fase de incorporación de líneas enseñanza M.A.Laudio Ikastola LLODIO ARABA Ingurugiro HezkuntzaC.E.P. Lateorro L.H.I. LLODIO ARABA Escuela ecológica y ecoauditoría escolarC.E.P. Ramiro de Maeztu L.H. OION ARABA Proyecto pincarrascoCO. Calasancio (MM. Escolapias) VITORIA–GASTEIZ ARABA Educar la escuelaCO. Nazareth VITORIA–GASTEIZ ARABA Respeto y buen uso del entorno rural y naturalIES Murguia BHI ZUYA ARABA Jorn. Técnicas sobre certificación forestal y FSCC.E.P. Alonsotegui L.H.I. ALONSOTEGUI BIZKAIA Zergatik lorategi bat eskolanC.E.P. Amorebieta–Larrea BHI AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA La educación ambiental: un proyecto vitalLauaxeta ikastola AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA Salvemos nuestros bosques y ríos reciclando papelIES Cruces BHI BARAKALDO BIZKAIA Los R.S.U y otras formas de contaminaciónIES Beurko BHI BARAKALDO BIZKAIA Baratza biologikoaC.E.P. Juan Ramon Jimenez L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Conozcamos Euskal Herria, su paisaje, flora, faunaC.E.P. Basozelai–Gaztelu L.H.I. BASAURI BIZKAIA El río Nerbión–Nerbioi ibaiaIES Uribarri BHI BASAURI BIZKAIA Basauri: Ekosistema hiritarraC.E.P. Bermeo–San Francisco L.H.I. BERMEO BIZKAIA Ingurugiroa eta EskolaC.E.P. Learreta–Markina L.H.I. BERRIZ BIZKAIA Kontsumo eta ingurugiroaC.E.P. Txurdinaga L.H.I. BILBAO BIZKAIA Eskola eta parke bisitarientzako txokoa sortzeaC.E.P. Zurbaran L.H.I. BILBAO BIZKAIA El recinto escolar–Eskola orubeaC.E.P. Zurbaranbarri L.H.I. BILBAO BIZKAIA Ornamento ecológico del centroCO. Aldamiz BILBAO BIZKAIA La educación ambiental en la educaciónC.E.P. Pagasarribide L.H.I. BILBAO BIZKAIA Ortuko eta lorategiko proiektuaC.E.P. Intxixu Ikastola L.H.I. BILBAO BIZKAIA Ikastolako orubea hobetzenC.E.P. Artatse L.H.I. BILBAO BIZKAIA Animales y plantas, reciclaje de papelCO. Ocharcoaga BILBAO BIZKAIA Recogida de residuos generados en la escuelaC.E.P. Jose Maria Ucelay L.H.I. BUSTURIA BIZKAIA Zain dezagun mape ibaiaF.P. Agraria DERIO BIZKAIA Evaluación, seguimiento, estudio marismas

UrdaibaiC.E.P. Ignacio Aldekoa L.H.I. ERANDIO BIZKAIA Huerto escolarC.E.P. San Lorenzo L.H. ERMUA BIZKAIA “Taller de huerta y jardinería–”Natura tailer”IES Ongarai BHI ERMUA BIZKAIA Estudio químico y biológico del río RekaldeC.E.P. Urreta L.H.I. GALDAKAO BIZKAIA IbaialdeEPA Galdakao HHE GALDAKAO BIZKAIA BiodiversidadEguzkibegi Ikastola GALDAKAO BIZKAIA Eskola ekologikoaC.E.P. Montorre L.H.I. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA BIZKAIA Eskola eta Ingurunea: joan eta etorrilko bidaiaCO. Sta. Mª del Socorro–La Merced GERNIKA–LUMO BIZKAIA Ingurunea maitatzen eta harro zaintzenC.E.P. Zubileta L.H.I. GETXO BIZKAIA E.A. en marcha. Escuela viva (continuación)C.E.P. Gobela Ikastola L.H.I. GETXO BIZKAIA Ikast. inguruko parterrearen horniketa eta

zainketaC.E.P. Larrañazubi L.H. GETXO BIZKAIA Para la sensibilización, ciudado y respeto al M.A.C.E.P. Gorliz L.H.I. GORLIZ BIZKAIA Jardín escolarCO. Avellaneda GUEÑES BIZKAIA Escuela ecológica y ecoauditoría escolarCO. Co.en.EN GUEÑES BIZKAIA Estudio biodiversidad en Reserva UrdaibaiIES Arratia BHI IGORRE BIZKAIA Euskal herriko nat. ezagutu: 2 ekosistemen

ikerketaC.I.P. Arratia–Amorebieta LEMOA BIZKAIA Señalización de itinerarios de montañaLarramendi Ikastola MUNGIA BIZKAIA Papelera para papel de reciclajeIES Mungia BHI MUNGIA BIZKAIA Escuela ecológica: resolución de conflictosC.E.P. Legarda Alde L.H.I. MUNGIA BIZKAIA Baliabideen erabilera egokiaMuskizko Ikastola MUSKIZ BIZKAIA Eskola lorategiaC.E.P. Ondarroa L.H.I. ONDARROA BIZKAIA Ingurua, herria eta ikastetxea zaintzen

na eta egitasmoak amaitzean ikastetxe bakoitzakegitasmoaren garapenari buruz aurkeztu beharrekoazken txostena oinarritzat hartuta.

1999/2000 ikasturtean 95 egitasmo burutu dira, ge-hienak Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan.

Page 8:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

CO. Compañia de MaríA ORDUÑA BIZKAIA Río NerviónC.E.P. Antonio Trueba L.H.I. PORTUGALETE BIZKAIA Actividades de educación medioambientalC.E.P. Kanpazar L.H.I. PORTUGALETE BIZKAIA Kanpazar berdetzenC.E.P. Maestro Zubeldia L.H.I. PORTUGALETE BIZKAIA Eskola ekologikoa: hortu eskolarraC.E.P. Serantes L.H.I. SANTURTZI BIZKAIA El recinto escolarBihotz–Gaztea Ikastola SANTURTZI BIZKAIA Materialen eta baliabideen erabilpena:

ekoauditoriaIES (ITS) Construcción BHI (ITB) SANTURTZI BIZKAIA Unidad didáctica sobre medio ambiente y

construcciónIES Axular BHI SANTURTZI BIZKAIA Basotxo nahasitako Serantes mendianCO. San Jose de Calasanz SANTURTZI BIZKAIA Herria berrituzC.E.P. Kueto L.H.I. SESTAO BIZKAIA Kuetokoak naturazaleak garaIES Saturnino de la Peña BHI SESTAO BIZKAIA Gure inguruko ekosistema hobetzenCO. Vizcaya SONDIKA BIZKAIA Huerto escolar e identificación de especies

arbóreasCO. San Viator SOPUERTA BIZKAIA Ecoauditoría escolar del agua IIC.E.P. Elortza L.H.I. URDULIZ BIZKAIA Proyecto de medio ambiente: acuario IICO. Franciscanas de Montpellier TRAPAGARAN BIZKAIA Amigos de la naturalezaIES Leizaran BHI ANDOAIN GIPUZKOA Ponte las pilasIES Txindoki BHI BEASAIN GIPUZKOA Implantación sistema de gestión ambiental y

seguridadC.E.P. Intxaurrondoko Ikastola L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Birzikla dezagun, birziklaC.E.P. Men diola L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Educación medioambiental y currículoAita Barandiaran Lizeoa DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Ura: gure baliabiderik preziatuenaCO. La Anunciata DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Kostaldea: El mar y la costaIES Bidebieta BHI DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Ecoauditoría escolarC.E.P. Catalina de Erauso L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Escuela ecológica y ecoauditoría escolarIES Ignacio Zuloaga BH EIBAR GIPUZKOA Ingurugiro hezkuntza daniarrekinC.E.P. Iturzaeta L.H.I. GETARIA GIPUZKOA Eskolaren orubea, eraikinak eta baratzaC.E.P. Langile Ikastola L.H. HERNANI GIPUZKOA Baratza eskolan: inguruarekin harreman

zuzeneanIES Langile BHI HERNANI GIPUZKOA UraC.E.P. Ikaztegieta L.H.I. IKAZTEGIETA GIPUZKOA Lorez loreC.E.P. Dunboa–Sta. Elena L.H.I. IRUN GIPUZKOA Eskola baratzeaC.E.P. Sasoeta–Zumaburu L.H.I. LASARTE–ORIA GIPUZKOA Eskola ekologikoaC.E.P. D. Aguirre L.H.I. LEGAZPIA GIPUZKOA Domingo Agirre eskola ekologikoaC.E.P. Ugaro L.H.I. LEGORRETA GIPUZKOA UraSan Viator Ikastola de Arrasate MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA Zarata elentu kutsakor bezala S.V. ikastolanUme–Zaintza Ikastola MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA Ortua 0–3 zikloaCo. Ntra. Sra. de las Mercedes de Arrasate MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA KutsaduraCO. Santa Escolastica OÑATI GIPUZKOA Eskola ekologikoaC.E.P. San Andres de Ormaiztegi L.H.I. ORMAIZTEGI GIPUZKOA Eko–eskolaPasai Lizeoa Ikastola PASAIA GIPUZKOA Ikastola erreferente ekologikoaC.E.P. Catalina de Erauso L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Conocimiento de la costa guipuzcoanaUsabalgo Laskorain Ikastola TOLOSA GIPUZKOA Ekoeskola berdea ereduaren egokitzapenaUrretxu Zumarraga Ikastola URRETXU GIPUZKOA Ikastola ekoauditoriaren jarraipenaC.E.P. Gain–Zuri L.H.I. URRETXU GIPUZKOA Eskola ekologikoa eta ekoauditoretzaC.E.P. Lardizabal (Zaldibia) L.H.I. ZALDIBIA GIPUZKOA Eskola ekologikoruntzC.E.P. Aitxuri L.H. ZEGAMA GIPUZKOA Aitxuri Esk. Ekologikoa proiektuaren jarraipenaIES Zumaia BHI ZUMAIA GIPUZKOA Ur berogailu sistema

2

9

19

56

5

30

Proiektu kopurua /Nº proyectos

Proiektu berriak kopurua /Nº proyectos nuevos

% 81

% 19

Page 9:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

La valoración inicial de los proyectos se ha realizadoconjuntamente con el personal del Servicio deFormación Ambiental.

En lo que se refiere a la formación, se ha acordado concada centro escolar el tipo de formación que seajustaba mejor a cada situación: tomar parte en unmódulo formativo del programa GARATU o recibirasesoramiento en el propio centro escolar. En algunoscasos todo el claustro ha participado en alguno de loscursos que se ofertaban (21 centros: Bizkaia, 12; Araba,1; Gipuzkoa, 8). En otros, sobre todo en aquellos centrosen los que en cursos anteriores se habían impartido loscursos “Escuela Ecológica” y/o “Introducción a laEducación Ambiental”, algunos profesores tomaronparte en algún módulo de formación individualizado(35 profesores: Bizkaia, 19; Araba, 3; Gipuzkoa, 13). Porúltimo, en otros sólo han requerido el asesoramientoperiódico. No obstante, en cualquiera de los casos, losCEIDA han realizado a lo largo del curso el seguimientodel desarrollo de los proyectos y han proporcionado elasesoramiento que se les ha solicitado. El númeromedio de visitas realizadas es superior a tres por cadacentro escolar.

1.2.2. Estancias en Centros de EducaciónAmbiental Extraescolar

En esta convocatoria han tomado parte 179 centrosescolares. A fin de que la actividad en el equipamien-to medioambiental estuviese integrada en el currículoescolar, estos centros elaboraron un proyecto en elque debían concretar los objetivos, los contenidos, lasactividades y la evaluación a desarrollar antes, durantey después de la estancia. El CEIDA ha realizado lavaloración inicial de estos proyectos y ha proporciona-do asesoramiento a aquellos centros que se lo hansolicitado.

Ingurugiroaren Prestakuntza Zerbitzuko teknikariekinbatera egitasmoen hasierako ebaluaketa egin da etaikasturtean zehar irakasleekin izandako bileretan egitas-moaren jarraipena eta aholkularitza burutu dira.

Prestakuntzari dagokionez, ikastetxe bakoitzarekin adostuda gehien komeni zitzaien prestakuntza–mota: GARATUprogramaren barruko modulu batean parte hartu alaikastetxean bertan egingo ziren bileretan emango zenzuzeneko aholkularitza. Ikastetxe batzuetan klaustro osoakegin du eskaintzen ziren ikastaroetako bat (21 ikastetxetan:Bizkaia,12; Araba, 1; Gipuzkoa, 8). Beste batzuetan, batez ereaurreko ikasturteetan “Eskola ekologikoa” edo/eta “SarreraIkastaroa” eginak zeuzkatenetan, irakasle batzuek banan–banako prestakuntza moduluren batean parte hartu dute(35 irakasle: Bizkaia,19; Araba, 3; Gipuzkoa, 13). Besteikastetxe batzuek, ordea, ez zuten aholkularitzaz gainbesterik behar.Ikasturtean zehar proiektuen garapenean aholkularitzaemateko aldiroko bilerak egin dira irakasleekin ikaste-txean bertan. Ikustaldien kopurua ikastetxeko hiru bainohandiagoa da batez beste.

1.2.2. Egonaldiak eskolaz kanpoko ingurugiro–hezkuntzako ikastegietan

Deialdi honetan 179 ikastetxek hartu dute parte. Ikastetxehauek egonaldia eskola–curriculumean txertatzekoegitasmo bat landu dute. Bertan helburuak, edukiak,egonaldian egingo zituzten jarduerak, hala nola egonaldia-ren aurretik eta ondoren ikastetxean burutuko zituztenaketa aurreikusitako ebaluazioa zehaztu behar zituzten.CEIDAk egitasmoen hasierako balorazioa egin du.

Page 10:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Ingurugiro Hezkuntzako eskolaz kanpoko zentroetan egonaldiakEstancias en centros de educación ambiental extraescolar

1999–2000

IKASTETXEA UDALERRIA LURRALDEA PROIEKTUACENTRO ESCOLAR MUNICIPIO TERRITORIO PROYECTO

Aresketa Ikastola AMURRIO ARABA Urdaibai proiektuaC.E.P. Antonio Rueda L.H.I. AMURRIO ARABA Antonio Rueda baserri eskolanI.E.S. Zaraobe AMURRIO ARABA Estancia en centro de educación ambientalIPI Ikas Bidea Ikastola IPI ARRAZUA–UBARRUNDIA ARABA Ingurugiro heziketako proiektuaC.E.S Apostolico San Jose IRUÑA DE OCA ARABA La influencia del hombre en el medioC.E.P. Garazi L.H.I. LEGUTIANO ARABA Urdaibai ezagutzera goazC.E.P. Lamuza–Walt Disney L.H.I. LLODIO ARABA Gorbea bizizIES Canciller Ayala–Gregorio Marañon BHI LLODIO ARABA Estancia en la escuela marina UliaLaudio Ikastola LLODIO ARABA Hurbileko landare–animaliak eta baserriaC.E.P. Lateorro L.H.I. LLODIO ARABA Escuela ecológica y ecoauditoria escolarC.E.P. Ramiro de Maeztu L.H. OION ARABA Granja escuela BaratzeSan Vicente Ikastola OION ARABA Naturarekin hazizC.E.P. P. Lope de Larrea Ikastola L.H.I. SALVATIERRA ARABA Ingurugiro ezagutu eta zainduC.E.P. Izarra L.H.I. URKABUSTAIZ ARABA Gure ingurunea ezagutzenC.E.P. Angel Ganivet–Izarra–STA. LUCIA L.H.I.VITORIA–GASTEIZ ARABA Ing. heziketarako eskolaz kanpoko ihardunaldiaC.E.P. A. Fornies–Manuel de Falla L.H.I. VITORIA–GASTEIZ ARABA El caserío y los ciclos del bosqueC.E.P. Aranzabela Ikastola L.H.I. VITORIA–GASTEIZ ARABA Urdaibai proiektuaCO. Inmaculada Concepcion VITORIA–GASTEIZ ARABA Estancia Granja–escuelaODON Apraiz Ikastola/Zaramaga VITORIA–GASTEIZ ARABA Natura ezagutuz zaintzenCO. Niño Jesus de Vitoria–Gasteiz VITORIA–GASTEIZ ARABA Eje transversal: Educación AmbientalC.E.P. Adurtza Ikastola L.H.I. VITORIA–GASTEIZ ARABA Baserri–eskolaDiocesanas VITORIA–GASTEIZ ARABA Estudio de un ecosistema intermarealC.E.P. P. Ignacio Barrutia Ikastola L.H.I. VITORIA–GASTEIZ ARABA Eskolaz kanpocko zentru batean egonaldiaCO. Calasancio. MM. Escolapias VITORIA–GASTEIZ ARABA Basetxe eskolan egonaldiaC.E.P. Buenos Aires L.H.I. ABANTO–ZIERBENA BIZKAIA Ni ortu zaindariC.E.P. Etorkizuna Ikastola L.H.I. ABANTO–ZIERBENA BIZKAIA Lurraskako EgonaldiaC.E.P. Alonsotegui L.H.I. ALONSOTEGUI BIZKAIA Egonaldia baratzenC.E.P. Amorebieta–Larrea BHI AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA La E.A. dentro de una enseñanza globalizadaKarmengo Ama IP AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA Los seres vivos en su medioC.E.P. Munoa L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Umea naturaC.E.P. Ibaibe L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Baserri ingurunea ezagutuzCO. La Inmaculada de Barakaldo BARAKALDO BIZKAIA Acercamiento al medio ruralC.E.P. Larrea L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Las plantas y el jardín, sensaciones de vidaC.E.P. Mukusuluba L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Umea natura bizianC.E.P. Rontegui L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Inguru herritarra ezagutuzC.E.P. Alkartu Ikastola L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Bizidunak eta ingurugiroaC.E.P. Sta. Teresa–Bagaza–Beurko L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Salidas de Medio AmbienteC.E.P. Zuazo L.H.I. BARAKALDO BIZKAIA Proyecto de educación ambientalCO. San Paulino de Nola BARAKALDO BIZKAIA Acercamiento al medio natural y ruralC.E.P. Sofia Taramona L.H.I. BASAURI BIZKAIA Egonaldia Baserri eskolanC.E.P. Jose Etxegarai L.H.I. BASAURI BIZKAIA Natura inguruaren ezagutzaC.E.P. Calderon de la Barca–Lope de Vega L.H.I.BASAURI BIZKAIA Baserria: Animalien eta landareen inguruaC.E.P. Basozelai–Gaztelu L.H.I. BASAURI BIZKAIA Ed. M.A. a través de los talleres ecológicosC.E.P. Kareaga–Goikoa L.H.I. BASAURI BIZKAIA Hiritik baserriraSagrado Corazon Ikastetxea–BERMEO BERMEO BIZKAIA Granja escuela BaratzeC.E.P. Bermeo–San Francisco L.H.I. BERMEO BIZKAIA Ingurugiroa ezagutu eta zainduC.E.P. Learreta–Markina (BERRIZ) L.H.I. BERRIZ BIZKAIA Kontsumo eta IngurugiroaC.E.P. Txurdinaga L.H.I. BILBAO BIZKAIA Ingurune naturalenganako begirunea eta sortzeaC.E.P. Zamakola–Juan Delmas L.H.I. BILBAO BIZKAIA Baserria eta NaturaArtxandape Ikastola BILBAO BIZKAIA Gizakia eta ingurune artekoCO. Berrio–Ochoa BILBAO BIZKAIA Conocemos el entorno natural y ruralC.E.P. SRA. Vda. de epalza L.H.I. BILBAO BIZKAIA Una jornada escolar en BaratzeCO. Hijas de la Caridad–N.S. Begoña BILBAO BIZKAIA Baratze baserri eskolaC.E.P. Intxixu Ikastola L.H.I. BILBAO BIZKAIA Baserria eta inguruneaDeustuko Ikastola BILBAO BIZKAIA Hiru egunetan naturan murgildurikCO. Sagrado Corazon de Bilbao BILBAO BIZKAIA Descubriendo la naturalezaCO. Amor Misericordioso BILBAO BIZKAIA Visita a una granjaCO. Santa Maria de Artagan BILBAO BIZKAIA Estancia en parque natural GorbeiaC.E.P. Luis Briñas L.H.I. BILBAO BIZKAIA Haur Hezkuntza–Ingurune naturalari hurbilketaCO. Presentacion de Maria de Bilbao BILBAO BIZKAIA Descubrir la naturaleza en Baratze

Page 11:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

IES San Adrian BHI BILBAO BIZKAIA Gure inguruaCO. Trueba BILBAO BIZKAIA Actividades de naturaleza y marCO. Ibaigane BILBAO BIZKAIA Estancia en granja–escuelaC.E.P. Zabala L.H.I. BILBAO BIZKAIA Educación Medio AmbientalCO. Ocharcoaga BILBAO BIZKAIA Los residuos que generamos y su impacto en el M.AC.E.P. Zurbaranbarri L.H.I. BILBAO BIZKAIA Acercamiento a la naturalezaC.E.P. Pio Baroja L.H.I. BILBAO BIZKAIA Urdaibai: Naturaleza vivaC.E.P. Karmelo Ikastola L.H.I. BILBAO BIZKAIA Eskualdeen arteko konparaketaC.E.P. Concha L.H.I. CARRANZA BIZKAIA Baserritarrak garaIES Derio BHI DERIO BIZKAIA Ulia: ekosistemakC.E.P. Derio L.H.I. DERIO BIZKAIA Natur GuneaCO. San Antonio–Santa Rita DURANGO BIZKAIA I. hezkuntzarako ekipamenduetan egonaldiak

egitekoCO. San Jose. Pp. Jesuitas Durango DURANGO BIZKAIA Gu ere inguruneC.E.P. Ongarai L.H.I. ERMUA BIZKAIA Natura ezagutu eta errespetatuC.E.P. Anaitasuna Ikastola L.H.I. ERMUA BIZKAIA Baserria eta bere inguruaC.E.P. San Lorenzo L.H. ERMUA BIZKAIA Proyecto para estancia en Lurraska Baserri Esk.C.E.P. San Antonio L.H.I. ETXEBARRI BIZKAIA Educación ambiental/ Ingurugiro heziketaC.E.P. Jose Miguel Barandiaran L.H.I. ETXEBARRI BIZKAIA Baserrian biziC.E.P. Aperribai L.H.I. GALDAKAO BIZKAIA Estancia en C.E.M.A. BaratzeC.E.P. Montorre L.H.I. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA BIZKAIA Arrantza inguruko iharduera ekonomikoaren

ezagutzaC.E.P. sta. Lucia L.H.I. GERNIKA–LUMO BIZKAIA Baserriko bizimodua ezagutzenSeber Altube Ikastola GERNIKA–LUMO BIZKAIA Naturarekin kontaktuanCO. STA. Mª del Socorro–La Merced GERNIKA–LUMO BIZKAIA Ingurugiroaren aldeC.E.P. Allende Salazar L.H.I. GERNIKA–LUMO BIZKAIA Lurraska Baratze (heziketa zentrua)C.E.P. Geroa Ikastola L.H.I. GETXO BIZKAIA Eskolaz kanpoko egonaldiaC.E.P. Zubileta L.H.I. GETXO BIZKAIA En medida que conozco lo que me rodea lo

respetoC.E.P. Larrañazubi L.H. GETXO BIZKAIA Sensibilización, cuidado y respeto del M.

AmbienteSan Nikolas Ikastola GETXO BIZKAIA Urdaibai ezagutzenC.E.P. Gorliz L.H.I. GORLIZ BIZKAIA Ingurugiroan murgildutaC.E.P. Eretza L.H.I. GUEÑES BIZKAIA Natura gure lagunaCO. Avellaneda GUEÑES BIZKAIA BaserriaCO. CO.EN.EN GUEÑES BIZKAIA Estancias extraescolares en centros de E.M.A.C.E.P. Larrabetzu L.H.I. LARRABETZU BIZKAIA Goazen GipuzkoalderaC.E.P. Altzaga Ikastola de Leioa L.H.I. LEIOA BIZKAIA Gure ortua 1999–2000C.E.P. Juan B. Eguskiza Meabe L.H.I. LEMOA BIZKAIA Baserria eta bere inguruaBera Kruz Ikastola MARKINA–XEMEIN BIZKAIA BeintzaC.E.P. Legarda Alde L.H.I. MUNGIA BIZKAIA Ing. Ezagupena eta bere probetxagarritasunaIES Muskiz BHI MUSKIZ BIZKAIA PaduraC.E.P. Urretxindorra L.H.I. MUXIKA BIZKAIA Urretxindorra Urdaibaiko ingurugiroanZubi Zahar Ikastola ONDARROA BIZKAIA LapurriketaC.E.P. Ondarroa L.H.I. ONDARROA BIZKAIA L.H. Bigarren zikloaC.E.P. Orduña L.H.I. ORDUÑA BIZKAIA Eskola baserrira–baserria eskola daCO. Compañia de Maria de Orduña ORDUÑA BIZKAIA Nuestro mundo: un tesoro que hay que cuidarCO. San Felix de Cantalicio ORTUELLA BIZKAIA BaserriaC.E.P. Otxartaga L.H.I. ORTUELLA BIZKAIA Del entorno urbano al entorno ruralC.E.P. Antonio Trueba L.H.I. PORTUGALETE BIZKAIA Inguru giroa ezagutuzC.E.P. Maestro Zubeldia L.H.I. PORTUGALETE BIZKAIA LapurriketaCO. STA. Maria de Portugalete PORTUGALETE BIZKAIA Natura zaintzenCO. San Jose Santurtzi–Carmelitas SANTURTZI BIZKAIA Contacto con la naturalezaIES Axular BHI SANTURTZI BIZKAIA Erlegintza eta perretxikoen munduan sartzeaBihotz–Gaztea Ikastola SANTURTZI BIZKAIA Animaliak eta landareakC.E.P. Serantes L.H.I. SANTURTZI BIZKAIA Lurraska–PedernalesC.E.P. Mtra. Emilia Zuza Brun L.H.I. SANTURTZI BIZKAIA Natura ezagutuCO. San Jose de Calasanz SANTURTZI BIZKAIA Urdaibai ezagutuzC.E.P. Albiz L.H.I. SESTAO BIZKAIA Baserri girora murgilduC.E.P. Kueto L.H.I. SESTAO BIZKAIA Gure ingurua ezagutzen baserriaC.E.P. Gorondagane L.H.I. SONDIKA BIZKAIA Landare eta animaliak: baserriaC.E.P. Ugao L.H.I. UGAO–MIRABALLES BIZKAIA BaserriaItxaropena Ikastola TRAPAGARAN BIZKAIA Baserritarraren lanari hurbilduz ingurua

ezagutuzC.E.P. San Gabriel L.H.I. TRAPAGARAN BIZKAIA Naturarekin batCO. Franciscanas de Montpellier TRAPAGARAN BIZKAIA Amigos de la NaturalezaC.E.P. Zaldibar L.H.I. ZALDIBAR BIZKAIA Baserria ezagutzenC.E.P. Zamudio L.H.I. ZAMUDIO BIZKAIA Inguruaren ezagueraC.E.P. San Juan L.H.I. ALEGIA GIPUZKOA Baserria lantzenIES Aralar BHI ALEGIA GIPUZKOA Itsasaldeko ekosistemaCO. La Salle–Berrozpe ANDOAIN GIPUZKOA Gure inguru giroa maitatzen ikasiC.E.P. Kurtzebarri L.H.I. ARETXABALETA GIPUZKOA Lurraska baserri eskolan egiteko lan proiektua

Page 12:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

CO. Hijas de Jesus AZPEITIA GIPUZKOA Gure herriko aberastasunakC.E.P. Luzaro L.H.I. DEBA GIPUZKOA Bizidunak eta bere inguruaCO. Santa Teresa DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA El M.A. y la profundización en el euskeraC.E.P. Igueldo L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Itsas inguruko bizitza aztertzenCO. Sdo. Corazon–Mundaiz Ikastetxea DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA ¡Naturaleza esa desconocida!Mariaren Bihotza Ikastola DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA “Sastarrain Nekazal Eskola”C.E.P. Intxaurrondoko Ikastola L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Sastarrain orain, ingurugiroa gure geroaC.E.P. San Jose de Calasanz L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Inguruari irtenbideak bilatuC.E.P. Herrera L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Sastarrain baserri eskolan egonaldiaCO. La Asuncion DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Gure jokaera eta ingurunea–harreman zuzenaCO. La Anunciata DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Asistencia a centros extraescolares de E.M.A.C.E.P. Biteri–Zuhaizti L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA SastarrainHerri–Ametsa Ikastola DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Gure baserriak eta gure inguruaC.E.P. Catalina de Erauso L.H.I. DONOSTIA–SAN SEBASTIAN GIPUZKOA Conociendo la biodiversidadC.E.P. J.A. Mogel Ikastola L.H.I. EIBAR GIPUZKOA Eibartik UrdaibairaC.E.P. Amaña L.H.I. EIBAR GIPUZKOA Estancia de 3 días en la escuela–granja LurraskaC.E.P. Virgen de Arrate L.H.I. EIBAR GIPUZKOA Baratzen egonaldiaS. Bartolome Ikastola ELGOIBAR GIPUZKOA Sastarrain baserri eskolaC.E.P. Elgoibar L.H.I. ELGOIBAR GIPUZKOA Bizidunak eta bere inguruneaCO. Ntra. Sra. del pilar ELGOIBAR GIPUZKOA Sastarrain 99–00C.E.P. Iturzaeta L.H.I. GETARIA GIPUZKOA Ingurunea ezagutu eta interpretatu irteerak

eginezC.E.P. Langile Ikastola L.H. HERNANI GIPUZKOA Bizidunak eta bere inguruaC.E.P. Dunboa–Sta. Elena L.H.I. IRUN GIPUZKOA Inguruan murgilduzIES Dunboa BHI IRUN GIPUZKOA Sastarrain baserri eskolaCO. La Salle–San Marcial IRUN GIPUZKOA Arotz Enea–Lurraska–BaratzeCO. Cia. Maria “El Pilar” IRUN GIPUZKOA Ingurugiroa gertutikIES Toki Alai BHI IRUN GIPUZKOA Gure ingurua baserrianC.E.P. Sasoeta–ZumaburU L.H.I. LASARTE–ORIA GIPUZKOA Natur eskolan egonaldiaC.E.P. Lezo L.H.I. LEZO GIPUZKOA Nolakoa zen baserritar baten bizimodua?C.E.P. San Jose Ikastola L.H.I. MENDARO GIPUZKOA Ingurunearekiko balore eta jarrera positiboakCO. Ntra. Sra. de las Mercedes MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA Estancia centro educación ambientalS. Frantzisko Xabier Ikastola MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA Zaborraren problematika eta ekosistemaC.E.P. Erguin L.H.I. MONDRAGON / ARRASATE GIPUZKOA Lurraska baserri eskolaC.E.P. Goizeko Izarra Ikastola L.H.I. MUTRIKU GIPUZKOA Bizidunak eta bere inguruaCO. La Milagrosa de Oñate OÑATI GIPUZKOA Ekosistema naturala eta artifizialaC.E.P. Fray A. Urdaneta L.H. ORDIZIA GIPUZKOA Gure ingurunea ikertuzJakintza Ikastola de Ordizia ORDIZIA GIPUZKOA Eskolaren ardura ere bada naturaIES Oianguren BHI ORDIZIA GIPUZKOA Urdaibai, biosfera erreserbaOrereta Ikastola RENTERIA GIPUZKOA Sastarrain baserri eskolan egonaldi didaktikoaNtra. Sra. de Izaskun Ikastetxea TOLOSA GIPUZKOA Ura, bizi–emailea. Kontserba dezagunIES J.M. Iparraguirre BHI URRETXU GIPUZKOA Itsas ingurugiroaren azterketaUrretxu Zumarraga Ikastola URRETXU GIPUZKOA Natura bizitzaren iturriC.E.P. Doctor Fleming L.H.I. VILLABONA GIPUZKOA Beizamako natur eskolaIES Lizardi BHI ZARAUTZ GIPUZKOA Conocimiento del ecosistema natural: el bosqueC.E.P. Orokieta L.H.I. ZARAUTZ GIPUZKOA Inguruaren ezagupen zuzena egonaldien bidezC.E.P. Aizarna L.H.I. ZESTOA GIPUZKOA Energia aztertzenC.E.P. Zestoa L.H.I. ZESTOA GIPUZKOA Basoa gure lagunaC.E.P. Oikia L.H.I. ZUMAIA GIPUZKOA Zaindu dezagun ingurua, gure eskuCO. Maria y Jose ZUMAIA GIPUZKOA Goazen naturaz disfrutatzeraIES Zumaia BHI ZUMAIA GIPUZKOA Artikutzako irteera eta egonaldiC.I.P. Urola Garaia ZUMARRAGA GIPUZKOA Conocimiento del entorno natural y cultural

24

100

55

��������������� ���������������������� �� ���������������� ����������� �������������������� ���� ��������

% 92

% 8

Page 13:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Durante este curso han participado 28 centros educati-vos, con un total de 32 proyectos, de los cuales 24correspondían a la modalidad A (proyectos centrados enla realización de un itinerario) y 8 a la modalidad B(proyectos basados en un intercambio entre dos centros,uno de los cuales debe estar ubicado en Urdaibai).

El CEIDA participa en la valoración de los proyectospresentados y colabora en su desarrollo aportandoinformación, asesoría y apoyo técnico.

Ikasturte hasieran deialdi honetan parte hartzen zutenikastetxeei CEIDAren baliabideak eta aholkularitzaeskaini zitzaien. Zuzeneko aholkularitza eman zaieikastetxean bertan hala eskatu duten irakasleei.

1.2.3. Ibilaldiak, trukeak edo topaketak Urdaibain

Jarduera hauen bidez Urdaibaiko Biosferaren Erreserba-ren ingurugiroaren egoera eta norberaren inguruneare-na alderatzeko aukera ematen zaie ikasleei, beraiengannatura eta ingurune hurbila zaindu eta hobetzeko arduraeragiteko asmoz, horrela ingurugiroaren aldeko konpro-miso handiagoa izan dezaten.

Al comienzo del curso, se ofertó a los centros participan-tes en esta convocatoria los materiales y el asesoramien-to del CEIDA y se les ha proporcionado la ayuda que hansolicitado.

1.2.3. Itinerarios, intercambios o encuentros enUrdaibai

El objetivo de estas ayudas es impulsar el diseño y larealización de proyectos de Educación Ambientalcentrados en el estudio comparado entre la realidadambiental y social de Urdaibai y la del propio entorno, asícomo la implicación de la población escolar en lavaloración de los recursos ambientales existentes enambos contextos, de cara a un mayor compromiso consu conservación y correcta gestión.

Deialdi honetan 28 ikastetxek hartu dute parte, guztira32 proiektu aurkeztu dituztelarik; hauetatik 24k Amodalitatean (ibilbide baten inguruan ardazturikoproiektuak) eta 8k B modalitatean (bi ikastetxerenarteko trukean oinarritutakoak, horietako bat Urdaibainegon behar duelarik). CEIDAk aurkeztutako proiektuakbaloratu eta bere garapenerako informazioa, aholkula-ritza eta laguntza teknikoa eman du.

Page 14:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Urdaibaiko eremuan ibilaldiak edota elkartrukeak / Intercambios o itinerarios en Urdaibai1999–2000

IKASTETXEA UDALERRIA LURRALDEA PROIEKTUACENTRO ESCOLAR MUNICIPIO TERRITORIO PROYECTO

Laudio Ikastola LLODIO ARABA Urdaibai biosfera erreserbaC.E.P. Lateorro L.H.I. LLODIO ARABA Primer contacto con la Reserva de UrdaibaiC.E.P. Etorkizuna Ikastola L.H.I. ABANTO–ZIERBENA BIZKAIA Irteera UrdaibairaLauaxeta Ikastola AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA Urdaibai ezagutuz ingurugiroaC.E.P. Amorebieta–Larrea BHI AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA La E.A. dentro una enseñanza globalizadaLauaxeta Ikastola AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA Ezagutu eta zaindu UrdaibaiLauaxeta Ikastola AMOREBIETA–ECHANO BIZKAIA Barruko Aldetik KostalderaC.E.P. Barrutia L.H.I. ARRATZU BIZKAIA Urdaibai biosfera gebenaldean ingurugiro

heziketaC.E.P. Barrutia L.H.I. ARRATZU BIZKAIA Urdaibai gebenaldean ingurugiro heziketaEleizalde Ikastola BERMEO BIZKAIA Urdaibai ezagutzen (1. zikloa)Eleizalde Ikastola BERMEO BIZKAIA Kostaldetik barrukalderantzEleizalde Ikastola BERMEO BIZKAIA Urdaibai ezagutzen 3. zikloaC.E.P. Bermeo–San Francisco L.H.I. BERMEO BIZKAIA Urdaibai ezagutuC.E.P. Felix Serrano L.H.I. BILBAO BIZKAIA Urdaibaiko paisai interpretazio orokorraC.E.P. Zamakola–Juan Delmas L.H.I. BILBAO BIZKAIA Marismas de Busturia–Isla de TxatxarramendiC.E.P. Mtro. Garcia Rivero L.H.I. BILBAO BIZKAIA Urdaibai, Biosferako erreserba eta Bilbo hiriaC.E.P. Derio L.H.I. DERIO BIZKAIA Urdaibai ezagutzenCO. San Antonio–Santa Rita DURANGO BIZKAIA Urdaibain ibilbideak eta elkartrukeak egitekoC.E.P. San Lorenzo L.H. ERMUA BIZKAIA Itinerario ecológico–cultural por la reservaC.E.P. Montorre L.H.I. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA BIZKAIA Ingurua, historiaren lekukoaCO. Sta. Mª del Socorro–La Merced GERNIKA–LUMO BIZKAIA Ingurua aztertuzSeber Altube Ikastola GERNIKA–LUMO BIZKAIA Ekosistemak aztertuzC.E.P. Zubileta L.H.I. GETXO BIZKAIA Vivo, veo, conozco, respetoC.E.P. Legarda Alde L.H.I. MUNGIA BIZKAIA Baliabide naturaren erabileraC.E.P. Plencia L.H.I. PLENTZIA BIZKAIA Gure itsasadarra ezagutzenC.E.P. Mtra. Emilia Zuza Brun L.H.I. SANTURTZI BIZKAIA Estudio comparativo de zona: Comparación

marismasC.E.P. San Gabriel L.H.I. TRAPAGARAN BIZKAIA Urdaibai: Padurako hegaztiakC.E.P. Langile Ikastola L.H. HERNANI GIPUZKOA Urumea ibaia: etengabeko energia iturri

1.2.4. Proyectos de Innovación Curricular

Este curso el Centro de Irún Dunboa–Santa Elena, solicitóasesoramiento del CEIDA, y se ha impartido un curso deIniciación a la Educación Ambiental a un grupo de 10profesores/as del mismo.

1.2.5. Proyectos de elaboración de materialescurriculares

Se ha dado asesoramiento al grupo de trabajo deGipuzkoa aprobado para este curso con el título “HHko 2.Zikloan Hezkidetza eta Ingurugiroa Atzerritar Hizkuntza-ren Bidez”

1.2.6. Asignaturas optativas de E.S.O. relacionadascon el medio ambiente

Los CEIDA han mantenido contactos periódicos concentros escolares que ofrecen asignaturas optativas deE.S.O. relacionadas con el medio ambiente, proporcio-nándoles los recursos y la ayuda que han demandado.Entre estos centros cabe citar los siguientes:

1.2.4. Curriculumak eraberritzeko egitasmoak

Deialdi honetan parte hartu duten Irungo Dunboa–SantaElena Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak aholkularitzaeskatu zuen, eta honen ondorioz Ingurugiro HzkuntzaSarrera Ikastaroa eman da bertan 10 irakasleri.

1.2.5. Curriculum–materialak lantzeko egitasmoak

Ikasturte honetako deialdian “Haur Hezkuntzako 2.Zikloan Hezkidetza eta Ingurugiroa Atzerritar Hizkuntza-ren Bidez” izeneko egitasmoa garatzen ari zen Gi-puzkoako irakasle taldeari aholkularitza eman zaio.

1.2.6. Ingurugiroarekin zerikusia duten DBHkoaukerako irakasgaiak

CEIDAk aldiroko harremanak izan ditu Ingurugiroarekinzerikusia duten DBHko aukerako irakasgaiak eskaintzendituzten ikastetxe batzuekin, euren eskaeraren araberabaliabideak eta aholkularitza emanez. Ikastetxe hauenartean ondokoak aipa daitezke:

Page 15:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

1.2.7. Bestelako ingurugiro–hezkuntzakoegitasmoak

Diruz lagundutako deialdiekiko lotura zuzenik ez duteningurugiro–hezkuntzako egitasmoak burutu nahizituzten zenbait ikastetxek ere CEIDAko teknikarienaholkularitza jaso dute:

• Zumaiako BHI: Ekoauditoria proiektuaren aurkezpena.• Ibarrako Uzturpe Ikastola L.H.I. “Ikastetxearen

ingurune hurbilaren ezagutza” proiektuarenhasierako aholkularitza.

• Itsasondoko L.H.I.: Inguru Natural eta SozialarenEzagueraren Curriculuma Zehar–Lerrotasunarenikuspegitik osatzeko aholkularitza.

• Gasteizko Federico Baraibar BHI: Ingurugiro KimikaPrestakuntza–Ziklorako aholkularitza.

• Gasteizko Co. Escolapias L.H.I. ko gurasoen eskola:“Kontsumo eta Ingurugiroa” gaia jorratzekoaholkularitza.

• Izarrako L.H.I.: Ingurgiroaren astea antolatzekoaholkularitza.

• Amurrioko Kultur Astea: Parte hartu zuten ikaste-txeetarako jardueren aukeraketa.

• Ingurugiro Foroa: Laudioko Lateorro L.H.I.k etaGasteizko Jesus Obrero Lanbide HeziketakoIkastetxeak osatutako Foro honetan jarraitu dute

Ingugiro alorreko aukerako irakasgaiak / Optativas de medio ambiente en E.S.O.1999–2000

AUKERAKO IRAKASGAIA IKASTETXEA LURRALDEAOPTATIVA CENTRO TERRITORIO

Taller de Medio Ambiente CO. Sta. Mª del Socorro–La Merced BIZKAIAIngurugiro tailerra San Fidel Ikastola BIZKAIA

1.2.7. Otros

Los CEIDA han colaborado también con aquellos centrosque, no habiendo participado en las diferentes convoca-torias recogidas en los apartados anteriores, han desarro-llado proyectos o han elaborado materiales para laintegración curricular de la Educación Ambiental.

Los centros escolares a los que se ha dado asesoramien-to en este sentido son los siguientes:

• IES Zumaia: Proyecto Ecoauditoría Escolar.• Uzturpe Ikastola (Ibarra): Proyecto “Ikastetxearen

ingurune hurbilaren ezagutza”• Itsasondo Herri Eskola: Líneas Transversales en el

área de Conocimiento del Medio.• IES Federico Baraibar (Gasteiz): Ciclo Formativo de

Química Ambiental.• Co. Escolapias de Vitoria–Gasteiz: “Consumo y

Medio Ambiente”• C.E.P. Izarra: Semana de Medio Ambiente.• Semana Cultural de Amurrio: Actividades medio-

ambientales para los centros.• Foro sobre Medio Ambiente: El centro de Educa-

ción Primaria Lateorro de Llodio y el Instituto deFormación Profesional Jesús Obrero de Vitoria–Gasteiz han continuado trabajando en este forocuyo objetivo es la normalización y la sistematiza-ción de las actividades medioambientales en loscentros escolares participantes tanto a nivelpedagógico como de gestión.

Page 16:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

• Eleizalde Ikastola: Material didáctico para 2º ciclo deEducación Primaria sobre Bermeo y Busturialdea.

• IES Gernika BHI: Proyecto didáctico sobre Urdaibaique consta de cuatro unidades didácticas y queserá publicado próximamente.

• C.E.P. Allende Salazar L.H.I. (Gernika): Materialeselaborados siguiendo la metodología de Amara Berri.

• C.E.P. San Francisco L.H.I. (Bermeo): Materialeselaborados siguiendo la metodología de Amara Berri.

• IES Agustin Iturriaga (Hernani): Los resíduos comotrannversal en el Bachillerato.

• C.E.P. Elizalde (Oiartzun): Se ha planteado laposibilidad de organizar alguna actividad deformación para el próximo curso con un grupo deprofesores/as del Centro.

1.3. RECURSOS

Disponer de recursos didácticos adecuados es unelemento clave para desarrollar la Educación Ambiental.Valorando esta importancia, los CEIDA han continuadotrabajando en la preparación, publicación y distribuciónde diversos recursos didácticos para la EducaciónAmbiental.

1.3.1. Revista IHITZA

Con el nº 30 del boletín Ihitza se ha cerrado la primeraépoca del mismo. Éste número tenía un carácter deresumen y evaluación de lo publicado durante los 10años de vida del boletín para dar paso a un nuevoformato. Las principales novedades de la segunda épocade Ihitza son las siguientes:

CONTENIDO: Números monográficos.PRESENTACIÓN: Revista a color con dos versiones,

papel y electrónica ( http://www.euskadi.net/ihitza).PERIODICIDAD: Cuatrimestral.DESTINATARIOS: Aunque el profesorado sigue siendo

el público preferente, se pretende implicar a toda lacomunidad educativa. Para ello, se han incluidosecciones dedicadas al alumnado y al colectivo depadres–madres.

lanean. Bertan egindako lana, aurreko ikasturteetanegindakoaren jarraipena izan da, helburu gisa,pedagogia eta kudeaketa–mailetan ikastetxepartaideetan ingurugiro–jarduketen normalizazioaeta sistematizazioa dutelarik.

• Eleizalde Ikastola: L.H.ko 2. ziklorako Bermeo etaBusturialdeari buruzko material didaktikoa egitekodokumentazioa eta bestelako baliabideak.

• Gernika BHI: Urdaibai inguruko lau unitate di-daktiko prestatzeko eta argitaratzeko koordinazioa.

• Allende Salazar L.H.I. (Gernika): Amara Berrikometodologiaren barruan materialak sortzekodokumentazioa eta bestelako baliabideak.

• San Francisco L.H.I. (Bermeo): Amara Berrikometodologiaren barruan materialak sortzekodokumentazioa eta bestelako baliabideak.

• Agustin Iturriaga BHI (Hernani): Hondakinen trataerazehar lerro bezala Batxilergoan gaia landu da.Mintegi bat burutu da ikasturtean zehar zentruan.

• Elizalde L.H.I. (Oiartzun): Datorren ikasturterabegira, bertako irakasle talde batekin ikastaro batantolatzeko aukera planteatu egin da Ingurugiroariburuz interesa azaldu zutenez.

1.3. BALIABIDEAK

Ikasleen ikaskuntza eta irakasleen lanbide–garapenaahalbidetzeko baliagarria izan daitekeen ekintza edoobjektu oro hartzen da baliabidetzat. Horien artean,irakas–materialek berebiziko garrantzia daukate, edukiakaurkeztu eta jarduerak burutzeko erabiltzen direneuskarriak baitira. CEIDAk jarraian azaltzen diren materia-lak landu, koordinatu eta banatu ditu.

1.3.1. IHITZA Aldizkaria

IHITZA, 30. zenbakiaren argitalpenarekin aldizkariarenlehengo garaia bukatutzat eman da. Bertan aurreko aleetan10 urtez argitaratutakoaren bilduma eta ebaluazioa eskainida eta honekin Ihitza “berriari” hasiera eman zaio.Ihitzaren ezaugarriak, bere bigarren sasoian, hauek dira:

EDUKIA: zenbaki monografikoak.AURKEZPENA: aldizkaria kolorez bi bertsioetan,

papera eta elektronikoa (www.euskadi.net/ihitza).MAIZTASUNA: hiru ale ikasturteko.HARTZAILEAK: Irakaslegoak jarraitzen du izaten

lehentasuna duen publikoa, baina hezkuntza–elkarteguztia inplikatu hahi dugu. Horregatik ikaslegoari etagurasoei bereziki zuzendutako atalak sartu ditugu.

Page 17:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Durante el presente curso se han publicado:� IHITZA Nº 1: Energía, fuente de vida.� IHITZA Nº 2: El ruido, la contaminación atronadora.

Se distribuirá en septiembre.

La revista IHITZA se envía gratuitamente a todos los centrosescolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a lasasociaciones de madres y padres, así como a las institucio-nes y agentes dedicados a la Educación Ambiental.

1.3.2.- Unidades Didácticas

El desarrollo y la implantación de la Educación Ambientalse verá facilitado si el profesorado puede disponer demateriales didácticos adecuados. Por ello se vienerealizando en los últimos cursos un considerable esfuer-zo en elaborar unidades didácticas para todos los ciclosdel sistema educativo no universitario, desarrollandotemas de especial interés o dificultad desde el punto devista medioambiental.

Se ha continuado con la difusión de los diversos materia-les curriculares publicados por el CEIDA hasta la fecha,aprovechando para ello las distintas actividades deformación del profesorado y los contactos de diversostipos que se han llevado a cabo con los centros. Algunosproyectos desarrollados en la fase práctica de los cursosde formación impartidos han adaptado y experimentadoen el aula partes seleccionadas de estos materiales.

Se han preparado las siguientes unidades didácticas:EDUCACIÓN INFANTIL

A fin de responder a la necesidad de materialespara esta etapa, se ha preparado la unidad didácti-ca “Ibaialde”, que se distribuirá entre los centros

Aurten ondoko aleak argitaratu dira:� 1. zenbakia: Energia, bizitzaren iturria.� 2. zenbakia: Zarata: kutsadura burrunbatsua.

Irailean banatukoda.

Lehen bezala, Ihitza dohainik bidaltzen zaie Euskal Autono-mia Erkidegoko ikastetxe guztiei eta ingurugiro–hezkuntzandiharduten erakunde eta eragileei; eta gainera, hemendikaurrera, baita guraso elkarte guztiei ere.

1.3.2.- Unitate Didaktikoak

Ikastetxeetan irakas–material egokien laguntza izateakingurugiro–hezkuntzaren garapen eta ezarpena erraztenduelakoan, aurreko urteetan ahalegin handia egin daunibertsitateaz kanpoko hezkuntza–sistemako zikloguztietarako unitate didaktikoak argitaratzeko. Unitateotaningurugiroaren ikuspegitik interes edota zailtasun handikogaiak jorratu dira. zabaltzen ahalegindu da CEIDA. Aurten,aurreko ikasturteetan egindako zabaltze–lanarekinjarraituz, irakasleen prestakuntzarako ikastaroetan etaikastetxeekin arrazoi desberdinak direla medio izandakoharremanetan orain arte argitaratutako materialenezaugarriak eta aukera didaktikoak berriro ere azaldu dira.

Honako unitate berri hauek prestatu dira:HAUR HEZKUNTZA

Etapa honetan antzemandako material premieierantzun nahian “Ibaialde” unitatea prestatu etaizen bereko kanpainan parte hartu dutenen arteanbanatu da.

L.H. eta D.B.H.AZTERTU programaren barruko “Azterkosta” atalaere material didaktikoz hornitzeko, itsasoa eta

Page 18:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

participantes en la campaña del mismo nombre.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIAOBLIGATORIA

A fin de disponer de materiales para la campaña“Azterkosta” (integrada en el Programa AZTERTU),se han elaborado cinco unidades didácticas, unapara cada uno de los Ciclos de estas etapas,destinadas a tratar la problemática de losecosistemas litorales.

En el cuadro adjunto se recogen los títulos de estasunidades:

BACHILLERATOSe han recopilado una serie de unidadesdidácticas para la asignatura “Ciencias de la Tierra ydel Medio Ambiente”, algunas de las cuales hansido elaboradas por el profesorado asistente alcurso del Programa Garatu dedicado a tratar elcurrículo de esta asignatura. Todas ellas se recoge-rán en un CD–Rom, en formato que permita lamanipulación de sus contenidos, y será distribuidoposteriormente entre el profesorado que imparteesta asignatura.

FORMACIÓN PROFESIONALSe ha finalizado la edición de las unidadesdidácticas siguientes:

itsasertzaren problematikari buruzko unitate banaprestatu da L.H. eta DBHko ziklo bakoitzerako.Orotara 5 unitate dira, bi karpetatan bilduta.Hurrengo ikasturtean banatuko dira.

Hurrengo koadroan HH, L.H. eta DBHrako aurten prestatu-tako unitateen izenak irakur daitezke zikloka.

BATXILLERGOA“Lur eta Ingurugiro Zientziak” arlorako zenbaitunitate didaktikoren bilduma egin da, hauetakobatzuk Garatu Programako izen bereko ikastaroanparte hartu zuten irakasleek fase praktikoanegindakoak. Unitate guztiak CDROM batean jasokodira, ondoren arlo honetako irakasleen arteanbanatzeko. Erabiltzaileen beharren araberaedukien moldaera onartzen duen formatuaerabiliko da.

LANBIDE HEZIKETAHona hemen argitaratutako unitateak:

Ingurugiro hezkuntzarako materialak / Materiales didácticos para la educación ambiental

ETAPA ZIKLOA IZENBURUAKCICLO TÍTULOS

HAUR HEZKUNTZA / 2. Zikloa / 2º Ciclo IbaialdeEDUCACIÓN INFANTIL

1. Zikloa / 1er Ciclo Kostaldea ezagutu / Conociendo la costa.LEHEN HEZKUNTZA /

2. Zikloa / 2º Ciclo Kostaldea ulertu / Comprendiendo la costa.EDUCACIÓN PRIMARIA

3. Zikloa / 3 er Ciclo Kostaldea aztertu / Analizando la costa.

DERRIGORREZKO BIGARREN / 1. Zikloa / 1er Ciclo Kostaldea ezagutzearen abentura / La aventuraHEZKUNTZA de descubrir la costa.EDUCACIÓN SECUNDARIA 2. Zikloa / 2º Ciclo Kostaldearen problematuka aztertu / InvestigandoOBLIGATORIA la problemática de la costa.

Page 19:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

UNITATE DIDAKTIKOA HEZIKETA-ZIKLOA MAILA LANBIDE-MODULUAUNIDAD DIDÁCTICA CICLO FORMATIVO GRADO MODULO PROFESIONAL

Sukaldaritza eta ingurugiroa. Sukaldaritzako teknikaria. Erdikoa. Sukaldaritzako teknikak.Cocina y medio ambiente. Técnico en cocina. Medio. Técnicas culinarias.

Elektrizitatea eta ingurugiroa. Ekipo eta instalazio Erdikoa. Automatismoak eta koadroelektroteknikoak. elektrikoak.

Electricidad y medio ambiente. Equipos e instalaciones Medio. Automatismos y cuadroselectrotécnicas. eléctricos.

Eraikuntza eta ingurugiroa. Igeltserotza-lanak. Erdikoa. Fabrika-lanak.Construcción y medio ambiente. Obras de albañilería. Medio. Obras de fábrica.

Poluziorik gabeko azterketa. Analisia eta kontrola. Goi-maila. Segurtasuna eta ingurunekimikoa laborategian .

Analizar sin contaminar. Análisis y control. Superior. Seguridad y ambientequímico en el laboratorio.

Informatika–sistemak Telekomunikazio- eta Goi-maila. Informatika-ekipo etaeta ingurugiroa. informatika–sistemak. -sistemen arkitektura.Sistemas informáticos Sistemas de telecomunicación Superior. Arquitectura de equipos y medio ambiente. e informáticos. y sistemas informáticos.

Fabrikazio mekanikoa Mekanizazio bidezko ekoizpena. Goi-maila. Fabrikazio mekenikokoeta ingurugiroa. industrietan segurtasun-planak.Fabricación Mecánica Producción por mecanizado. Superior. Planes de seguridad en indus-y medio ambiente. trias de fabricación mecánica.

Page 20:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Estos materiales curriculares serán presentados y puestosa disposición del profesorado en el mes de septiembre.Se continúa asimismo con la elaboración de otro grupode unidades didácticas destinadas a diferentes CiclosFormativos:

UNITATE DIDAKTIKOA HEZIKETA-ZIKLOA MAILA LANBIDE-MODULUAUNIDAD DIDÁCTICA CICLO FORMATIVO GRADO MODULO PROFESIONAL

Arreta sanitarioa eta ingurugiroa. Erizaintzako arreta osagarriak. Erdikoa. Ospitale–ingurunearen higieneaeta materialaren garbiketa.

Cuidados sanitarios Cuidados auxiliares Medio. Higiene del medio hospitalarioy medio ambiente. de enfermería. y limpieza del material.

Automozioa eta ingurugiroa. Ibilgailuen elektromekanika. Erdikoa. Segurtasuna ibilgailuenmantenimenduan.

Automoción y medio ambiente. Electromecánica de vehículos. Medio. Seguridad en el mantenimientode vehículos.

Ile–apainketa eta ingurugiroa. Ile–apainketa. Erdikoa. Ile–apainketari aplikatutakohigienea, desinfekzioa etaesterilizazioa.

Peluquería y medio ambiente. Peluquería. Medio. Higiene, desinfección yesterilización aplicada a lapeluquería.

Elikadura–industria eta ingurugiroa. Elikadura–industriak. Goikoa. Elikadura–industriako prozesuak.Industria alimentaria Industrias alimentarias. Superior. Procesos en la industriay medio ambiente. alimentaria.

Administrazioa eta ingurugiroa. Administrazioa eta finantzak. Goikoa. Enpresa–proiektua.Administración y medio ambiente. Administración y finanzas. Superior. Proyecto empresarial.

Nekazaritza–jarduerak Nekazaritza eta abeltzaintzako Goikoa. Nekazaritza–produkzioaeta ingurugiroa. enpresen kudeaketa

eta antolaketaActividades agrarias Gestión y organización Superior. Producción agraria.y medio ambiente. de empresas agropecuarias.

Material hau hurrengo ikasturtean aurkeztuko da.Dagoeneko argitaratuta dauden aurreko unitateez gain,beste lanbide–familia batzuetarako unitate didaktikoakprestatzeko lanak hasi dira.

1.3.3. Materiales diversos para la EducaciónAmbiental

Además de las mencionadas unidades didácticas,también se han finalizado los materiales siguientes:

�Guía para el uso didáctico del mural «Bizitzekohiria» («Ciudad para vivir»).

�“Urdaibai Proyecto Educativo”.�Folleto “La Escuela y el Barrio” de la colección de

Escuela Ecológica.

No se han finalizado los cuadernillos para el desarrollodel programa “Escuela Ecológica” titulados:

� “Laboratorio escolar”.� “El patrimonio”.

1.3.3. Ingurugiro–hezkuntzarako era askotakomaterialak

Aipatutako unitate didaktikoez gain ondoko irakas–materialak prestatu dira:

� Urdaibaiko ibilbide didaktikoak.� “Bizitzeko hiria” hormirudi berria erabiltzeko gida.

� Eskola Ekologikoa bildumaren “Eskola eta Auzoa”liburuxka.

“Eskola ekologikoa” egitasmoa garatzeko aurreikusitakoliburuxka berriak, “Eskolako laborategia” eta “Ondareaalegia”, ez dira egin.

Page 21:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Los cursos de formación están dirigidos al profesoradode todas las etapas educativas y son de tres tipos:

• Cursos del programa GARATU, cuyo objetivo esfacilitar al profesorado el marco conceptual ymetodológico necesario para incluir la perspectivade la Educación Ambiental en su práctica o en lasnuevas asignaturas de Bachillerato y FormaciónProfesional.

• Cursos ZONALES más específicos y destinados acubrir necesidades detectadas en cada una de lasprovincias o en entornos concretos.

• Cursos en CENTROS, destinados a claustros ogrupos de profesoras y profesores de un mismocentro que pueden ser de introducción conceptualde la Educación Ambiental o dirigidos a la puesta enpráctica de propuestas metodológicas concretas.

2. PRESTAKUNTZA 1999/2000

2. PRESTAKUNTZA 1999/2000

ORDUAK IKASLE

PROGRAMA GARATULehen Hezkuntzarako Ingurugiro Tailerra. 45 15Taller de actividades de Educación Ambiental para la E.S.O. 45 17

ESKUALDEKO PROGRAMA ZONALSeminario de CC. de la Tierra y del Medio Ambiente. 40 4

IKASTETXEETANActividades Profesionales y Medio Ambiente.Introducción a la Gestión Medioambiental. IEFP Municipal de Llodio. 10 7

AR

AB

AA

RA

BA

Ingurugiro–hezkuntzako ikastaroak etapa guztietakoirakasleei zuzendurik daude, hiru motakoak izanik:

• GARATU Programako ikastaroak Ingurugiro–hezkuntzaren ikuspuntuak beharrezkoa duenkontzeptu eta metodologia berriaren xedeakirakasleei adierazteko eta Batxilergo eta LanbideHeziketako zenbat arlo berrientzako beharrezkoprestakuntza ematea da gehien bat ikastaro hauenxede nagusienak.

• ESKUALDEKO Ikastaroak, eskualde bakoitzeansomatzen diren irakasleen beharrei erantzutekoedo eremu berezi batzuetara egokitutako ikasta-roak dira.

• IKASTETXEETAKO Ikastaroak, klaustroei edoirakasle talde zabalei zuzendurikoak, Ingurugiro–hezkuntzaren hastapenak azaltzeko edo proposa-men metodogiko zehatzak abian ipintzeko ikasta-roak dira.

Page 22:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

ORDUAK IKASLE

PROGRAMA GARATUEnegia berriztagarriak. 20 20Ingurugiro–hezkuntza eta bere aplikazio praktikoa. 20 14Lur eta Ingurugiro Zientziak. 100 27Lehen Hezkuntzarako Ingurugiro Tailerra. 45 18Bigarren Hezkuntzarako Ingurugiro Tailerra. 45 18Actividades Profesionales y Medio Ambiente. 20 20Nola landu Ingurugiroa Haur Hezkuntzan. 20 20

ESKUALDEKO PROGRAMA ZONALSarrera ikastaroa CEIDAn. 10 4Actividades Profesionales y Medio Ambiente. 20 10“Paisajea Urdaibain” Mintegia. 20 9Profundizando en el jardín escolar. 20 35Itinerarios para la EA. COP Barakaldo. 5 12

IKASTETXEETANIHRAKO SARRERA IKASTAROA–INTRODUCCIÓN A LA EA.

C.E.P. Urreta (Galdakao). 10 9C.E.P. Plentzia (Plentzia). 10 13C.E.P. Bentades (Mungia). 10 11C.E.P. Juan Ramón Jiménez (Barakaldo). 10 21C.E.P. Gobela (Getxo). 6 16C.E.P. Alonsotegi (Alonsotegi). 10 18I.E.F.P.S. San Viator (Sopuerta). 10 6I.E.S. Saturnino de la Peña (Sestao). 10 8C.E.P. Ignacio Aldekoa (Erandio). 10 15Bihotz Gaztea Ikastola (Santurtzi). 10 17

IHRAKO IBILBIDEAK–ITINERARIOS PARA LA EA.CO. Avellaneda (Sopuerta). 10 10C.E.P. Ondarroa (Ondarroa). 10 20

BIZ

KA

IAB

IZK

AIA

ORDUAK IKASLE

PROGRAMA GARATUBigarren Hezkuntzarako Ingurugiro–hezkuntzako Tailerra. 45 16

IKASTETXEETANIHRAKO SARRERA IKASTAROA.

Laiotz L.H. (Segura). 10 14Uzturpe Ik. (Ibarra). 10 9Itsasondo L.H. (Itsasondo). 10 5

ESKOLA EKOLOGIKOA ETA EKO–AUDITORIA.Laskurain Ik. (Tolosa). 10 25Co. La Merced (Arrasate). 10 10San Andrés L.H. (Ormaiztegi). 10 13

IHRAKO EKINTZEN PROGRAMA BATEN DISEINUA.Azpeitiko Ingurugiro Etxea. 15 3

PROGRAMA GARATULehen Hezkuntzarako Ingurugiro Tailerra. 45 20Ingurugiro–hezkuntza eta bere aplikazio praktikoa. 20 8

IKASTETXEETANFORMAKUNTZA PLANA.

C.E.P. Dunboa–Sta. Elena L.H.I. (Irún). 12 10

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS COMO TRANSVERSAL EN EL BACHILLERATO.IES Agustín de Iturriaga BHI (Hernani). 30 5

LE

GA

ZP

IL

EG

AZ

PI

GIP

UZ

KO

AG

IPU

ZK

OA

DO

NO

ST

IAD

ON

OS

TIA

Page 23:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

DATU ESTATISTIKOAK // DATOS ESTADÍSTICOS

Ikastaro motak // Modalidades

Irakasleen jatorrizko hezkuntza etapa //Etapas educativas de procedencia

Hizkuntza // Idioma

% 62

% 38

Ponenteak // Ponentes

% 14

% 86

Iraupena // Duración

% 18

% 30

% 52

GARATU programako ikastaroen Balorazioa //Valoración de los cursos GARATU

% 59

% 38

% 1% 2

88

21

3

4331

96

359

20

Page 24:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

SENTSIBILIZAZIOA 3.

SENSIBILIZACIÓN 3.

SENSIBILIZACIÓN

SENTSIBILIZAZIOA

3.1. PROGRAMA AZTERTU

El programa Aztertu recoge en la actualidad variascampañas de sensibilización sobre el estado medioam-biental de nuestra costa (Azterkosta) y nuestros ríos(Ibaialde), pero pronto se iniciará una nueva campañasobre la CIUDAD. Estas dos campañas están dirigidas atodos los ciudadanos. Los resultados de las observacio-nes realizadas por los grupos que participan en cada unade las campañas se recogen en un informe–resumen.

El cometido del CEIDA es desarrollar aquellos aspectosque favorezcan la introducción del programa en elcurriculum escolar. Par ello es preciso ofrecer a los/lasprofesores/as cursos de formación y materiales comple-mentarios, incluyendo unidades didácticas para todos losciclos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Durante este curso académico, además de revisar losmateriales complementarios y de preparar las unidadesdidácticas, los miembros del CEIDA, en colaboración conlos técnicos del Servicio de Educación Ambiental, handiseñado una página web y una exposición que permitadifundir el programa Aztertu.

3.1.1. Azterkosta

La campaña «Azterkosta 99» se realizó la última semanadel mes de octubre de 1999. Han participado 36 gruposde Vizcaya y 34 de Guipuzcoa, en total 70 grupos, 55pertenecientes a centros escolares y 15 a asociaciones.En total más de 2000 personas se reunieron en la costa yen los estuarios. Se analizaron los usos y la calidad delagua de la costa, las fuentes de los vertidos contaminan-tes y los residuos que se amontonan, y se realizarontrabajos de limpieza.

3.1. AZTERTU PROGRAMA

Aztertu programan momentuz gure itsasertzaren(Azterkosta) eta ibaien (Ibaialde) ingurugiro–egoerariburuzko sentsibilizazio–kanpainak biltzen dira, bainalaster Hiriaren kanpainarekin osatuko da. Kanpaina hauekhiritar guztiei zuzentzen zaizkie. Kanpaina bakoitzeanparte hartzen duten taldeek egindako behaketenemaitzak laburbilketa–txosten batean jasotzen dira.

CEIDAren egitekoa, programa eskola–curriculumeantxertatzen laguntzen duten alderdiak garatzean datza.Horretarako prestakuntza–ikastaroak eta laguntzarakomaterialak eskaini zaizkie irakasleei, DerrigorrezkoHezkuntzako ziklo guztietarako unitate didaktikoakbarne.

Ikasturte honetan laguntzarako materialak berrikusi etaunitateen prestaketan iharduteaz gain, Aztertu Progra-maren zabalkunderako Web orrian eta erakusketa batendiseinuan aritu dira CEIDAkideak, Ingurugiro–Prestakun-tza Zerbitzuko teknikariekin elkarlanean.

3.1.1. Azterkosta

“Azterkosta 99” kanpaina urriaren azken astean egin da.Bizkaiko 36 taldek eta Gipuzkoako 34–ek, 70 taldeguztira, hartu dute parte, horietatik 55 ikastetxeetakoaketa 15 elkarteetakoak izan direlarik. Guztira 2.000pertsona baino gehiago. Bertan itsasertzaren erabilpenak,itsasertzeko uraren kalitatea, isurketa kutsatzaileeniturriak eta metatzen diren hondakinak aztertu etagarbiketa–lanetan aritu dira.

Urrian, kanpaina antolatzeko koordinazio bilerak egindira. Bilera hauetan, besteak beste, beharrezko materia-

Page 25:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

Durante el mes de octubre, se realizaron diversasreuniones para coordinar la organización de la campaña.En esta reuniones se repartieron los materiales necesa-rios y se les ofrecieron las orientaciones básicas a los/lasprofesores/as.

Se ha publicado y difundido un informe con los datosrecogidos en la campaña Azterkosta 98.

Asímismo, con objeto de mejorar la provisión de materialdidáctico para el programa «Azterkosta», se han prepara-do también algunas unidades didácticas sobre la proble-mática del mar y de la costa. Estas unidades preparadaspara todos los ciclos de EP y E.S.O. se publicarán ydistribuirán durante el próximo curso académico.

También se ha diseñado y puesto en marcha unaexposición itinerante. Dicha exposición consta de ochopaneles que además de mostrar las características denuestra costa, analiza la problemática ambiental quesufre dicho medio. Esta exposición ha resultado un éxito,ya que desde que fue puesta en marcha, ha sido exhibi-da sin interrupción.

Además se ha preparado la campaña Azterkosta 2000.

3.1.2. Ibaialde

En la campaña «Ibaialde 2000» han solicitado su partici-pación 264 grupos, entre ellos 144 centros escolares y120 asociaciones. En el momento de redactar estamemoria no tenemos datos concretos sobre la participa-ción de dichos grupos. Durante el mes de mayo, trasanalizar la situación ambiental de los ríos e identificar lasconsecuencias de la acción humana, se realizaroninformes en los que se recogían los resultados de lasinvestigaciones (usos, desviaciones, vegetación y fauna,calidad del agua, fuentes de vertidos contaminantes,residuos,…) y también procedieron a realizar labores delimpieza en la medida de sus posibilidades.

Al igual que en el caso de Azterkosta se realizarondiversas reuniones para repartir el material necesario y

lak banatu eta oinarrizko orientabideak eman zaizkieirakasleei.

Azterkosta 98 kanpainan bildutako datuez osatutakotxostena prestatu da.

Era berean, “Azterkosta” programarako material di-daktikoen hornidura hobetzeko, itsasoa eta itsasertzarenproblematikari buruzko unitateak prestatu dira. L.H. etaDBHko ziklo guztietarako unitate hauek hurrengoikasturtean argitaratu eta banatuko dira.

Bestalde, 99ko kanpainarekin erakusketa ibiltaria diseina-tu eta martxan jarri da. Zortzi paneleko erakusketa honekgure kostaldearen zenbait ezaugarri azaltzeaz gain,bertako ingurugiro–problematika ere aztertzen du.Erakusketa hau oso arrakastatsua izan da, martxan jarrizenetik denbora guztian han edo hemen erakutsidelarik.

Gainera, Azterkosta 2000 kanpaina prestatu da.

3.1.2. Ibaialde

“Ibaialde 2000” kanpainan 264 taldek, 144 ikastetxe eta121 elkarte, eman zuten izena. Memoria hau idazte-rakoan ez dugu horietatik zenbatek parte hartu dutena-ren datu zehatzik. Maiatzean zehar ibaien ingurugiro–egoera aztertu eta giza–jardueren ondorioak identifikatuondoren, ikerketen emaitzak txostenetan jaso dituzte(erabilpenak, desbideraketak, landaretza eta fauna,uraren kalitatea, isurketa kutsatzaileen iturriak, hondaki-nak…) eta, beraien posibilitateen arabera, garbiketa–lanetan aritu dira.

Azterkostan bezala, irakasleei beharrezko materialakbanatu eta oinarrizko orientabideak emateko koordina-zio bilerak egin dira hiru lurraldeko hamaika tokitan.Bileretan ekitaldiaren helburu hezitzailea azpimarratu da

Page 26:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

proporcionar la orientación básica en distintas localida-des de los tres territorios. En estas reuniones se hizohincapié en el objetivo educativo de esta campaña y serecomendó la utilización de las unidades didácticas«Ibaialde» que ya se han distribuido en todos los centrosde enseñanza, como herramienta útil para introducir enel curriculum los contenidos de la campaña.

Tras la valoración de los trabajos presentados a losconcursos de dibujo, fotografía y cuento de la campañade Ibaialde 99, el reparto de premios se realizó enOndárroa.

Durante la campaña de Ibaialde 2000 por primera vez seha distribuido material didáctico dirigido a EducaciónInfantil, y 21 grupos de dicha etapa han solicitado suparticipación en la misma.

Además se ha preparado el informe de Ibaialde 98.

3.1.3 Medio urbano

Durante el curso 1999–2000 se han dado los primerospasos para poner en marcha la campaña sobre la Ciudad;así se han decidido ya los plazos para llevar a cabo eldiseño y se han iniciado los trabajos de definición de losobjetivos y aspectos que se analizarán (urbanismo,residuos–limpieza, ruido, tráfico y transporte, relacioneshumanas).

3.2. ESCUELA ECOLÓGICA

Para llevar a cabo el programa de Escuela Ecológica losCEIDA ofrecen formación, asesoramiento y materialesdidácticos a los centros escolares.

En este sentido, el CEIDA ha promovido y coordinado lascampañas denominadas «Ekologia Eskolan» y «Eco–Schools». La primera ha sido realizada en coordinacióncon los ayuntamientos de Bilbao y Donostia–San Sebas-tián y la segunda mediante una coordinación a nivelinternacional.

La mayor parte de los proyectos subvencionados estátrabajando el programa “Escuela Ecológica”; algunos deellos toman parte en de la campaña Ecoschools o en lascampañas “Ecología a la escuela” de Bilbao y Donostia–San Sebastián.

3.2.1. «Ekologia eskolara»(«La ecología a la escuela»)

Esta campaña coordinada por el CEIDA y los ayuntamien-tos de Bilbao y Donostia–San Sebastián, se ha dirigido alos centros escolares de estas dos ciudades. Los ayunta-mientos, como responsables del mantenimiento de los

eta, kanpainaren edukiak curriculumean txertatzekotresna erabilgarri gisa, dagoeneko ikastetxe guztieibanatutako “Ibaialde” unitate didaktikoen erabilpenagomendatu da. Horretaz gain, CEIDAk eskaintzen dituenbeste baliabideak azaldu dira.

Ibaialde 99ko kanpainaren marrazki, argazki eta ipuinlehiaketaren ebazpenaren ondoren sari banaketa eginzen Ondarrun.

Ibaialde 2000n Haur Hezkuntzarako material didaktikoabanatu da lehenengo aldiz, eta Haur Hezkuntzako 21taldek eman dute izena kanpainarako.

Bestalde Ibaialde 98ren txostena prestatu da.

3.1.3. Hiri–ingurunea

1999–2000 ikasturtean Hiriaren kanpaina martxanjarzeko lehen pausoak eman dira; jada diseinua gauzat-zeko epeak erabaki dira, eta helburu eta aztertuko direnhiri–aspektuen (hirigintza, hondakinak–garbitasuna,zarata, trafikoa eta garraioa, giza–harremanak) definizio–lanak hasi dira.

3.2. ESKOLA EKOLOGIKOA

Eskola Ekologikoaren egitasmoa aurrera eramatekoCEIDAk prestakuntza, aholkularitza eta irakas–materialakeman die ikastetxeei.

Ildo berean, CEIDAk “Ekologia Eskolan” eta “Eco–Schools”izeneko kanpainak sustatu eta koordinatu ditu; Lehenen-goa Bilbao eta Donostiako hainbat udalekin elkarlanean,bigarrena nazioarte mailan koordinatuta.

Diruz lagundutako proiektuen gehiengoa “EskolaEkologikoa” lantzen ari da; hauetako batzuk gaineraEcoschools kanpainan edo Bilbaoko eta Donostiako“Ekologia Eskolara” kanpainan sartuta daude.

3.2.1. “Ekologia eskolara”

CEIDAk eta Bilbo eta Donostiako Udalek koordinatutakokanpaina hau udalerri horietako ikastetxeei zuzendu zaie.Udalek, ikastetxe publikoen mantenimenduaren arduradu-nak izanik, lankidetza teknikoa eskaini dute. BilbokoUdalak, gainera, Orbela eta Rezikleta taldeen laguntzaeskeini die: Orbelak gaikako ibilbide gidatuak antolatu ditueta Rezikletak hondakinen birziklaketa eta murrizketarako

Page 27:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

centros escolares públicos, han ofrecido su colaboracióntécnica.

El Ayuntamiento de Bilbao además ha ofrecido lacolaboración de los grupos Orbela y Rezikleta: Orbela haorganizado itinerarios guiados y Rezikleta talleres para elreciclaje y reducción de residuos así como dos exposi-ciones itinerantes sobre el “Reciclaje” y el “Compost”.Por su parte, el CEIDA ha ofrecido formación a losprofesores y a diversos representantes de la gestión delos centros escolares y material didáctico para la realiza-ción de ecoauditorías.

EN DONOSTIA–SAN SEBASTIÁN HAN TOMADO PARTE 7 CENTROS

ESCOLARES:

��Aita Larramendi Ikastetxea.��Aitor Ikastola.��Biteri–Zuhaizti L.H.I.��Catalina de Erauso L.H.I.��Intxaurrondo Ikastola L.H.I.��Mendiola L.H.I.��S.José de Calasanz L.H.I.

EN BILBAO HAN TOMADO PARTE 11 CENTROS ESCOLARES:

��CO. Aldamiz.��Artatse L.H.I.��Centro Profesional de Otxarkoaga.��Intsixu L.H.I.��Iparragirre eskolaurre.��Karmengo ikastola.��Maestra Elena de las Fuentes L.H.I.��San Francisco L.H.I.��San Inazio L.H.I.��Tomás Camacho L.H.I.��Zurbaran L.H.I.

tailerrak eta bi erakusketa ibiltari, “Birziklaketa” eta “Kon-posta”, eskeini ditu. CEIDAk, bere aldetik, irakasleen etaikastetxeak kudeatzen dituzten zenbait ordezkarirenprestakuntza eta aholkularitza, hala nola ekoauditoriakegiteko material didaktikoa eman dute.

DONOSTIAN 7 IKASTETXEK HARTU DUTE PARTE:

��Mendiola L.H.I.��Intxaurrondo Ikastola L.H.I.��Biteri–Zuhaizti L.H.I.��Aita Larramendi Ikastetxea.��Aitor Ikastola.��Catalina de Erauso L.H.I.��S. José de Calasanz L.H.I.

BILBON 11 IKASTETXEK HARTU DUTE PARTE:

��Co. Aldamiz.��Intsixu L.H.I.��Karmengo ikastola.��Iparragirre Eskolaurrea.��Centro Profesional de Otxarkoaga.��San Francisco L.H.I.��San Inazio L.H.I.��Zurbaran L.H.I.��Tomás Camacho L.H.I.��Maestra Elena de las Fuentes L.H.I.��Artatse L.H.I.

Page 28:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

3.2.2. Ecoescuelas

El programa «Ekoeskolak» se puso en marcha durante elcurso 97–98 en la Comunidad Autónoma del País Vasco,con la colaboración de ADEAC (Asociación de EducaciónAmbiental y de Consumidores).

El CEIDA proporcionó formación, asesoramiento sobre losaspectos metodológicos de las ecoauditorías y losmateriales didácticos necesarios para planificar y realizarel diagnóstico, el control, la mejora y evaluación. Duranteel curso 99/00 el CEIDA ha seguido ofreciendo asesora-miento a los centros escolares que lo han solicitado.Puesto que la mayoría de estos centros desarrollanproyectos que han recibido alguna ayuda económica, lasrelaciones y los contactos con los mismos se han concre-tado en función de dichos proyectos. También se hanvisitado los centros que no reciben suvención.En Enero se repartieron las banderas verdes a los centrosescolares Lateorro L.H.I. (Llodio), Larrañazubi L.H.I.(Getxo) y Franciscanas de Montpellier (Trapagarán).

Respondiendo a la petición hecha por FEEE–ADEAC elCEIDA ha propuesto los siguientes Centros Escolarescomo candidatos a la concesión de la bandera verde:

ECOSCHOOLS – EKOESKOLAK

IKASTETXEAREN IZENA UDALERRIA LURRALDEANOMBRE DEL CENTRO MUNICIPIO TERRITORIO

C.E.P. Lateorro L.H.I. Laudio ARABA

IP Jesús Obrero IP Vitoria–Gasteiz ARABA

C.E.P. San Franzisko L.H.I. Bermeo BIZKAIA

C.E.P. Larrañazubi L.H.I. Getxo BIZKAIA

C.E.P. Zubileta L.H.I. Getxo BIZKAIA

CO. Avellaneda I. Güeñes BIZKAIA

CO. Franciscanas de Montpellier I. Trapagaran BIZKAIA

Lauaxeta Ikastola Zornotza BIZKAIA

Txomin Agirre Ikastola Ondárroa GIPUZKOA

C.E.P. Pello Errota L.H.I. Asteasu GIPUZKOA

Aita Barandiaran Lizeoa Donostia GIPUZKOA

Langile Ikastola Hernani GIPUZKOA

C.E.P. Aita Iparragirre L.H.I. Idiazabal GIPUZKOA

C.E.P. Domingo Agirre L.H.I. Legazpi GIPUZKOA

C.E.P. Ugaro L.H.I. Legorreta GIPUZKOA

Pasai Lizeoa Pasaia GIPUZKOA

C.E.P. Felix Mª Samaniego L.H.I. Tolosa GIPUZKOA

C.E.P. Lardizabal L.H.I. Zaldibia GIPUZKOA

C.E.P. Zestoa L.H.I. Zestoa GIPUZKOA

3.2.2. “Ekoschools–Ekoeskolak”

Duela bi ikasturte jarri zen martxan Euskal AutonomiErkidegoan Ekoeskolak programa, ADEAC (IngurugiroHezkuntzaren eta Kontsumitzaileen Elkartea) elkarteare-kin elkarlanean.

CEIDAk prestakuntza, ekoauditorien alderdi metodolo-gikoen inguruko aholkularitza eman eta ikastetxeekabiapuntuko egoeraren diagnostiko, kontrol, hobekuntzaeta ebaluazioa planifikatu eta burutzeko behar zituztenirakas–materialak eskaini ditu. 1999–2000 ikasturteanzehar aholkularitza ematen jarraitu du hala eskatu dutenikastetxeetan. Gehienekin, diruz lagundutako proiektuakere garatzen dituztenez, harremanak proiektuarenarabera gauzatu dira. Besteak ere bisitatu ditugu.

Ecoschools–ekoeskolak kanpainan diharduten 20ikastetxeak

Urtarrilean Bandera berdea eman zitzaien Lateorro L.H.I.(Laudio), Larrañazubi L.H.I. (Getxo), Franciscanas deMontpellier (Trapagaran) eta Zubileta (Getxo) Ikastetxeei.

ECOSCHOOLS – EKOESKOLAK kanpainan diharduten 20 ikastetxeak/En la campaña ECOSCHOOLS – EKOESKOLAK participan 20 Centros

Page 29:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

����������

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

• San Francisco L.H.I. (Bermeo).• Pello Errota L.H.I. (Asteasu).• Lardizabal L.H.I. (Zaldibia).• Domingo Agirre L.H.I. (Legazpi).• Langile Ikastola B.H.I. (Hernani).• Pasai Lizeoa (Pasaia).• Barandiaran Lizeoa (Donostia).

Por otra parte también se ha informado a FEEE, que JesúsObrero es el único centro alavés que falta para recibir labandera verde.

Durante este curso, FEEE–ADEAC ha organizado el IEncuentro de Comités Ambientales de Ecoescuelas enCercedilla (Madrid). El CEIDA ha colaborado en que unCentro de la CAV participe en este encuentro, pues lainvitación a participar se limitó a un solo centro.Una profesora y cinco alumnos–as del centro escolarSamaniego de Tolosa constituyeron el grupo participantede la CAV en dicho encuentro, el cual resultó ser un actoadecuado y enriquecedor.

3.3. ENCUENTROS TERRITORIALES

Siguiendo la dinámica iniciada en 1990, el 7 de junio secelebraron los IX. Encuentros Territoriales en el Palacio deMiramar de Donostia–San Sebastián, con el objetivo deintercambiar experiencias entre profesores/as y otrosagentes dedicados a la educación ambiental (escuelasagrarias, centros de interpretación, ecomuseos, EHU,PAT,…), difundir recursos y ampliar el círculo de relacio-nes. Otro de los objetivos de estos encuentros espromover el análisis y la reflexión sobre la situaciónactual de la educación ambiental.

PROGRAMA

� Evolución de la Educación Ambiental en la CAV enel último decenio.

� Presentación de una experiencia de EducaciónAmbiental sobre la Ciudad: La Bicicleta en laCiudad. (Ikastola Salbatore Mitxelena. Zarautz).

� Conferencia: “Participación de los niños–as en elcambio del espacio físico y social”. Fidel Revilla.

Este año el encuentro ha sido único para las tres provin-cias y 95 profesionales asistieron al mismo. Según lasopiniones recogidas, se puede afirmar que el encuentroresultó del agrado de los allí reunidos.

FEEE–ADEACek eskatuta, honako ikastetxe hauekproposatu berri ditu CEIDAk jada bandera berdeajasotzeko:

• San Francisco L.H.I. (Bermeo).• Pello Errota L.H.I. (Asteasu).• Lardizabal L.H.I. (Zaldibia).• Domingo Agirre L.H.I. (Legazpi).• Langile Ikastola B.H.I. (Hernani).• Pasai Lizeoa (Pasaia).• Barandiaran Lizeoa (Donostia).

Bestalde, FEEEri esan zaio, Arabakoetatik Jesús ObreroIkastetxea dela jasotzeke dagoena.

Amaitu den ikasturte honetan FEEE–ADEACek antolatudu I Encuentro de Comités Ambientales de Ecoescuelasdelakoa, Cercedillan (Madrid). EAEko ikastetxe batekbertan parte hartzeko lagundu du CEIDAk, ikastetxebakar batentzako luzatu baizuten gonbidapena. Tolo-sako Samaniego Ikastetxeko irakasle bat bost ikaslere-kin joan zen bertara. Oso ekitaldi egokia eta aberasga-rria suertatu da.

3.3. LURRALDE–TOPAKETAK

1990ean hasitako dinamikari jarraituz, ekainaren 7an IX.Lurralde Topaketak egin dira Donostiako MiramarJauregian, irakasleen eta ingurugiro–hezkuntzan dihar-duten beste eragileen (landetxe–eskolak, interpretazio–zentroak, ekomuseoak, EHU, PAT, …) esperientziaktrukatu, baliabideak zabaldu eta harremanak estutzeko.Topaketa hauen beste helburu bat ingurugiroaren etaingurugiro–hezkuntzaren egoeraren gaineko azterketaeta hausnarketa sustatzea izan da.

EGITARAUA

� Ingurugiro–Hezkuntzaren eboluzioa EAEn azkene-ko hamarkadan.

� Hiriari buruzko Ingurugiro–Hezkuntzako esperien-tzia baten aurkezpena: Bizikleta hirian (SalbatoreMitxelena Ikastola. Zarautz).

� Hitzaldia “Espazio fisikoa eta soziala aldatzekoumeen partaidetza”. Fidel Revilla.

Aurten hiru lurraldetarako Topaketa bakarra egin da eta95 profesional bertaratu ziren. Jasotako iritzien arabera,esan daiteke ekitaldia bertaratutakoen gustokoa izanzela.

Page 30:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

3.4. EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓNAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA YMEDIO AMBIENTE

«INGURUGIRO ETXEA»: Se ha proporcionado formación yasesoría a las tres profesoras que trabajan en IngurugiroEtxea en torno a estos dos temas:

� Diseño de un programa educativo para los/asalumnos/as que acudirán en verano dentro delplan de Colonias.

� Diseño de un programa de visita al Molino de Igara.Dicha formación se ha llevado a cabo durante seissesiones de dos horas y media de duración. Se hapartido de la experiencia previa de las responsablesde Ingurugiro Etxea, dándoles a conocer diferentestipos de actividadespara posteriormen-te elegir las másadecuadas para lasactividades vera-niegas. Previamen-te experimentarondichas actividades,a finales de marzo,durante la Semanade Ingurugiro Etxea,en las sesiones or-ganizadas para elalumnado deAzpeitia y tras la va-loración de dichassesiones, se proce-dió al diseño definitivo del programa de verano.En cuanto a la visita del molino, tras decidir conqué tema de la exposición se puede relacionar,falta preparar los detalles relativos a la misma.

PARQUE DE TXINGUDI: El CEIDA ha participado en lavaloración del material preparado por el equipo quetrabaja en dicho Parque, con el objeto de utilizarlo conlos grupos escolares que visiten el Parque.

UDETXEA: El palacio de Udetxea (sede del Patronato deUrdaibai) cuenta con un Área de Acogida e Información,con la cual colabora el CEIDA de Urdaibai. Entre susactividades figura la de promover visitas tanto de gruposescolares como de público en general.

A partir de este curso, Udetxea cuenta con unaexposición permanente sobre la Reserva de laBiosfera de Urdaibai.

3.4. INGURUGIRO–SAILAREN MENPE DAUDENINGURUGIRO–HEZKUNTZARAKOEKIPAMENDUAK

“INGURUGIRO ETXEA”: Bertan lanean diharduten hiruirakasleri prestakuntza eta aholkularitza eman zaiehonako bi gaietaz:

� Programa hezitzaile baten diseinua opor garaianhurbilduko zaien udalekuetako ikasleentzat.

� Igarako Errotaren bisitarako programaren diseinua.Prestakuntza bi ordu t´erdiko sei saiotan garatu da.Ingurugiro–Etxeko arduradunen esperientziatikabiatuta, ekintza mota desberdinak ezagutu dituzteeta ondoren uda garaiko aproposenak direnakaukeratu. Ekintza horiek aurrez esperimentatu

zituzten, martxo bukae-ran, Ingurugiro–Etxekoastean, Azpeitikoikastetxeentzat antolatu-tako saioetan eta horrenbalorapenaren ostean,programaren behin–betiko diseinua osatudute.Errotaren bisitari buruz,erakusketaren zeinarlorekin lotzea posibleden erabaki ondoren,bisitaren nondik norakoazehazteko lanetan aritudira.

TXINGUDIKO PARKEA: Hezegune honetan lanean dihar-duen ekipoak ikasle taldeekin erabiltzeko prestatutakomaterial didaktikoaren balorazioan parte hartu duCEIDAk.

UDETXEA: Udetxeak bertaratzen direnentzako Harrera etaInformazio Gune bat dauka, zeinetan CEIDAk laguntzendu, ikasle talde zein bestelako giza–taldeen bisitaksustatuz.

Azken ikasturte honetatik aurrera UdetxeakUrdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erakusketairaunkor bat eskeintzen du.

Page 31:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

�����

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

3.5. PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN,INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALDE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

La colaboración del CEIDA con el Patronato de Urdaibai ycon su Centro de Acogida e Información se lleva a caboa través del “Plan de Manejo para la Interpretación,Investigación y Educación Ambiental de la Reserva de laBiosfera de Urdaibai”y se centra fundamentalmente enel “Programa de Educación Ambiental del ámbitoeducativo”.

En este contexto es donde hay qye situar la colaboracióndel CEIDA en actividades como las siguientes:

� Exposición permanente para Udetxea.� Apoyo al programa de visitas y Aula de Educación

Ambiental de Udetxea.� Coordinación de publicaciones:

� Urdaibai: Proiektu Didaktikoa.� Urdaibaiko Ibilbide Didaktikoak.

� Programa “Protegiendo Paisajes y Formas deVida”. Programa de colaboración entre el ParqueNatural de la Zona Volcánica de la Garrotxa(Cataluña), Parque Nacional de Exmoor (Inglate-rra) y R.B. de Urdaibai, especialmente en lo quehace referencia al grupo de Educación Ambiental.

� Definición del proyecto de “Cátedra Unescosobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambien-tal”.

� Definición del Centro de Interpretación Ambien-tal de Urdaibai.

� Apoyo a Galtzagorriak: Plataforma de VoluntariadoAmbiental.

� Participación en las jornadas “Urdaibaiko Histo-riaurrea Ikastetxeetara” realizadas por AgiriArkeologi Kultur Elkartea (miembro de UrdaibaikoGaltzagorriak).

3.5. URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAKOINGURUGIROAREN INTERPRETAZIO, IKERKETAETA HEZKUNTZARAKO EGITAMUA

CEIDAk Urdaibaiko Patronatoarekin eta bertako Harrera etaInformazio Gunearekin duen lankidetza Biosfera Erreser-bako Erabilera Egitamuan dagoen Hezkuntza–esparrukoIngurugiro–Hezkuntza programan zentratzen da.

Kontestu honetan, CEIDAk honako jardueretan hartu duparte:

� Udetxeako Erakusketa Iraunkorraren lanetan.� Ingurugiro–Hezkuntzarako gela eta bisita–

programa apoiatzen.� Argitalpenen koordinazioa:

� Urdaibai: proiektu didaktikoa.� Urdaibaiko ibilbide didaktikoak.

� “Paiaiak eta Bizimoduak babesten” Programa.Programa honetan Catalunyako La Garrotxa ParkeNaturalak, Inglaterrako Exmoor–eko ParkeNazionalak eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbakparte hartzen dute. CEIDAk Ingurugiro–Hezkunt-zako taldean dihardu.

� Garapen Jasangarria eta Ingurugiro–HezkuntzarenUNESCO Katedraren proiektua definitzen.

� Urdaibaiko Ingurugiro–Interpretaziorako Zentrua-ren definizioan.

� Galtzagorriak Taldea (Ingurugiro–BolondresenPlataforma) apoiatzen.

� “Urdaibaiko Historiaurrea Ikastetxeetara” Ihardu-naldietan parte hartzea.

Page 32:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

4.1. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

EGITURA ETA ANTOLAKETA 4.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 4.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

EGITURA ETA ANTOLAKETA

4.1. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDEMATERIALAK

��

CEIDA BIZKAIAOndarroa 248004 Bilbao

Tf: 944 114 999Fax: 944 114 778ceida–bilbao@ej–gv.es

6 personas / pertsona

CEIDA URDAIBAIPalacio Udetxea, 130 p. ku.48300 Gernika

Tf: 946 257 125Fax: 946 257 253ceida–urdaibai@ej–gv.es

pertsona 1 persona

CEIDA GIPUZKOABasotxiki 520015 Donostia

Tf: 943 321 859Fax: 943 270 394ceida–donosti@ej–gv.es

2 personas / pertsona

CEIDA ARABABaiona, 56-5801013 Vitoria–Gasteiz

Tf: 945 179 030Fax: 945 179 036ceida–vitoria@ej–gv.es

2 personas / pertsona

CEIDA GIPUZKOABrinkola auzoa20220 Legazpia

Tf: 943 731 697Fax: 943 731 714ceida–legazpi@ej–gv.es

2 personas / pertsona

Page 33:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

4.1.1. Personal

El grupo de trabajadores de los CEIDA está compuestopor 12 profesores/as de Educación Infantil, Primaria ySecundaria pertenecientes a distintas áreas. Además delpersonal citado, en el CEIDA de Bilbao trabaja ademásotra persona que colabora en las labores de dirección.Durante este curso académico un puesto de trabajo detécnico/a de Vitoria–Gasteiz y otro de Legazpia se hancubierto con dos profesores/as nuevos/as.

4.1.2. Centros de estudios

La Red CEIDA está constituida por los siguientes centros:En cada uno de estos centros existen espacios paradesarrollar actividades de formación con el profesorado,así como para realizar reuniones de grupos de trabajo.Por otra parte, hay también un fondo compuesto pordocumentación bibliográfica, informática y audiovisualsobre temas medioambientales a disposición de los/asprofesores/as de niveles educativos no universitarios yde cualquier persona que trabaje en este campo.

4.1.3. Centros de documentación

El objetivo de los centros de documentación es ofrecer alprofesorado documentación sobre temas relacioanadoscon el medio ambiente y con la educación ambiental.Para ello, al igual que en cursos anteriores, se han reunidolos programas realizados en los centros escolares, losmateriales audiovisuales, los libros, revistas y artículos deprensa y se han dejado a disposición de los/as interesa-dos/as. Si bien estos materiales pueden consultarse en loscentros de documentación, la mayoría de las veces seceden en préstamo a los centros escolares. A veces, sonlos/las mismos/as profesores/as quienes se acercan enbusca del material, otras veces se les envía por correopostal o es el CEIDA quien los lleva directamente al centroescolar.

Durante este curso académico se ha continuado con lalabor de gestión y desarrollo de los centros de documen-tación. Se ha realizado un esfuerzo para adquirir nuevosmateriales e informatizar los fondos de la videoteca, lasrevistas y otros recursos. Asímismo, se ha emprendido lalabor de unir todos los centros de documentación através de una única red informática, para sí accedertambién a los materiales didácticos de los que sedispone en otros centros.

Hasta Junio del 2000 se ha utilizadao una base de datosdistinta en cada uno de los centros de CEIDA para elarchivo de los materiales de consulta. En Donostia–SanSebastián, a través del programa ACCES se han archivadounos 4.400 items desde que se abrió el centro. En

4.1.1. Langileak

CEIDAren langilemultzoa Haur Hezkuntzako eta arlodesberdinetako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 12irakaslez (zerbitzueginkizunetan) osatzen da. Aipatu-takoez gain, Bilbaoko CEIDAn zuzendaritza lanetanlaguntzeko beste pertsona bat dago. Ikasturte honetanBilboko eta Legazpiko teknikari–lanpostu bana bi irakasleberrirekin bete dira.

4.1.2. Ikastegiak

1999/2000 ikasturtearen bukaeran Gasteizko CEIDAegoitza berri bat ireki egin da. Gainontzeko CEIDAkaurretik zeukaten lokaletan jarraitzen dute.Sarea ondoko ikastegiek eta pertsonek osatzen dute:Ikastegi bakoitzean irakasleak prestatzeko jarduerakburutzeko eta lantaldeekin bilerak egiteko espazioakdaude. Bestalde, ingurugiroarekin lotutako gaiei buruzkodokumentazio bibliogragikoz, informatikoz eta ikusen-tzunezkoz osatutako fondo bat dago unibertsitateazkanpoko mailetako irakasleen eta alor horretan lanegiten duten pertsonen eskueran.

4.1.3. Dokumentazio–guneak

Dokumentazioguneen helburua irakasleei ingurugiroare-kin eta hezkuntzarekin lotutako gaiei buruzko dokumen-tazioa eskaintzea da. Horretarako, aurreko ikasturteetanbezala, ikastetxeetan burututako egitasmoak, ikusentzu-nezko materialak, liburuak, aldizkariak eta prentsaartiku-luak bildu eta irakasleen esku jarri dira. Material hauekdokumentaziogunean bertan kontsultatu daitezkeenarren kasu gehienetan mailegutzan eraman dira ikaste-txeetara; batzuetan irakasleak etorri dira materialen bila,besteetan eskatutakoa postaz bidali edo ikastetxeetarazuzenean eraman dute CEIDAkideek.

Ikasturte honetan dokumentazioguneen kudeaketa etagarapenarekin jarraitu da. Material berriak erosi etabideotekako fondoak, aldizkariak eta beste baliabidebatzuk informatizatzeko ahaleginak egin dira. Halaberdokumentaziogune guztiak sare informatiko bakar batenbidez elkarrekin lotzeko lanari ekin zaio, beste ikastegie-tan eskueran dauden materialen berri izateko.

Oraindik helburu hori ez da lortu, eta kudeaketa sistemaberdinarekin jarraitu da.2000ko Ekaina arte CEIDA ikastegi bakoitzean kontsulta-rako materialen fitxaketarako datu–base desberdinaerabili da. Donostian ACCES programaren bidez 4.400ale inguru fitxatu dira. Gasteizen aurreko ikasturteetanfitxaketa–lana bertan behera geratu zen birus bateneraginez datu guztiak desagertu zirenean. Bitarteanbertako 2.700 ale inguru (Urdaibain 1.700) fitxatu gabedaude. Legazpin, Lakuan ACCESen prestatutako «Forma-

Page 34:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

Vitoria–Gasteiz el trabajo realizado en los años anterioresse perdió por completo debido a un virus informáticoque hizo desaparecer todos los datos acumulados. Comoconsecuencia de este hecho, se paralizó la labor archivís-tica de los centros de Gasteiz (2.700 libros, vídeos, etc.) yUrdaibai (1.700 unidades) a la espera de contar con unaúnica vía informática para todos los centros. En Legazpia,se ha continuado esta labor con el programa «FormaciónAmbiental» preparado en Lakua mediante ACCESS,archivando en total más de 2.900 items.

En Bilbao se ha continuado realizando el archivo delmaterial mediante el programa «DBASE III, Plus». En labiblioteca los libros se han archivado mediante elprograma informático «Exlibris». En este momento elarchivo lo componen 8.402 items (libros, videos, progra-mas de los centros escolares, juegos, etc.).

Para unir todos los centros de documentación medianteuna única red informática y con el objetivo de adecuar elprograma ACCESS al programa «Formación Ambiental»,se ha analizado todo el trabajo realizado, así como lasnecesidades y los criterios a seguir. Como consecuenciade dicho análisis, se ha rechazado el sistema de clasifica-ción CDU, ya que no es lo suficientemente potente paralas bibliotecas temáticas (se ha llegado a esta conclusióntras varias consultas realizadas tanto con la biblioteca delMinisterio como con la de Valsain). En lugar de estesistema, se ha preparado una clasificación que secorresponde con los temas principales del CEIDA,teniendo en cuenta el volumen de material y espacio decada uno de los CEIDA. En cualquier caso, es precisorealizar otras adaptaciones en el diseño del tratamientoinformático, antes de pasar los datos de las antiguasbases de datos a la nueva.

En lo que se refiere a las revistas, se continúan clasifican-do en la sección de hemeroteca.

4.2. COORDINACIÓN INTERNA

A finales de Marzo, ha habido cambios en los puestos deJefe del Servicio de Educación Ambiental de Lakuay los/as dos técnicos/as que directamente gestionan esteservicio.

Hasta ese momento se realizaron tres Interceidas y unareunión de directores/as con el equipo técnico citado.Con el nuevo equipo se han realizado dos reuniones dedirectores/as, y tres Interceidas.

Para facilitar la coordinación entre los distintos centros,los trabajadores del CEIDA han mantenido reunionestrimestrales para, entre otras cuestiones, evaluar laslabores realizadas, repartir el trabajo, presentar elasesoramiento ofrecido a los centros escolares de lacomarca y proponer nuevas actividades.

ción Ambiental» programa erabiliz, fitxaketa lanarekinjarraitu da aurten, orotara 2.900 ale ingurura iristen.

Bilbon materialen fitxaketa «DBASE III, Plus» programabaten bidez egin da. Liburutegi atalean «Exlibris» progra-ma informatikoa erabiliz jarraitu da, eta une honetan8.402 ale fitxatuta daude.

Dokumentaziogune guztiak sare informatiko bakar batenbidez elkarrekin lotzeko, orain arte erabilitako programakACCESen prestatutako «Formación Ambiental» programarimoldatu nahirik, berraztertu egin dira egindakoak, beharri-zanak eta irizpideak. Ondorioz CDU sailkapen sistemabaztertzeko adostasuna egon da, ahula geratzen baitaliburutegi tematikoetan (Ministerio eta Valsaingo liburute-gietako arduradunekin eztabaidatu ondoren). Honenordez, CEIDAren gai nagusiei dagokien sailkapen bat eratuda, CEIDA bakoitzeko material kopuru, espazio eta abarrakkontuan izanik. Edonola, tratamendu informatikoarendiseinuan beste moldaketa batzuk egin behar dira aurrekodatu–baseetan dagoena berrira pasa baino lehen.

Bestetik, CEIDAetara iristen diren aldizkariak hemerotekaatalean sailkatzen dira.

4.2. BARNE KOORDINAZIOA

Aurtengo Martxoaren bukaeran Lakuako “IngurugiroBaliabideen” Zerbitzuburuaren eta bi Teknikoen aldake-tak izan dira.

Aurreko lantalde teknikoarekin hiru Interceida etazuzendarien bilera bat egin ziren. Talde berriarekin bizuzendari bilera eta hiru interceida egin dira Apirila etaUztaila bitartean.

Zentroen arteko koordinazioa burutzeko CEIDAko langileguztiak hiru hilean behin bildu dira, besteak beste,egindakoa ebaluatu, lanak banatu, ikastetxeei eskainitakoeskualdeko arreta azaldu eta jarduera berriak proposa-tzeko.

Ingurugiro Hezkuntzako Zerbitzuburua CEIDAko zuzen-dariekin bildu da aldiro, Lurralde Antolamendu, Etxebizi-

Page 35:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

El Jefe del Servicio de Educación Ambiental ha manteni-do reuniones periódicas con el directores/as del CEIDA,al objeto de informar sobre las actividades y los progra-mas realizados por el departamento de Ordenación delTerritorio, Vivienda y Medio Ambiente, así como paraanalizar, fijar y evaluar los planes de trabajo, la organiza-ción y el funcionamiento.

En cuanto al departamento de Educación, Universidadese Investigación, los directores/as de los CEIDA hanpresentado su Plan anual al Jefe del Servicio de Renova-ción Pedagógica, a los Directores Territoriales de Renova-ción Pedagógica y a los directores de los COP. Asímismo,a lo largo del curso académico se han celebrado fre-cuentemente reuniones con otros servicios complemen-tarios del sistema educativo (COP, IDC y IPEI). Así, ademásde los intercambios y contactos establecidos con losCOP para la distribución del material didáctico o para lapreparación de las campañas, el CEIDA ha mantendiotambién reuniones con el Jefe del Servicio de Formacióndel Profesorado y con el director del IDC para el diseñodel Plan GARATU 1999–2000.

Con motivo de que a lo largo de este curso se iba arealizar la reforma de los Servicios de Apoyo a la Educa-ción, los directores/as de los CEIDAs han sido invitados ados reuniones con la Directora de Renovación Pedagógi-ca, los Jefes/as Territoriales, y los/as directores/as de losCOPs, a fin de analizar la situación y discutir las caracte-rísticas de la snuevas líneas de trabajo diseñadas.

4.3. PARTICIPACIÓN DE LOS CEIDA EN LOS FOROSDE DISCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LACOMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Puesto que existen diversas instituciones y organismosque promueven actividades relacionadas con la EducaciónAmbiental, es necesaria la coordinación y la colaboraciónde todas ellas, para así unificar los criterios y desarrollarplanes conjuntos de educación ambiental. El CEIDA haseguido participando en los siguientes proyectos.

4.3.1. ACLIMA (Asociación del Cluster de EmpresasMedioambientales de Euskadi)

Las actividades productivas que desarrolla este conjuntode empresas están realcionadas con el medio ambiente.Uno de sus objetivos principales es dar a conocer lasituación de la industria medioambiental. Para ello hancreado la Comisión de Recursos Humanos. En estacomisión participan los siguientes departamentos delGobierno Vasco: el departamento de Industria, Agricultu-ra y Pesca, el de Ordenación del Territorio, Vivienda yMedio Ambiente y el de Educación, Universidades eInvestigación. El CEIDA también toma parte en esta

tza eta Inguriguro Sailak burututako jarduera eta egitas-moen berri emateko eta lanplanak, antolamendua,funtzionamendua eta abar aztertu, finkatu eta ebaluatze-ko.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari dagokionez,CEIDAko zuzendariek Berrikuntza PedagogikorakoZerbitzuburuari, Berrikuntza Pedagogikoko LurraldekoBuruei eta PATetako zuzendariei urteko Plana aurkeztudiete. Era berean, ikasturte osoan zehar bilerak egin diramaiz hezkuntza sistema laguntzeko beste zerbitzubatzuekin (PAT, IDC eta IPEI). Adibidez, CEIDAren parte-hartzea 2000–2001 GARATU Planerako diseinatzekoIrakasleen Prestakuntzarako Zerbitzu buruarekin etaIDCko zuzendariarekin egindako bilerak ere bai.

CEIDAetako zuzendariak ere, ikasturte honetan Hezkunt-zarako Laguntza Zerbitzuen Berrikuntza egin behar zelaeta, Berrikuntza Pedagogikorako Zerbitzuburua, Berrikun-tza Pedagogikoko Lurraldeko Buru eta PATetako zuzen-dariekin bi bileretara gonbidatu izan dira egoera aztert-zeko eta lan lerro berrien ezaugarriak eztabaidatzeko.

4.3. CEIDAREN PARTEHARTZEA EUSKALAUTONOMIA ERKIDEGOKO INGURUGIROARIBURUZKO EZTABAIDAGUNEETAN

IngurugiroHezkuntzako jarduerak sustatzen dituztenerakunde eta instituzio ugari ditugunez, beharrezkoa daguztiak koordinatu eta elkarlanean aritzea, irizpideakbateratu eta ingurugirohezkuntzan lan bateratuakburutzeko. CEIDAk ondoko egitasmoetan parte hartzenjarraitu du.

4.3.1. ACLIMA (Euskadiko IngurugiroEnpresenClusterraren Elkartea)

Enpresa multzo honek burutzen dituen ekoizpenjarduerak ingurugiroarekin lotuta daude. Beren hel-buruen artean ingurugiroko industriaren egoera jakiteraematea dute. Horretarako Giza Baliabideen Batzordeasortu dute. Batzorde honetan Eusko Jaurlaritzako Industri,Nekazaritza eta Arrantza Sailak, Lurralde Antolamendu,Etxebizitza eta Ingurugirokoak eta Hezkuntza, Unibertsi-tate eta Ikerketakoak hartzen dute parte. CEIDAk erebatzorde honetan hartzen du parte IKEIren aholkularibatekin batera.

Page 36:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

comisión, junto con una asesor de IKEI.

La Comisión de Recursos Humanos se ha reunido dosveces durante este curso académico, y entre otras, unade las decisiones que se ha tomado ha sido la decambiar el sistema de trabajo. De este modo, no se hanrealizado reuniones mesuales como antes. En adelanteel CEIDA trabajará de otro modo en ACLIMA.

4.3.2. HABEA

Se han realizado reuniones con el personal de losequipamientos públicos y privados de EducaciónAmbiental (salas de naturaleza, Escuelas Agrarias,Centros de Educación Ambiental, etcétera), para analizarsus problemas, intercambiar información y planificarestrategias conjuntas. Muchos de estos equipamientosse han reunido en la asociación HABEA.

El CEIDA, ha participado activamente en las reuniones deesta asociación, realizando propuestas y desarrollandouna labor intermediaria entre HABEA y la Dirección deRecursos Medioambientales. El trabajo realizado duranteeste curso académico ha contado con los ejes siguientes:por una parte, después de analizar y valorar la propuestarealizada el pasado año por parte del Servicio de Educa-ción Ambiental con la finalidad de crear un Registro deEquipamientos y ante la falta de acuerdo de algunos deellos, no se ha conseguido llevarlo adelante todavía; porotra parte se ha realizado un esfuerzo para el mejorfuncionamiento de la Asociación en el aspecto organiza-tivo, para poder contar con una persona liberada que seencargue de la secretaría técnica. Este curso la experien-cia no ha sido exitosa, esperando realizar la propuesta elpróximo.

En Junio se ha organizado el curso de “FormaciónPermanente para Educadores/as Ambientales”.

4.3.3. Participación en AGENDA 21 LOCAL

En diversas poblaciones se esta llevando a cabo elproceso de Agenda 21 Local. En ciertos casos el CEIDAparticipa en el mismo:

� Donostia: Participación en el proceso de Agendalocal 21. El CEIDA toma parte en la mesa sectorialde Participación y Formación ciudadana, junto conotros sectores relacionados con el tema.� Gasteiz: Consejo Sectorial del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz. En el sector de la Agenda 21 elAyntamiento ha formado varias mesas sectoriales,y han comenzado a trabajar:

— Mesa del agua.— Mesa de los residuos.— Mesa de la Educación Ambiental.

El CEIDA, junto con otras instituciones toma parte

Giza Baliabideen Batzordea bitan bildu da ikasturtehonetan, eta hartutako erabakien artean, lan sistemaaldatzea izan da. Honen ondorioz ez da lehen bezalahilero bilerarik egin. Hemendik aurrera CEIDAk beste erabatean egingo du lan ACLIMAN.

4.3.2. HABEA

Ingurugiro–hezkuntzako ekipamenduetako pertsonala-rekin (Natur Gelak, Landetxe Eskolak, Ingurugiro Hezkun-tzarako Ikastegiak, eta abar), publikoak nahiz pribatuakizan, bilerak egin dira beren arazoak aztertu, informazioatrukatu eta estrategia bateratuak planifikatzeko. Ekipa-mendu hauetako asko HABEA elkartean bildu dira.

CEIDAk, hartu du parte elkartearen bileretan, proposame-nak eginez eta HABEA eta Ingurugiro BaliabideenZuzendaritzaren artean bitartekaritza lanak burutuz.Ikasturte honetako lanak honako ardatz hauek izan ditu:batetik, ihaz Ingurugiro Hezkuntzako Zerbitzuak proposa-mena, Ingurugiro–Hezkuntzako Ekipamenduen Erregis-troa sortzekoa, aztertu eta baloratu ondoren, ekipamen-duen adostasun ezean, ez da momentuz lortu; bestetik,HABEAren funtzionamendurako ahalmen bat egin daantolaketa mailan, pertsona liberatu batekin kontatzekoidazkaritza teknikoan. Aurten egindako saiaera ez daondo atera, baina hurrengorako ere proposatuko da.

Ekainean “Ingurugiro hezitzaileentzako Formakuntzairaunkorreko ikastaroa” antolatu du.

4.3.3. TOKIKO AGENDA 21.ean parte hartzea

Hainbat herri eta hirietan tokiko Agenda 21 garatzekoprozesua eramaten ari da. Kasu batzuetan CEIDA partehartzen ari da:

� Donostia: Tokiko Agenda 21.an partehartzea.Partehartze eta Informazioa hiritarrei mahaisektorialean parte hartzen ari da CEIDA.

� Gasteiz: Vitoria–Gasteizko Udaleko IngurgiroarenKontseilu Sektoriala.Vitoria–Gasteizko Udalaren 21 Agendaren ere-muan, hiritarren parte–hartzerako zenbait mahaisektorial osatu eta lanean hasi dira:

— Ur mahaia.— Hondakin mahaia.— Ingurugiro Hezkuntza mahaia.

CEIDAk guztietan parte hartzen du beste erakunde,

Page 37:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

en las mismas. El objetivo es el de coordinar lasactividades educativas2 que se están desarrollandoen el campo de la educación ambiental y las queestán previstas dentro de la citada Agenda local 21.

Se realizan reuniones periódicas de las distintas mesassectoriales.

4.4. PARTICIPACIÓN DE LOS CEIDA EN LOS FOROSDE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ESTADOESPAÑOL

4.4.1. Red de educación ambientalintercomunitaria

Los/as representantes/responsables de la EducaciónAmbiental de las Comunidades Autónomas con transfe-rencias en Educación junto con representantes delMinisterio de Educación y Cultura han formado un grupode trabajo para unificar criterios y estrategias en todo elestado, con objeto de introducir y ampliar eficazmente laEducación Ambiental en el sistema educativo, así comopara intercambiar información. Este grupo de trabajo sereúne dos veces al año en las diversas comunidadesautónomas, eligiéndose dos distintas cada año. El CEIDAparticipa en estas reuniones como representante delDepartamento de Educación, Universidades e Investiga-ción del Gobierno Vasco.

GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LAS ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS. Durante este curso se han celebrado dosreuniones: la primera de ellas en Bilbao los días 25 y 26de noviembre de 1999, centrada en los diversos progra-mas de eco–auditorías y la segunda en Madrid el 24, 25 y26 de mayo de 2000 en las que además del intercambiode información sobre programas y líneas de trabajo delas diferentes Autonomías se abordó el tema de laeducación ambiental como educación en valores.

La próxima reunión secelebrará en Logroño en noviem-bre del 2000.

elkarte eta talde batzuekin batera. AzkenekoanIngurugiro Hezkuntzaren alorreko hiriko ia eragileguztiak biltzen dira. Helburua ondokoa da: eremuhorretan dagoeneko garatzen ari den hezkuntza–eskaintza eta aipatutako 21 agendaren barruanaurreikusita dauden beste hezkuntza–jarduerabatzuk koordinatzea.

Mahai sektorialen bilerak egiten dira aldizka.

4.4. CEIDAREN PARTEHARTZEAINGURUGIROHEZKUNTZAKO FOROETAN,ESTATU ESPAINOLEAN

4.4.1. Ingurugirohezkuntzako erkidegoen artekosarea

Hezkuntzako transferentziak dituzten AutonomiaErkidegoetako Ingurugiro Hezkuntzako ordezkariek etaHezkuntza eta Kultura Ministerioak lan talde bat osatudute Ingurugiro–hezkuntza hezkuntzasisteman era-ginkortasunez txertatu eta zabaltzeko irizpideak etaestrategiak Estatu osoan bateratzeko eta informazioatrukatzeko. Lantalde hau urtean bitan biltzen da erkidegobakoitzean txandaka. CEIDA Hezkuntza, Unibertsitate etaIkerketa Sailaren ordezkari gisa hartzen du parte bilerahorietan.

HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOEN INGURUGIRO HEZKUNTZA TALDEA.Ikasturte honetan bi bilera burutu dira: Bilbon lehenen-goa , Azaroaren 25 eta 26an, Ekoauditoria programakgaiarekin, eta bigarrena Madrilen, Maiatzaren 24eta 26bitartean. Autonomi guztien lan ildoaz eta esperientziaketa informazio trukaketaz gain, Ingurugiro Hezkuntzabalore hezkuntza bezalakoa hartu zen.

Page 38:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

4.4.2. Seminario de Participación y EducaciónAmbiental.

Surgió a partir de las III Jornadas de Educación Ambientalcelebradas en Pamplona. Dos son las líneas preferentesde trabajo: 1) El análisis de experiencias de cara aencontrar una metodología generalizable a diferentesprocesos de formación y herramientas concretas para suaplicación. 2) La autoformación de los miembros delseminario en el trabajo con grupos y en técnicas deresolución de conflictos.

4.5. PARTICIPACIÓN DE LOS CEIDA EN PROGRA-MAS INTERNACIONALES

4.5.1. Programa «Paisajeak eta BizimoduakBabesten» («Protección del paisaje y de losmodos de vida»)

Es un programa de colaboración creado entre el ParqueNatural de La Garrocha (Catalunya), el parque Nacional deExmoor (Gran Bretaña) y la Reserva de la Biosfera deUrdaibai, con el objetivo de promover la intervención afavor de la sostenibilidad de las comunidades de losEntornos Protegidos. El CEIDA participa fundamentalmen-te en colaboración con el grupo de educación ambiental.Este grupo diseña en la actualidad un programa deintercambio entre los distintos colectivos locales de lostres entornos protegidos que participan en este programa.

4.5.2. “Taller transfronterizo medioambientalEurociudad Vasca Bayonne–San Sebastian”.

Es una propuesta impulsada por el District Bayonne–Anglet–Biarritz y la Diputación Foral de Gipuzkoa con losobjetivos de intercambio de experiencias, colaboración yacercamiento transfronterizo.

Se crearon cinco mesas de trabajo, y en una de ellas(Educación y Formación ambientales) se encuentratrabajando el CEIDA. La propuesta de trabajo contemplareuniones trimestrales para ir conociendo y coordinandolas actividades que se pueden plantear en este ámbito ylas que se realizan a los dos lados de la frontera.

4.4.2. Partehartzea eta Ingurugiro HezkuntzarenMintegia.

Iruñako Ingurugiro Hezkuntzaren III Ihardunaldietan. Bidira lehentasunezko lan lerroak: 1) Esperientzien azter-keta, partehartzearen prozesu ezberdinekin lotuta doanmetodologia orokorra bilatzeko eta, aldi berean, hauaplikatzeko tresna zehatzak aurkitzeko. 2) Lan talderakoeta gatazken ebazpenerako tekniketan autoprestaketa.

4.5. CEIDAREN PARTEHARTZEA NAZIOARTEKOEGITASMOETAN

4.5.1. “Paisajeak eta bizimoduak babesten”

Programa honetan hiru eremu babestu parte hartzendute: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa(Catalunya), Exmoor National Park (Inglaterra) etaUrdaibaiko Biosfera Erreserba. Programa honen Inguru-giro–hezkuntzaren lan taldean CEIDAk parte hartzendu. Talde honek elkartrukeetarako egitasmo bat presta-tu du. Egitasmo honek aukerak eskeintzen ditu eremubabestuak, bertako kudeaketa taldeak, hiritargoa etaekimen pribatuak elkarrekin lanean ari daitezen,ingurunearen eta jendearen arteko euskortasun lortzeaazken helburua delarik.

4.5.2. “Baiona–Donostia eurohiriko mugazgaindiko ingurugiro lantegia”

Bayonne–Anglet–Biarritz District eta Gipuzkoako ForuAldundiak bultzatutako proposamena da. Muga bi aldeandauden esperientziak elkartrukatzea, elkarrekin lanegi-tea eta hurbiltzea ditu helburuak.Lan proiektu honetan bost mahai ezberdinak eratu dira.CEIDA “Ingurugiroko Heziketa eta prestakuntza” lantal-dean ari da lanean.

Orain arte bi bilera antolatu dira, eta hiruhilabetean behinelkartzeko asmoa dago.Tailer honen helburu nagusia muga bi aldetan Ingurugi-roari buruz burutzen ari diren jarduerak azaltzea, elkarlanbat proposatzeko aurrera begira.

Page 39:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

����������

4.6. CEIDAKO LANGILEAK PRESTATZEKOJARDUERAK

CEIDAko langileen etengabeko prestakuntza ezinbeste-koa da aholkulariek irakasleekin egiten duten zuzenekolana burutzeko. Horretarako ingurugiro alorreko pres-takuntzako eta ingurugiroari buruzko didaktika lantzekojardueretan parte hartu dute.

IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK

CEIDAko langileak prestatzeko jarduerak, kontaktuak, etaabar:

�Hiri inguruneetan irisgarritasun eta mugikortasunariemandako irtenbideei buruzko kasuen azterketa:norberaren autoaren erabilpenari aurkitutakoalternatibak. 3 pertsona.

� Ibaiertzak ingenieritza biologikoko tekniken bidezbirjasotzeko ikastaro teoriko eta praktiko. Pertsonabat.

�Arkitektura bioklimatikoa eta bioeraikuntza. 2pertsona.

�Uraren kudeaketa ekosistemikoari buruzko jardu-naldiak: ingurugiroaren kalitatearen kontzeptuberria Europako Batasunean. 4 pertsona.

�Uraren kudeaketa ekosistémica. 2 pertsona.

4.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONALDEL CEIDA

La formación permanente del personal del CEIDA esimprescindible para desarrollar su labor de asesoramien-to al profesorado. Por esto, ha participado en diversasactividades de formación relacionadas directamente conel ámbito del medio ambiente y su problemática, y ladidáctica.

CURSOS Y JORNADAS

Actividades de formación del personal del CEIDA:� Estudio de casos de soluciones a accesibilidad y

movilidad en los entornos urbanos: alternativas aluso del automóvil privado. 3 personas.

�Curso técnico–práctico de restauración de riberasfluviales mediante técticas de ingeniería biológica.1 persona.

�Arquitectura bioclimática y bioconstrucción. 2personas.

� Jornadas sobre gestión ecosistémica del agua.Nuevo concepto de calidad ambiental en la UniónEuropea. 4 personas.

�Gestión ecosistémica del agua. 2 personas.� Resolución de conflictos – Gernika Gogoratuz. 1

persona.� Infomación y participación pública para una

gestión ambiental sostenible. 3 personas.

Page 40:  · 2019. 6. 6. · la Educaci ón Ambiental en los centros escolares. 1.2.2. Estancias en Centros de Educaci ón Ambiental extraescolar. 1.2.3. Excursiones, intercambios y encuentros

� � � � �MEMORIA 1999/2000ko MEMORIA

�����

�Archivos: el reto ante las tecnologías de la informa-ción y la comunicación. 1 persona.

� Jornada sobre teleformación y educación. 1persona.

�Centrales Nucleares a debate. En Garoña y Tolosa. 2personas.

�Agenda 21 local. 2 personas.�Metáforas ecológicas sobre la escuela. 1 persona.� Perspectiva de género en la planificación urbanísti-

ca y medioambiental. 3 personas.� Jornada ISO 14001 y Directiva IPPC. 1 persona.� Encuentro de amantes de la basura. 1 persona.� Primer congreso europeo sobre consumo. 1

persona.� Salud ambiental. Donostia. 1 persona.�Conferencia Nacional de Educación Ambiental.

Reus. 1 persona.� “Artículo de opinión. Seminario de Lectura y

Escritura de Gipuzkoa. Tolosa”. 1 persona.

�Gatazken ebazpena – Gernika Gogoratuz.Pertsona bat.

� Ingurugiro kudeaketa jasangarrirakoinformazio eta partaidetza publikoa. 3pertsona.

�Artxiboak: informazio eta komunikazioteknologien erronka. pertsona bat.

� Teleformazioa eta hezkuntzaz Jardunaldia.Pertsona bat.

�Zentral nuklearrak eztabaidan. Garoña etaTolosan. 2 pertsona.

�Agenda 21 local. 2 pertsona.�Metafora ekologikoak eskolari buruz.

Pertsona bat.�Genero ikuspegi hirigintzan eta ingurugiro

plangintzan. 3 pertsona.� Jornada ISO 14001 y Directiva IPPC.

Pertsona bat.�Zaborraren lagunen bilera. Pertsona bat.�Kontsumoari buruzko Europako 1.biltzarra.

pertsona bat.� Inguru Osasuna. Donostia. Pertsona bat.� Inurugiro Hezkuntzako Nazioarteko

Batzarra. Reus. Pertsona bat.� s“Iritzi artikuklua. Gipuzkoako Idazmen eta

irakurmen Mitegia. Tolosa”. Pertsona bat.