Llibre del professorat Jesús, el cristianisme religioses i ...baula.com/lib/...

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Llibre del professorat Jesús, el cristianisme religioses i ...baula.com/lib/...

 • Jesús, el cristianisme i les altres tradicions religioses Sisè

  Llibre del professorat

  6 Autoria de l’obra col·lectiva Província Marista L’Hermitage

  primària

  001-015 Primeras_LP 16594.indd 1 6/7/11 10:47:30

 • 001-015 Primeras_LP 16594.indd 2 6/7/11 10:47:30

 • llibre del professorat 3

  Índex

  1 ENFOCAMENT GENERAL DE L’ÀREA........................................................ 5

  2 QUÈ PRETENEM TREBALLAR A L’ETAPA DE PRIMÀRIA? ...... 6

  3 COM TREBALLEM A SISÈ DE PRIMÀRIA ................................................ 7 Els projectes......................................................................................................................... 7

  Les unitats didàctiques .............................................................................................. 7

  Avaluació ............................................................................................................................... 8

  4 ELEMENTS DEL PROJECTE FENT CAMÍ A SISÈ ............................... 9 Llibre del professorat .................................................................................................. 9

  Llibre de l’alumnat ........................................................................................................ 9

  DVD del professorat .................................................................................................... 9

  5 PROGRAMACIÓ .............................................................................................................. 10 5.1 Finalitats de l’etapa de Primària............................................................. 10

  5.2 Objectius generals de l’etapa ..................................................................... 10

  5.3 Objectius del Cicle Superior ........................................................................ 11

  5.4 Continguts del Cicle Superior .................................................................... 11

  5.5 Competències bàsiques .................................................................................... 12

  5.6 Competència espiritual bàsica ................................................................... 13

  6 TERCER NIVELL DE CONCRECIÓ ................................................................... 14 Programació i desenvolupament de les unitats ..................................... 17

  7 FOTOCOPIABLES ........................................................................................................... 127

  001-015 Primeras_LP 16594.indd 3 6/7/11 10:47:30

 • PROJeCTe FenT CAMÍ Jesús, el cristianisme i les altres tradicions religioses Àrea de Religió

  Benvolguda educadora, benvolgut educador,

  Et presentem el material corresponent al 6è curs del Cicle Superior del Projecte Fent Camí.

  És un projecte que recull molts anys d’experiència i d’inquietud sobre l’ensenyament de la religió a l’esco- la. Ha estat impulsat per molts educadors i educadores maristes, moguts per l’afany professional i voca- cional de servei als infants i als joves.

  Pensem que el projecte que tens a les mans s’adapta a la realitat actual i ofereix perspectives noves en el treball del fet religiós a l’escola.

  El Projecte Fent Camí parteix del descobriment dels elements del fet religiós comuns a les grans tradicions religioses (Cicle Inicial) i aprofundeix, principalment, en el cristianisme i la persona de Jesús de Natzaret (Cicle Mitjà i Cicle Superior).

  Aquesta proposta metodològica és molt rica en matisos. Les unitats promouen la descoberta de contin- guts nous a través de les TIC, el joc, el treball cooperatiu, etc. D’altra banda, ajudem els nens i les nenes a desenvolupar la seva interioritat.

  Et convidem a descobrir-ho i a aportar-hi, també, la teva riquesa personal.

  Gràcies per la teva atenció i confiança.

  Seguim Fent Camí!

  Maristes Catalunya

  4 Jesús, el cristianisme i les altres tradicions religioses

  001-015 Primeras_LP 16594.indd 4 6/7/11 10:47:30

 • llibre del professorat 5

  1. enFOCAMenT GeneRAL de L’ÀReA

  el fet religiós, entès com a fet humà específic, té l’origen en el reconeixement per part de cada home i cada dona d’una realitat transcendent, que confereix el sentit últim a l’existència pròpia. Aquesta experiència vital viscuda per moltes persones en moments històrics i contextos socials concrets ha incidit en el desenvolupament de persones, de cultures i de pobles. El món d’avui està immers en un procés de canvi constant que abasta tots els àmbits de la nostra socie- tat, marcada per la complexitat i la diversitat. El món educatiu és un bon reflex d’aquesta realitat. Aquesta situació ens mena a parar atenció a la identitat dels infants i joves i a construir-la sobre les bases del coneixement personal, la integració en l’entorn i el diàleg amb el que és divers.

  Enmig d’aquesta diversitat i complexitat social, el fet religiós continua sent avui un element molt impor- tant en el dibuix d’aquesta realitat cultural. Actualment, és ben palès que a casa nostra, al mateix temps, conviuen diferents confessions religioses amb actituds d’indiferència davant del mateix fet religi- ós. Per tal d’atendre les capacitats dels alumnes i respondre a aquesta realitat social canviant, volem apropar-nos al fet religiós des d’una perspectiva oberta i integradora amb una actitud de diàleg amb la diversitat de respostes que rep.

  L’objectiu de l’ensenyament de la religió a l’escola cristiana com a matèria del currículum (la classe de religió) és valorar el fet religiós com una de les dimensions essencials de la nostra cultura i de la vida de moltes persones, i possibilitar que l’alumne pugui adquirir coneixements teòrics i pràctics de caràcter religiós. Expressat d’una altra manera, l’objectiu no és únicament donar informació sinó ajudar a desen- volupar la intel·ligència espiritual o existencial1 que possibilita, des de la llibertat, una sensibilitat religio- sa i una opció de vida.

  Entenem que l’ensenyament de la religió com a matèria de currículum ha d’ajudar l’infant i el jove a:

  Valorar • el fet religiós com una de les dimensions essencials de la nostra cultura i de la vida de moltes persones.

  Adquirir coneixements teòrics i pràctics• de caràcter religiós, que li permetin interpretar crítica- ment tant el context sociocultural en què viu com l’experiència pròpia.

  Despertar • l’espiritualitat comuna a tota persona, que possibilita, des de la llibertat, experiències religioses significatives i una opció de vida.

  Desvetllar • la necessitat de trobar sentit a la vida.

  Despertar • inquietuds per transformar la realitat.

  1 Cf. ESCUELAS CATÓLICAS MADRID, Reflexiones en torno a la competencia espiritual, Escuelas Católicas de Madrid, Madrid, 2008. La intel·ligència espiritual o existencial prové de la teoria de les intel·ligències múltiples del psicòleg Howard Gardner (1983). Aquest autor proposa que l’ésser humà no posseeix una única intel·ligència sinó múltiples. Ell defineix vuit tipus d’intel·ligències: logicomatemàtica, lingüística, espacial, musical, cineticocorporal, emocional –dividida en intrapersonal i interpersonal– i naturalista. Malgrat aquest plantejament, Gardner creu que hi ha una intel·ligència més. La descriu com la de les grans preguntes, la que fa que les persones es preguntin: per què vivim? per què morim? què és l’amor?... Aques- ta intel·ligència l’anomena existencial o espiritual. Actualment, en l’àmbit educatiu, s’ha desenvolupat una reflexió a l’en- torn d’aquesta intel·ligència formulada en termes de competència espiritual.

  001-015 Primeras_LP 16594.indd 5 6/7/11 10:47:30

 • 6 Jesús, el cristianisme i les altres tradicions religioses

  2. QUÈ PReTeneM TReBALLAR A L’eTAPA de PRIMÀRIA?

  entenem el «Projecte Fent Camí» com una continuació del «Projecte Horitzó» d’educació infantil. L’objectiu del «Projecte Horitzó» és, essencialment, ajudar l’alumne a la descoberta del fet religiós des del vessant del coneixement i també de la capacitat espiritual i d’obertura al transcendent comuna a tota persona. A l’etapa de primària pretenem que els alumnes continuïn posant els fonaments per a l’obertura al fet religiós i que en comprenguin l’extensió i la intensitat com a dada fona- mental per entendre la vida humana i l’evolució dels pobles i les persones. En el «Projecte Fent Camí» s’aprofundeix, amb una actitud de diàleg i d’obertura amb les principals tradicions religioses, en el cris- tianisme perquè és la religió que més ha marcat l’espiritualitat, la cultura i la societat del nostre país. Entenem aquest procés com un camí de descobriment, comprensió i interiorització. Al llarg de tota l’eta- pa l’alumne està recorrent aquest camí (d’aquí el nom del projecte) bàsicament en tres etapes principals que corresponen a cadascun dels cicles de l’etapa de primària:

  1r i 2n

  La primera etapa del «camí» introdueix els alumnes en el descobriment de diferents elements del fet religiós comuns a les principals tradicions religioses:

  L’entorn religiós (llocs, vestits, gestos, símbols...).• Celebracions comunitàries.• Pregària, meditació i moments d’aturada.• Interior de la persona: manera d